Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Tratate internaționale

Tratate internationale de mediu la care Republica Moldova este Parte

    1. Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (Geneva,13 noiembrie 1979)

 • Protocolul privind poluanţii organici persistenţi (24 iunie 1998, Aarhus);
 • Protocolul privind metalele grele (Aarhus, 24 iunie 1998);
 • Protocolul referitor la finanţarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984;
 • Protocolul privind combaterea acidificării, eutroficării şi ozonului la nivelul solului (Gothenburg, 30 noiembrie 1999)
  2. Convenția pentru protecția stratului de ozon (Vienna, 22 martie 1985):
 • Protocolul referitor la substanțele care distrug stratul de ozon (Montreal, 16 septembrie 1987
  3. Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991);
 • Protocolul privind evaluarea strategică de mediu (Kiev, 21 mai 2003) 
  4. Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale (Helsinki, 17 martie 1992),
 • Protocolul privind apa şi sănătatea (Londra); 
  5. Convenţia privind Efectele Transfrontiere ale Accidentelor Industriale (Helsinki, 17 matie 1992):
 • Protocolul privind responsabilitatea civică și compensarea pentru prejudiciul cauzat apelor transfrontiere de către impactul transfrontier al accidentelor industriale la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale (Kiev, 21 mai 2003) 
  6. Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (Aarhus, 25 iunie 1998):
 • Protocolul privind registrele emisiilor şi transferului de poluanţi (Kiev, 21 mai 2003) 
  7. Convenţia de la Minamata cu privire la Mercur (10 octombrie 2013)
  8. Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi eliminării acestora (Basel, 22 martie 1989)
 • Protocolul privind responsabilitatea pentru compensarea prejudiciilor cauzate din rezultatul transportării transfrontiere a deşeurilor periculoase (10 decembrie 1999)
  9. Convenţia privind Diversitatea Biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992):
 • Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora (Nagoya, 29 octombrie 2010)
 • Protocolul de la Cartagena cu privire la Biosecuritate (Montreal, 29 ianuarie 2000)
 • Protocolul suplimentar Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului (Montreal, 29 ianuarie 2000)
  10. Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (Washington, 3 martie 1973)
  11. Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Bonn, 23 iunie 1979) 
 • Acordul privind conservarea liliecilor în Europa (Londra, 4 decembrie 1991)
 • Acordul privind conservarea păsărilor migratoare de apă african-eurasiatice (Haga, 16 iunie 1995)
  12. Convenţia pentru combaterea deşertificării în țările afectate grav de secetă și/sau de deșertificare (Paris, 17 iunie 1994)
  13. Convenția privind procedura de consimțămînt prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticidelor care fac obiectul comerțului internațional ( Rotterdam, 10 septembrie 1998)
  14. Convenţia privind poluanţiii organici persistenţi (Stockholm, 22 mai 2001)
  15. Convenţia Cadru cu privire la schimbarea climei (New-York, 9 mai 1992)
 • Protocolul de la Kyoto (11 decembrie 1997)
 • Acordul de la Paris (22 aprilie 2016)
  16. Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Berna, 19 septembrie 1979)
  17. Convenţia privind peisajul european (Florenţa, 20 octombrie 2000)
  18. Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice (Ramsar, 2 februarie 1971)
  19. Convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 29 iunie 1994)