Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Dicționar de terminologie

accident - incident care implică o eliberare neintenţionată în mediu de microorganisme/organisme modificate genetic, pe parcursul utilizării lor în condiţii izolate, şi care ar putea avea efecte imediate sau întîrziate asupra sănătăţii umane şi asupra mediului;

 

aclimatizare - acomodarea speciilor la noile condiţii de existenţă în legătură cu transplantarea lor individuală;

 

acord de mediuact permisiv, emis de organul central de mediu al administraţiei publice, prin care sînt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului care trebuie respectate în cazul realizării proiectului;

 

acord prealabil documentat - răspunsul autorităţii naţionale competente la o notificare de import, care implică luarea în considerare a unor informaţii a căror relevanţă este decisivă pentru fundamentarea deciziei de autorizare a importului;

 

act confirmativ – document/act înscris oficial sau copie a acestuia care serveşte la confirmarea sau la determinarea unor fapte juridice anterior constatate prin acţiuni sau prin acte permisive, consemnate şi/sau înregistrate, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare, de autoritatea abilitată. Exemple de acte confirmative pot servi: copia de pe actul de identitate sau de constituire, certificatul lipsei de datorii la bugetul de stat, cazierul judiciar, alte documente (înscrisuri) acordate de autorităţi ce confirmă fapte anterior constate şi consemnate de autoritatea ce eliberează actul confirmativ sau de o altă autoritate;

 

act normativ – act juridic adoptat, aprobat sau emis de o autoritate publică, care are caracter public, obligatoriu, general şi impersonal și care stabileşte, modifică ori abrogă norme juridice care reglementează naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice şi care sînt aplicabile unui număr nedeterminat de situaţii identice;

 

act permisiv – document sau înscris constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice și întrunirea condițiilor stabilite de lege, atestînd învestirea solicitantului cu o serie de drepturi și de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau încetarea activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente și indispensabile acestei activități. Actul permisiv poate avea denumirea de licență, autorizație, permis, certificat, aviz, aprobare, brevet, de atestat de calificare;

 

 

act permisiv emis – document emis de SIA GEAP prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice și întrunirea condițiilor stabilite de lege, atestînd învestirea solicitantului cu o serie de drepturi și de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau încetarea activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente și indispensabile acestei activități;

 

 

activitate economică - orice activitate umană legată de folosirea obiectuvului dat pentru obţinerea bunurilor materiale.

 

 

activitate desfăşurată în domeniul securităţii industriale – activitate a cărei practicare în mod neregulamentar poate prejudicia interesele vitale, sănătatea şi bunurile cetăţenilor şi ale societăţii, precum şi mediul ambiant; 

 

 

activitate planificată – proiect public sau privat ori gen de activitate planificată, care constă în construcţia de obiecte noi, extinderea, reconstrucţia, modernizarea, reprofilarea, planificarea unor genuri noi de activitate, dobîndirea sau utilizarea resurselor naturale, influenţa asupra teritoriului sau landşaftului neatins sau puţin modificat de activitatea omului, precum şi alte acţiuni a căror efectuare sau al căror rezultat final poate avea impact semnificativ asupra mediului înconjurător;

 

 

activitate de legiferare – principala modalitate de implementare a politicilor publice, asigurînd instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a soluţiilor de dezvoltare economică şi socială, precum şi pentru exercitarea atribuţiilor autorităţii publice;

 

 

activităţi economice complexe şi potenţial periculoase pentru mediul înconjurător - activităţi, a căror desfăşurare necesită aplicarea tehnologiilor nou-elaborate, folosirea resurselor naturale,

 

activităţi economice preconizate - orice activitate planificată sau proiectată care presupune folosirea resurselor naturale şi în procesul căreia se modifică peisajul, se amplasează depozitează în mediul înconjurător deşeuri, se emană noxe şi/sau se deversează substanţe poluante şi care poate provoca modificarea stării componentelor mediului înconjurător şi componentelor naturii;

 

 

acvifer – strat sau straturi subterane de rocă sau alte tipuri de straturi geologice cu o porozitate şi o permeabilitate suficiente pentru a permite fie o curgere semnificativă a apelor subterane, fie captarea unor cantităţi importante de ape subterane;

 

 

administraţie publică locală - totalitatea autorităţilor publice locale constituite, în condiţiile legii, pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale;

 

 

administrator de buget – autoritate executivă a unității administrativ-teritoriale, care este împuternicită cu dreptul de gestionare a bugetului local respectiv, în conformitate cu competențele și responsabilitățile prevăzute de Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale;

 

 

administrator al Registrului național – persoana responsabilă de ținerea Registrului național, desemnată de autoritatea competentă în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament.

 

 

administrator al serviciului MPass – persoana desemnată de posesorul serviciului MPass, care are acces nelimitat la toate compartimentele în cadrul sistemului în vederea gestionării depline a serviciului Mpass (serviciul guvernamental de autentificare şi control al accesului pentru serviciile electronice);

 

 

administrator de acces – persoana desemnată de către beneficiarii serviciului MPass, care este  împuternicită să acorde identităţilor autentificate drepturi în sistemele informaţionale integrate cu serviciul MPass;

 

 

administrator al serviciului MSign – persoana desemnată de posesorul serviciului MSign, care are acces nelimitat la toate funcţionalităţile în cadrul sistemului în vederea gestionării depline a serviciului MSign (serviciul electronic guvernamental de semnătură electronica);

 

administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici – ansamblul activităţilor necesare implementării procedurilor de planificare a resurselor umane, de încadrare, dezvoltare profesională, remunerare şi evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi altor politici şi proceduri de personal în vederea realizării optime a misiunii şi obiectivelor strategice ale autorităţii publice;

 

administrarea de stat a fondului forestier şi cinegetic - activitate de elaborare şi implementare a politicii statului prin planificarea, organizarea, realizarea şi efectuarea controlului de stat în domeniul forestier şi cinegetic în scopul asigurării şi promovării intereselor şi priorităţilor naţionale;

 

aer - amestec unic de gaze (azot şi oxigen, mici cantităţi de argon, neon, heliu, cripton, xenon, radon, dioxid de carbon, hidrogen, vapori de apă şi diverse particule) de importanţă vitală majoră, în care pot vieţui organisme vii, cel mai mobil component al mediului, nedefinit prin hotare şi care, ca urmare a mişcării maselor sale, răspîndeşte urmările influenţei antropogene la distanţe imprevizibile;

 

 

aglomerări  zone în care populaţia şi/sau activităţile economice sînt suficient de concentrate pentru a face posibilă colectarea apelor uzate din localitățile urbane și rurale şi direcționarea acestora spre o staţie de epurare sau spre un punct final de deversare;

 

 

albie minoră – suprafaţă de teren ocupată permanent sau temporar de apă, care asigură curgerea nestingherită, între maluri, a apelor la niveluri obişnuite, inclusiv insulele create prin curgerea naturală a apelor;

 

 

albie majoră (luncă) – porţiune de teren din valea naturală a unui curs de apă, peste care se revarsă apele mari la ieşirea lor din albia minoră;

 

ambalaj – unul sau mai multe receptoare și orice alte componente sau materiale necesare pentru ca receptoarele să își poată îndeplini funcția de conținere sau alte funcții de securitate; 

 

ambalaj primar – ambalaj în care se conține nemijlocit produsul și care este conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vînzare pentru utilizatorul sau consumatorul final. Nu sînt considerate ambalaje primare obiectele care sînt parte integrantă din produs, necesare pentru a conține, a menține sau a păstra produsul, dacă toate elementele sale sînt destinate pentru a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul (de exemplu, plicul de ceai, membrana de la mezeluri). Pentru unităţile de vînzare cu o greutate (volum/masă) nu mai mare de 30 ml/mg per unitate, în calitate de ambalaj primar se consideră ambalajul secundar conceput pentru gruparea acestora;

 

ambalaj primar compozit – ambalaj primar confecționat din diferite materiale, precum hîrtia, cartonul neondulat, materialul plastic și/sau polietilena și/sau aluminiul, care nu pot fi separate manual, clasificat la poziția tarifară 4819 20 000;

 

ambalaj secundar – ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vînzare, indiferent dacă acesta este vîndut ca atare utilizatorului sau consumatorului final ori dacă ambalajul respectiv serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor la punctul de vînzare; acest ambalaj poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;

 

ameliorare piscicolă - efectuarea măsurilor de îmbunătăţire hidrologică, hidrochimică şi ecologică a stării obiectivelor acvatice  piscicole în scopul creării de condiţii pentru reproducerea, conservarea şi utilizarea raţională a resurselor biologice acvatice;

 

amenajări piscicole - heleşteiele, iazurile, staţiile de reproducere artificială, altele asemenea destinate reproducerii şi creşterii peştelui, altor organisme acvatice;

amestec – amestec sau soluție de două sau mai multe substanțe (componenți); 

 

amplasament – localizare geografică a complexului industrial; 

 

an de referințăprimul an calendaristic pentru care trebuie colectate datele privind emisiile de poluanți şi transferurile în afara amplasamentului;

 

analiză ex ante – proces de identificare a problemei, stabilire a obiectivului, determinare a opțiunilor de soluționare a problemei ori de atingere a obiectivului şi analiza impactului, efectelor sau consecințelor opțiunilor respective, cu scopul de a fundamenta necesitatea unei reglementări a relaţiilor sociale;

 

analiza impactului de reglementare – analiză ex ante efectuată pentru proiectele actelor normative care au impact asupra activităţii de întreprinzător, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi ale metodologiei aprobată de Guvern;

 

animale rare, periclitate şi vulnerabile - specii de animale care sînt în pericol de dispariţie şi se întîlnesc într-un număr de indivizi insuficient pentru restabilirea şi automenţinerea populaţiei în condiţii naturale;

 

aplicaţie PGRAP – sistem informatic elaborat pe baza PGRAP (platforma guvernamentală de registere şi acte permisive) în cadrul unui tenant; 

 

ape reziduale - ape  poluate cu substanţe organice şi neorganice. Se subîmpart în industriale, agricole, menajere şi atmosferice (de ploaie);

 

ape de suprafaţă – ape stătătoare şi ape curgătoare de la suprafaţa solului;

 

ape subterane – ape care se află sub suprafaţa solului în zona de saturaţie şi în contact direct cu solul sau cu subsolul;

 

ape uzate – ape urbane, menajere şi industriale uzate şi orice altă apă uzată care face obiectul prevederilor legislației naționale din cauza substanțelor sau obiectelor pe care le conține; 

 

arie de protecţie specială avifaunistică – spaţiu natural destinat conservării, menţinerii şi, după caz, readucerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice în vederea protecţiei speciilor de păsări migratoare sălbatice;

 

arie cu management multifuncţional - spaţiu terestru şi/sau acvatic (arie cu resurse gospodărite) în care, concomitent cu conservarea naturii, se efectuează valorificarea reglementată a florei, faunei, resurselor de apă şi păşunilor, se practică turismul reglementat;

 

arie de protecţie specială avifaunistică – spaţiu natural destinat conservării, menţinerii şi, după caz, readucerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, în vederea protecţiei speciilor de pasări migratoare sălbatice;

 

arie naturală protejată - spaţiu natural, delimitat geografic, cu elemente naturale reprezentative şi rare, desemnat şi reglementat  în scopul conservării şi protecţiei  tuturor factorilor de mediu din limitele lui;

 

arie cu management multifuncţional - spaţiu terestru şi/sau acvatic (arie cu resurse gospodărite) în care, concomitent cu conservarea naturii, se efectuează valorificarea reglementată a florei, faunei, resurselor de apă şi păşunilor, se practică turismul reglementat;

 

asistenţă externă nerambursabilă – asistenţă financiară şi/sau tehnică externă care este primită cu titlu gratuit la nivel de stat, la nivel guvernamental sau la nivel interinstituţional din partea Uniunii Europene, statelor, organismelor financiare internaţionale sau altor subiecţi de drept internaţional;

 

asociaţie constituită în corespundere cu legea – asociaţie constituită în condiţiile legii sau asociaţie de cetăţeni neformală, creată pentru a exprima, a propune şi a promova interesele comune ale membrilor săi;

 

audiere publică – întrunire în cadrul căreia autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi consultă opinia cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate referitor la un proiect de decizie supus discuţiilor;

 

autentificare – procedeu folosit de sistemele informaţionale de recunoaştere la distanţă a identităţii unei persoane sau sistem, prin tehnici şi mijloace de identificare electronică, în vederea obţinerii anumitor drepturi în cadrul sistemelor informaţionale în baza identităţii acesteia; 

 

autoritate – organ al administraţiei publice centrale sau locale învestit cu atribuţia de a elibera acte permisive şi/sau cu funcţii de reglementare şi de control, precum şi alte instituţii, organizaţii şi/sau întreprinderi desemnate/împuternicite în a emite acte permisive şi/sau în a gestiona resurse informaţionale de stat;

 

autoritate administrativă cu funcţie de reglementare în domeniul mediului– Agenţia de Mediu;

 

autoritate centrală  pentru mediu - autoritate cu competenţe supreme şi exclusive în domeniul protecţiei  mediului, care elaborează, promovează şi traduce în viaţă politica ecologică la nivel naţional;

 

autoritate competentă – organ emitent al actelor permisive în domeniul mediului;

 

autoritate emitentă – orice structură organizatorică sau organ public, instituite prin lege sau printr-un alt act normativ, precum şi instituţiile subordonate lor, învestite cu funcţii de reglementare şi/sau de control, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public. Sînt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care exercită atribuţii de putere publică sau care utilizează domeniul public, împuternicite să presteze un serviciu de interes public;

 

autoritate publică:

    a) orice structură organizatorică sau organ, instituite prin lege sau printr-un alt act normativ, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public;

    b) orice persoană fizică sau juridică care furnizează servicii publice în legătură cu mediul şi este sub controlul unui organ sau al unei persoane vizate la lit. a);

 

autorizare - acordarea de către Agenția de Mediu sau de către subdiviziunile sale, conform competenţelor ce le revin, a autorizaţiilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

 

autorizaţie pentru tăierile din fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier - act oficial, eliberat de către Agenția de Mediu sau de către subdiviziunile sale, care confirmă autorizarea tăierilor preconizate;

 

autorizație pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare – act eliberat de Agenția de Mediu în care se atestă dreptul titularului de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor autorizației;

 

autorizație pentru produsele chimice periculoase – act permisiv prin care autoritatea publică în domeniul substanțelor chimice sau altă autoritate abilitată de prezenta lege autorizează plasarea pe piață și utilizarea unui produs chimic periculos, cu potențiale efecte grave asupra sănătății și a mediului, menționat la art. 23 alin. (1) al Legii nr. 277 din 29.11.2018privind substanțele chimice, indicînd denumirea chimică a substanței sau a substanțelor componente ale amestecului chimic conform sistemului de nomenclatură al Uniunii internaționale de chimie pură și aplicată (IUPAC) și numărul de înregistrare CAS; 

 

autor al proiectului actului normativ – subiect cu drept de iniţiativă legislativă conform art. 73 din Constituţia Republicii Moldova;

 

autoritate centrală  pentru mediu - autoritate cu competenţe supreme şi exclusive în domeniul protecţiei  mediului, care elaborează, promovează şi traduce în viaţă politica ecologică la nivel naţional;

 

autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi - autorităţi publice, luate în ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului) pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale;

 

autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea - autorităţi publice, luate în ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului, municipiului Chişinău, municipiului Bălţi, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale respective;

 

autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu - autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător;

 

autorizaţie de mediu pentru gestionarea deşeurilor – act permisiv emis de autoritatea administrativă din subordinea organului central de mediu al administrației publice, prin care se permite desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor conform prezentei legi;

 

autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei – document eliberat de instituţia subordonată organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, al cărei titular are dreptul la folosinţa specială a apei în anumite condiţii, conform dispoziţiilor prezentei legi;

 

autoritate ştiinţifică CITES - instituţie, desemnată în calitate de autoritate ştiinţifică naţională prin Legea nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), în conformitate cu dispoziţiile art.IX alin.1) lit. b) din Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973;


aviz de expertiză – document eliberat de către un organism de expertiză în domeniul securităţii industriale, care conţine concluzii argumentate privind corespunderea sau necorespunderea obiectului supus expertizei cu cerinţele securităţii industriale;

 

aviz al expertizei ecologice de stat – act eliberat de Agenția de Mediu ce constată corespunderea documentaţiei de proiect cu prevederile legislaţiei de mediu şi cuprinde măsurile pentru protecţia mediului care necesită să fie respectate în procesul realizării proiectului;

 

aviz de evaluare prealabilă – document emis de autoritatea competentă la etapa evaluării prealabile a planului sau programului, care stabileşte necesitatea efectuării evaluării strategice de mediu pentru planul sau programul respectiv;

 

aviz de mediu – act tehnico-juridic emis de către autoritatea competentă, care confirmă că raportul privind evaluarea strategică de mediu corespunde prevederilor prezentei legi, iar aspectele legate de protecţia mediului sînt integrate în planul sau programul prezentat spre aprobare şi nu au un impact negativ asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei;

 

 

B

bancă de date - sistem tehnico-informaţional ce include una sau mai multe baze de date şi un sistem de dirijare a acestor baze;

bază de date - totalitate de date, organizate conform unei structuri conceptuale, ce descriu caracteristicile principale şi raporturile dintre esenţe, destinată unui domeniu sau mai multor domenii de aplicare;

bază de materie primă minerală – totalitatea rezervelor de substanţe minerale utile şi componentelor însoţitoare explorate, evaluate în prealabil, care pot fi folosite în diverse domenii ale economiei ţării;

bazin hidrografic – porţiune de teren de pe care toate scurgerile de suprafaţă curg printr-o succesiune de rîuri, fluvii şi lacuri spre mare într-o singură gură de vărsare, estuar sau deltă, delimitată prin cumpăna apelor;

bazin de apă – corp de apă artificial provizoriu, care se umple prin pompare sau prin scurgere, destinat irigației și/sau altor scopuri, cu excepția reproducerii și creșterii peștelui;

beneficiar de autorizaţie pentru tăieri ale vegetaţiei forestiere – autoritatea silvică centrală şi unităţile silvice teritoriale – pentru tăierile în fondul forestier de stat, autorităţile publice locale şi proprietarii de păduri private – pentru tăierile în fondul forestier care nu este gestionat de organele silvice de stat şi alţi proprietari/deţinători de terenuri – pentru tăieri ale vegetaţiei forestiere;

beneficiari ai platformei MCloud – ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, Cancelaria de Stat și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum şi instituțiile publice și întreprinderile de stat în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), autorităţile/instituţiile publice şi organizaţiile de stat autonome, subordonate sau înfiinţate de Guvern, alte autorități publice, precum şi persoanele juridice de drept privat care folosesc platforma MCloud pentru a livra servicii utilizatorilor finali (persoane fizice sau juridice);

beneficiari ai PGRAP – ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome, persoanele juridice de drept privat care folosesc PGRAP pentru a dezvolta sisteme informaţionale;

beneficiari ai aplicaţiilor PGRAP – persoane fizice, juridice şi funcţionari publici;

beneficiari ai serviciului MPass – prestatorii de servicii publice şi prestatorii de servicii din sectorul privat, deţinători ai sistemelor informaţionale integrate cu serviciul MPass;

beneficiarul documentaţiei - persoana fizică sau juridică care prezintă documentaţia pentru expertizare şi/sau realizează în baza acesteia o activitate economică preconizată;

beneficiar al serviciului MSign – prestator de servicii publice şi prestator de servicii din sectorul privat, deţinător al sistemelor informaţionale integrate cu serviciul MSign;

beneficiar al subsolului persoană juridică sau fizică care, în conformitate cu prevederile legislaţiei, are dreptul să desfăşoare activităţi legate de folosirea subsolului;

bifenili policlorurați și terfenili policlorurați (BPC) – amestec după cum este stabilit în pct. 3 lit. a) din Regulamentul privind bifenilii policlorurați, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 2 februarie 2009; 

bilanțul apelor – set de calcule privind gestionarea resurselor de apă, realizate la pregătirea schemelor și proiectelor, care determină raportul dintre resursele de apă disponibile (volumul apelor de suprafață și celor subterane disponibile pentru utilizarea multianuală garantată) și consumul de apă calculat la nivelul prognozat de dezvoltare a economiei;

biocenoză - totalitate a microorganismelor, ciupercilor, plantelor şi animalelor care populează un spaţiu terestru sau acvatic mai mult sau mai puţin omogen şi care se caracterizează prin anumite legături specifice între ele şi prin adaptare la mediu;

biodeşeuri – deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deșeuri alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering sau din magazine de vînzare cu amănuntul şi care sînt compatibile cu deşeurile provenite de la întreprinderile de prelucrare a produselor alimentare;

biodiversitate - variabilitate a organismelor vii din ecosistemele terestre şi marine, din alte ecosisteme acvatice şi complexe ecologice ale căror componente sînt; noţiunea cuprinde diversitatea intraspecifică şi interspecifică, diversitatea ecosistemelor;

biotehnologie - orice operaţie tehnologică de utilizare a sistemelor biologice, a organismelor ori derivatelor lor în vederea obţinerii sau modificării produselor, proceselor pentru uz specific;

biotehnologie modernă - aplicarea in vitro a tehnicilor de recombinare a acizilor nucleici şi a tehnicilor bazate pe fuziunea celulelor organismelor cu statut taxonomic diferit, care înlătură barierele fiziologice naturale de reproducere sau de recombinare genetică şi nu constituie tehnici tradiţionale de ameliorare şi selecţie;

biotop - teritoriu  de viaţă limitat, cu condiţii ecologice relativ similare, populat de o biocenoză caracteristică; 

braţ părăsit - albia veche a rîului cu apă stătătoare sau care curge lent, deseori unită cu albia principală;

brîul meandrelor - teritoriul dintre liniile ce unesc extremele exterioare ale cotiturilor rîului în locurile de meandrare intensă;

boişte - locuri/sectoare din obiectivele acvatice piscicole unde se reproduc peştii şi alte organisme acvatice;

broker – orice persoană fizică sau juridică care se ocupă de valorificarea sau eliminarea deşeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia deşeurilor;

C

Cadastrul de stat al apelor – sistem informațional de stat în care sînt colectate, prelucrate și păstrate datele privind resursele de apă, gestionarea resurselor de apă, construcțiile hidrotehnice, zonele protejate, bilanțul apelor, terenul fondului apelor;

calificare – competenţe profesionale ce permit persoanei interesate să desfăşoare activităţi specifice domeniului respectiv;

calitate a aerului  - ansamblu de caracteristici calitative şi cantitative ale aerului atmosferic, care determină starea acestuia;

captură piscicolă - cantitate de peşte sau de alte organisme acvatice pescuită într-un obiectiv   acvatic, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare;

Cartea Roşie - document oficial care include lista speciilor de plante şi animale dispărute, critic periclitate, periclitate, vulnerabile, rare şi nedeterminate de pe teritoriul Republicii Moldova, informaţia generală privind statutul, starea, arealul, precum şi metodele de protecţie, conservare şi răspîndire a acestora;

catalog de servicii – catalogul de servicii al platformei MCloud;

catastrofă cu caracter tehnogen – explozii spontane şi/sau emanaţii de substanţe periculoase, precum şi intoxicări, contaminări cu aceste substanţe;

categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenenţa socială, datele privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrîngere sau sancţiunile contravenţionale;

cazuri de avarie - cazuri de perturbare a proceselor tehnologice, avînd ca rezultat apariţia factorilor de leziune pentru personalul întreprinderii, populaţia din zona de influenţă a întreprinderii, precum şi pentru mediul înconjurător;

cele mai bune tehnici disponibile (BAT) – stadiul cel mai avansat și mai eficient înregistrat în dezvoltarea activităților şi a metodelor de operare a acestora, care demonstrează posibilitatea practică a anumitor tehnici de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce emisiile şi impactul asupra mediului în ansamblul său:
    a) tehnici – se referă deopotrivă la tehnologia utilizată şi la modul în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi, după caz, la remedierea amplasamentului, potrivit legislaţiei în domeniul expertizei ecologice;
    b) disponibile – se referă la acele tehnici care sînt dezvoltate la un nivel care permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv în condiţii economice şi tehnice viabile, luîndu-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sînt sau nu utilizate ori realizate la nivel naţional, atît timp cît acestea sînt accesibile operatorului în condiții acceptabile;
    c) cele mai bune – se referă la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea unui nivel înalt de protecție a mediului în ansamblul său;

cercetare geologică a subsolului  – complex de lucrări efectuate în scopul determinării structurii scoarţei terestre şi a proceselor ce decurg în ea, prospectării şi explorării substanţelor minerale utile, construirii sau exploatării construcţiilor subterane care nu sînt legate de extragerea substanţelor minerale utile, precum şi al organizării în subsol a obiectivelor geologice protejate;

 

cerere – document privind solicitarea unui act permisiv care se completează de către solicitant în format electronic sau pe suport de hîrtie;

 

centru informaţional - persoana juridică sau subdiviziunea interioară a autorităţii administraţiei publice care se ocupă de exploatarea sistemului informaţional automatizat;

 

cerinţă de calitate a mediului pentru ape – concentraţie a unui poluant sau a unui grup de poluanţi în apă, în sedimente sau în biotă care nu trebuie depăşită pentru asigurarea protecţiei sănătăţii umane şi a mediului;

 

certificat de expertiză – document ce determină conformitatea instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice supuse expertizei cu cerinţele securităţii industriale;

 

cherhana - încăpere amenajată în corespundere cu normele sanitare pentru recepţionarea şi păstrarea pe specii a peştilor şi a altor organisme acvatice;

 

ciclu de producţie - numărul de ani stabilit de amenajamentul silvic ca bază de calcul pentru determinarea structurii şi mărimii normale a fondului de producţie într-o unitate de gospodărire;

 

clasificator - lista sistematizată a semnificaţiilor atributului concret al obiectului informaţional, fiecăruia atribuindu-i-se codul corespunzător;

 

CMA de poluanţi  - concentraţie maximă admisibilă a poluanţilor din atmosferă, permisă de reglementările în vigoare pentru anumite zone şi intervale de timp, care nu are acţiune negativă asupra mediului, normative de calitate a aerului localităţilor, criteriu de calitate a aerului;

 

CMN - condiţii meteorologice nefavorabile, perioadă în care condiţiile climaterice conduc la concentrarea emisiilor în aerul atmosferic de la suprafaţa solului, emisii care depăşesc normativele calităţii aerului (CMA);

 

coeficient de agresivitate - coeficient de transformare în care se ia în considerare pericolul relativ al poluantului;

 

colectare – strîngerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor, în vederea transportării la o instalaţie de tratare;

 

colectare separată – colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat, în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

 

colectivitate locală - totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială;

 

colecţie de plante - serie de plante vii sau preparate, colectate şi scoase din mediul natural, dispuse şi păstrate în grădini botanice sau dendrologice, în expoziţii sau muzee, care prezintă importanţă ştiinţifică, culturală, educaţională şi estetică; 

 

colecţii de animale din fauna sălbatică - serii de animale vii sau împăiate şi preparate, adunate, dispuse şi păstrate în grădini zoologice sau muzee, care reprezintă valori ştiinţifice, artistice etc.;

 

consimțămînt prealabil de import în cunoștință de cauză act permisiv de import al produsului chimic periculos, care se eliberează de către autoritatea națională desemnată pentru Convenția de la Rotterdam a țării importatoare în urma examinării notificării de export al produsului chimic periculos, parvenită de la autoritatea națională desemnată pentru Convenția de la Rotterdam din țara exportatoare;

 

comerciant – orice persoană fizică sau juridică care acționează în nume propriu pentru cumpărarea și pentru vînzarea ulterioară a deșeurilor, inclusiv comercianții care nu intră fizic în posesia deșeurilor;

 

complex de mijloace tehnice de program - totalitate de mijloace tehnice şi de mijloace de program care asigură realizarea proceselor informaţionale;

 

complex industrial una sau mai multe instalații pe același amplasament care sînt exploatate de către aceeași persoană fizică sau juridică sau de către persoane diferite;

 

complex industrial – una sau mai multe instalații pe același amplasament sau amplasamente adiacente, care sînt deținute în proprietate sau exploatate de către aceeași persoană fizică sau juridică;

 

competiţie deschisă – informarea populaţiei privind funcţiile publice vacante şi/sau temporar vacante, asigurarea posibilităţii de participare liberă la concurs pentru ca orice cetăţean să-şi poată realiza dreptul la ocuparea unei funcţii publice;

 

competenţă şi merit profesional – selectarea  celor mai competente persoane în baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare;

 

componente ale naturii - elementele şi condiţiile naturale ale Terei: aerul, apele de suprafaţă şi apele freatice, solul şi subsolul, rocile, masivele muntoase, lumea vegetală şi fiinţele vii;

 

componente predispuse la scurgeri - oricare dintre următoarele componente ale unui sistem de climatizare sau un grup de astfel de componente:

    1) tuburi flexibile, inclusiv cele sertizate;

    2) racorduri individuale, tată sau mamă;

    3) valve, întrerupătoare şi senzori;

    4) valve de expansiune termică cu racorduri;

    5) evaporator cu racorduri externe;

    6) compresor cu racorduri;

    7) condensator cu dehidrator integrat utilizabil;

    8) receptor/dehidrator cu racorduri;

    9) acumulator cu racorduri.

 

comunitate de plante spontane - totalitatea plantelor ce cresc în hotarele unor spaţii comune şi se află în relaţii strînse între ele, precum şi cu condiţiile mediului;  

 

concentraţie maximă admisibilă (CMA) - normativ tehnico-ştiinţific care stabileşte concentraţia maximă, fără efecte negative asupra sănătăţii umane şi a mediului, a poluanţilor în componentele mediului;

 

control – totalitatea acţiunilor de verificare a respectării de către persoanele supuse controlului a prevederilor legislaţiei, realizate de un organ abilitat cu funcţii de control sau de un grup de instituţii similare;

 

control al accesului sau autorizare – procedeu folosit de sistemele informaţionale în vederea restricţionării selective a accesului la resurse informaţionale în baza drepturilor asociate cu identitatea autentificată;

 

control comun – control la care participă simultan controlori din partea a două sau mai multe organe de control;

 

control de producţie – complex de măsuri tehnico-organizatorice ale agentului economic cu scop de prevenire a avariilor şi incidentelor la obiectele industriale periculoase, constituind unul dintre elementele sistemului de executare a lucrărilor în domeniul securităţii industriale; 

 

control de securitate – acţiuni întreprinse de către deţinătorii de date cu caracter personal sau Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (în continuare – Centrul) în vederea verificării şi/sau asigurării nivelului adecvat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual, în conformitate cu prezentele Cerinţe;

 

control inopinat – control care nu este inclus în planul anual al controalelor  și care se efectuează cu scopul verificării respectării cerințelor stabilite de legislație;

 

control planificat – control efectuat conform planului anual al controalelor, în baza analizei și evaluării conform criteriilor de risc;

 

conservare - ansamblu de măsuri necesare pentru menţinerea sau restabilirea habitatelor şi a populaţiilor speciilor din fauna şi flora sălbatică într-o stare favorabila;

 

consiliu local - autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local;

 

consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, în formă scrisă sau electronică, conform cerinţelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc;

 

construcții hidrotehnice – construcţii destinate utilizării resurselor de apă în diferite scopuri, protecţiei acestora, precum și prevenirii efectelor distructive ale apelor, inclusiv ale celor care conțin poluanți;

 

consultare publică – comunicare reciprocă între cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi, pe de altă parte, în rezultatul căreia ambele părţi sînt informate şi pot influenţa procesul decisional;

 

coridor ecologic – element liniar sau liniar difuz care asigură legăturile funcţionale şi terestre între elementele reţelei ecologice, precum şi integritatea lor la scară largă; 

 

corp de apă artificial – corp de apă de suprafaţă creat prin activitate umană;


corp de apă de suprafaţă – parte distinctă şi semnificativă a unei ape de suprafaţă, cum ar fi: lac, lac de acumulare, iaz, curs de apă – rîu sau canal, segment al unui curs de apă – rîu sau canal, ape tranzitorii;


corp de apă subterană – volum distinct de apă subterană în limitele unui acvifer sau ale mai multor acvifere;

 

cotă - parte a capturii piscicole admisibile stabilită pentru fiecare specie sau grup de specii, ce se acordă anual persoanelor fizice şi juridice care practică activitate de întreprinzător și care sînt titulari ai certificatului de pescuit comercial;

 

cu titlu profesional – în cadrul activității desfășurate în mod obișnuit, în mod normal și repetat;

 

cultură/producţie în cîmp/extindere în teritoriu - introducerea deliberată în mediu a unui organism modificat genetic pentru cultivare/producţie/multiplicare, care nu mai are caracter sau scop experimental;

 

curs de apă – masă de apă, verigă a rețelei hidrografice, care curge în mod natural prin formele negative liniare de relief. Cursul de apă poate fi permanent, intermitent sau efemer;

 

curs de apă efemer  – curs de apă în care se atestă curgere de apă doar în perioada căderii precipitațiilor atmosferice și/sau topirii zăpezilor, precum și pentru o perioadă scurta după finalizarea fenomenului respectiv;

 

curs de apă intermitent  – curs de apă în care nu se atestă curgere de apă peste 2 luni în decurs de un an;

 

curs de apă permanent – curs de apă în care se atestă curgere de apă peste 10 luni în decurs de un an;

 

cumpăna apelor - linia de separare a scurgerilor precipitaţiilor atmosferice pe două pante orientate în direcţii opuse; 

 

D

 

date – unităţi informaţionale elementare despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situaţii etc. prezentate într-o formă care permite notificarea, comentarea şi procesarea lor;

 

date aprobate– date care au fost supuse unor proceduri de control a calității şisînt considerate adecvate pentru utilizare;


date cu caracter personal orice informaţie cu referire la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). În acest sens o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

date personale - date despre o persoană fizică ce permit identificarea ei directă sau indirectă;

 

debit salubru – debit minim într-o secţiune pe un curs de apă necesar pentru asigurarea condiţiilor de viaţă a ecosistemelor acvatice existente;

 

declaraţie – menţiune, alta decît rezerva, formulată la momentul semnării, ratificării, acceptării, aderării sau aprobării unui tratat internaţional ori la un alt moment în conformitate cu prevederile tratatului, prin care se interpretează unele prevederi ale acestuia de către partea moldovenească sau prin care partea moldovenească efectuează notificările prevăzute de tratat;

decizie – act juridic adoptat de autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi;

 

decizie bugetară anuală act juridic al consiliului local, prin care se aprobă bugetul local și se stabilesc reglementări specifice bugetului local pentru anul bugetar respectiv;

 

DEEE provenite de la gospodăriile particulare – DEEE provenite de la gospodării particulare și din surse comerciale, industriale, instituționale, precum și din alte surse, care, datorită naturii și cantității lor, sînt similare celor provenite de la gospodării particulare; 

 

delegaţie de control – act în baza căruia se inițiază controlul planificat și/sau inopinat; 

 

denunţare - exprimarea unilaterală a voinţei unei părţi de a nu mai fi legată prin tratat internaţional;

depersonalizarea datelor – modificarea datelor cu caracter personal astfel încît detaliile privind circumstanţele personale sau materiale să nu mai permită atribuirea acestora unei persoane fizice identificate sau identificabile ori să permită atribuirea doar în condiţiile unei investigaţii care necesită cheltuieli disproporţionate de timp, mijloace şi forţă de muncă;

depline puteri - document, eliberat de ministrul afacerilor externe şi integrării europene, prin care se desemnează una sau mai multe persoane împuternicite să reprezinte statul pentru negocierea, adoptarea sau autentificarea textului unui tratat internaţional, pentru a exprima consimţămîntul Republicii  Moldova de a fi legată pruntr-un tratat sau pentru a efectua oricare alt act cu privire la tratat;

depozit – prezenţa unei cantităţi de substanţe periculoase în scop de depozitare/stocare în condiţii de siguranţă;

depozit de deşeuri – amplasament de evacuare a deşeurilor pentru depozitarea lor pe sau în pămînt (în subsol), care include:

    – spaţii interne pentru evacuarea deşeurilor (un producător de deşeuri îşi construieşte propriul depozit pentru evacuarea deşeurilor la locul de producţie); şi

    – amplasamente permanente (pentru o perioadă mai lungă de un an), care sînt utilizate pentru depozitarea temporară a deşeurilor;

desecare - complex de măsuri hidrotehnice şi agrotehnice  aplicate pentru eliminarea parţială a apei din sol;

destinatar – orice persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, căreia îi sînt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu terţ. Nu sînt considerate destinatari organele din domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti cărora li se comunică date cu caracter personal în cadrul exercitării competenţelor stabilite de lege;

deşeu – orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă sau are intenţia ori obligaţia să îl arunce;

deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) – echipamente electrice și electronice care constituie deșeuri potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile parte integrantă a echipamentelor în momentul în care acestea devin deșeuri; 

deşeuri municipale – deşeuri provenite din gospodărie şi deşeurile similare care provin din activităţi comerciale, industriale şi administrative, menţionate la poziţia 20 din Lista deşeurilor, aprobată de Guvern;

deșeuri parțial stabilizate – deșeuri ce conțin, după procesul de stabilizare, constituenți periculoși care nu au fost transformați în totalitate în constituenți nepericuloși și care ar putea fi evacuați în mediul înconjurător pe termen scurt, mediu sau lung. 

deşeuri periculoase – orice deşeuri care prezintă una sau mai multe din proprietăţile periculoase specificate în anexa nr. 3;

detergent – orice substanță sau amestec care conține săpunuri și/sau alți agenți tensioactivi destinați proceselor de spălare și curățare, fabricat sub diferite forme (lichidă, pulbere, pastă, bucăți, blocuri, piese turnate, piese fasonate etc.) și comercializat pentru uz casnic și în scopuri instituționale sau industriale. Alte produse care se consideră detergenți sînt:

    a) amestec auxiliar de spălare, destinat înmuierii (prespălării), clătirii sau albirii hainelor, lenjeriei de uz casnic etc.;

    b) balsam pentru rufe, destinat modificării tușeului țesăturilor în operațiile de completare a spălării țesăturilor;

    c) amestec de curățare pentru produsele de întreținere casnică de uz general și/sau alte produse de curățare pentru suprafețe, inclusiv materiale, produse, mașini, instalații mecanice, mijloace de transport și echipamente conexe, instrumente, aparatură etc.;

    d) alte amestecuri de curățare și spălare destinate altor procese de spălare și curățare;

deţinător de deşeuri – producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică care se află în posesia acestora;

deversare limitat admisibilă (DLA) - masa maximă a poluanţilor în apele reziduale, admisibilă pentru evacuarea lor în regim stabilit în punctul dat într-o unitate de timp;

dezbatere publică – modalitate de consultare a opiniei publice, în cadrul căreia este argumentată necesitatea de a adopta proiectul de decizie supus consultării şi sînt prezentate opiniile divergente, iar cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate pot prezenta recomandări pe marginea proiectului de decizie;

 

dezvoltator al serviciilor platformei MCloud – Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, care este împuternicită să dezvolte strategic platforma MCloud;

 

distribuitor – orice persoană fizică sau juridică, inclusiv un comerciant cu amănuntul, a cărui activitate vizează exclusiv depozitarea și plasarea pe piață a unei substanțe, fie ca atare, fie într-un amestec, în beneficiul unor terți; 

 

dispoziţie – document privind aplicarea măsurilor de drept, în conformitate cu legislaţia, faţă de agentul economic în caz de depistare a necorespunderii cerinţelor de securitate industrială;

 

district al bazinului hidrografic – suprafaţă de teren din Republica Moldova, constituită din unul sau din mai multe bazine hidrografice învecinate, precum şi din apele subterane asociate, identificat ca principală unitate de gestionare a bazinelor hidrografice;

 

document electronic - totalitate, logic aranjată, de date, create, structurate, prelucrate, păstrate şi transmise prin tehnică de calcul şi/sau prin alte dispozitive electronice pentru a fi percepute prin mijloacele respective tehnice şi de program;

 

documentație de proiect – piese scrise și desenate care cuprind soluții tehnice și economice de realizare a obiectului de investiții în volumul stabilit;

 

documente normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale – documente normative ce includ norme şi reguli cu caracter obligatoriu, a căror respectare asigură exploatarea în siguranţă a obiectelor industriale periculoase;

 

documentaţie tehnică – documente şi instrucţiuni elaborate în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice de profil, aplicate în domeniul securităţii industriale, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, reglarea şi punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru deservirea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor, sistemului tehnologic, precum şi documente elaborate de către persoanele fizice sau juridice pentru efectuarea acestor activităţi, în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin. Documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalaţiei/echipamentului, a sistemului tehnologic, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi alte aspecte asemănătoare;

 

documente de urbanism şi amenajare a teritoriului - ansamblul documentelor, elaborate şi aprobate în modul stabilit, referitoare la un teritoriu determinat, care conţin analiza situaţiei existente şi stabilesc obiectivele, acţiunile şi  măsurile în domeniul  urbanismului şi amenajării teritoriului;

 

domen - parte a structurii ierarhice de adrese în Internet;

 

domenul naţional de nivel superior ".md" - codul Republicii Moldova, atribuit de Corporaţia de Atribuire a Numelor şi Numerelor în Internet (ICANN), în conformitate cu standardul internaţional ISO-3166, în calitate de nume de domen de nivel superior pentru identificarea ţării în reţeaua globală Internet.

 

E

 

ECP de poluanţi - emisii de poluanţi coordonate provizoriu, care, fiind evacuate şi dispersate în aerul atmosferic de la suprafaţa solului de o sursă sau de un grup de surse de emisie, depăşesc normativele calităţii aerului (CMA) şi pentru care este prevăzut, în volumul ELA, planul de măsuri de micşorare a nivelului de emisii; 

 

echilibru ecologic - ansamblul stărilor unui ecosistem, a cărui dinamică asigură stabilitatea structurii şi funcţiilor acestuia;

 

echipamente electrice și electronice (EEE) – echipamente a căror funcționare corespunzătoare depinde de curenți electrici sau cîmpuri electromagnetice și echipamente de generare, transport și de măsurare a acestor curenți și cîmpuri din categoriile prevăzute în anexa nr. 1A și proiectate pentru a fi utilizate la o tensiune mai mică sau egală cu 1.000 volți curent alternativ sau 1.500 volți curent continuu;

 

ecosistem - complex dinamic al asociaţiilor de  plante, animale, ciuperci şi microorganisme, precum şi totalitatea factorilor abiotici ai mediului, a căror interacţiune constituie o unitate funcţională integrală;

 

efecte asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei – orice efect asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei, asupra florei, faunei, biodiversităţii, solului, climei, aerului, apei, peisajului, obiectelor naturale, bunurilor materiale, patrimoniului cultural, precum şi interacţiunea dintre acești factori;

 

egalitate a accesului la funcţia publică – asigurarea accesului la funcţia publică a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite de lege, fără discriminare pe motive de sex, vîrstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică etc.

 

ELA de poluanţi - emisie limitat admisibilă a poluanţilor evacuaţi, stabilită prin calculul dispersiei în aerul atmosferic de la suprafaţa solului de o sursă sau de un grup de surse de emisie, care nu depăşesc normativele calităţii aerului, prevăzute pentru populaţie, regnul animal şi vegetal;

 

elemente ale reţelei ecologice – terenuri ale reţelei ecologice care au o destinaţie funcţională complementară de conservare a diversităţii biologice şi peisagistice: zone-nucleu, zone-tampon, coridoare ecologice, zone de reconstrucţie ecologică; 

 

eliberare neintenţionată în mediu - orice caz de introducere în mediu a organismelor modificate genetic sau a combinaţiilor de astfel de organisme care nu este rezultatul unei introduceri deliberate;

 

eliminare – orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie;

 

emisie orice introducere de poluanți în mediu ca rezultat al oricărei activități umane desfășurate în mod deliberat sau accidental, în mod obișnuit sau excepțional, inclusiv împrăștiere, emisie, descărcare, injectare, evacuare, depozitare ori evacuare printr-un sistem de canalizare fără epurare finală a apelor uzate;

 

emisie limitat admisibilă (ELA) - normativ tehnico-ştiinţific care se stabileşte reieşind din condiţia: concentraţia de poluanţi emişi în stratul de aer atmosferic de lîngă sol, de la o sursă sau de la un grup de surse, nu va depăşi normativele CMA;

 

epuizarea apelor - micşorarea volumului  de apă sub nivelul minim  admisibil, care asigură starea ecologică bună a obiectivului acvatic;

 

evaluare a impactului asupra mediului – procedură efectuată conform prezentei legi pentru evaluarea impactului eventual al activităţii planificate asupra mediului, precum şi pentru elaborarea propunerilor privind prevenirea şi minimizarea impactului negativ sau, în cazul încălcării cerinţelor prevăzute de prezenta lege, pentru interzicerea demarării activităţii planificate;

 

evaluarea ciclului de viaţă – evaluarea, în legătură cu un produs, a efectelor asupra mediului determinate de producţia, distribuţia, comercializarea şi utilizarea produsului, inclusiv valorificarea şi eliminarea acestuia, precum şi utilizarea energiei şi materiilor prime și a deșeurilor produse din oricare dintre activităţile menţionate; 

 

evaluarea riscurilor - evaluarea efectelor, directe sau indirecte, imediate sau întîrziate, ale introducerii în mediu a organismelor modificate genetic sau a părţilor componente ale acestora asupra sănătăţii umane şi mediului;

 

evaluare strategică de mediu – evaluare a posibilelor efecte asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei, ce implică elaborarea unui raport privind evaluarea strategică de mediu, desfăşurarea consultărilor cu autorităţile publice şi cu publicul interesat de efectele implementării unui plan sau program, precum şi efectuarea, după caz, a unor consultări transfrontaliere, luarea în considerare a concluziilor raportului privind evaluarea strategică de mediu şi a rezultatelor consultărilor în procesul decizional;

excavaţie minieră – construcţie în subsol sau la suprafaţă, creată în urma lucrărilor miniere, care reprezintă o cavitate în masivul de roci;

 

expertiză în domeniul securităţii industriale – proces prin care se evaluează respectarea cerinţelor specifice pentru o instalaţie tehnică, proces tehnologic, activitate desfăşurată în domeniul securităţii industriale conform actelor legislative şi altor acte normative din domeniu;

 

expertiză ecologică - gen de activitate îndomeniul protecţiei mediului înconjurător, constînd în aprecierea prealabilă a influenţei activităţilor economice preconizate asupra stării mediului, a corespunderii parametrilor acestor activităţi actelor legislative şi altor acte normative, normelor şi standardelor în vigoare;

 

exploatabilitate - starea unui arbore sau arboret de a fi recoltabil;

 

exploatare forestieră - proces de producţie întreprins în păduri;

export - transportul deliberat de pe teritoriul unui stat spre teritoriul altui stat al unui organism modificat genetic, al unei combinaţii de asemenea organisme şi/sau al produselor rezultate din astfel de organisme;

 

exportator - persoană fizică sau juridică, aflată sub jurisdicţia statului de export, care organizează şi este responsabilă de exportul unui organism modificat genetic, al unei combinaţii de asemenea organisme şi/sau al produselor rezultate din astfel de organisme;

 

extinderea bazei de materie primă minerală – complex de lucrări de explorări geologice efectuate în scopul descoperirii de zăcăminte noi sau de rezerve noi (sporirea rezervelor) de substanţe minerale utile pentru compensarea micşorării acestora în urma extragerii sau a altor factori;

 

extinderea obiectelor - construcţia obiectelor auxiliare şi extinderea unor secţii ale întreprinderii în funcţiune în scopul creării unor capacităţi de producţie suplimentare;

 

 

F

 

fermă piscicolă - unitate funcţională de bază în piscicultură, alcătuită din una sau mai multe amenajări piscicole, în care se cresc puieţi de peşte sau peşte de consum;

 

fişiere temporare – ansamblu de date sau informaţii pe suport digital creat pentru o perioadă de timp limitat pînă la iniţierea îndeplinirii sarcinilor pentru care au fost desemnate;

 

fîşie riverană de protecţie a apelor - teritoriul cu dimensiuni stabilite din componenţa zonei de protecţie a apelor menit pentru crearea perdelelor forestiere sau înierbare;

 

flux de lucru – proces administrativ al unei organizaţii în decursul căruia sarcini, proceduri şi informaţii sînt prelucrate sau executate într-o anumită succesiune dictată de reguli prestabilite (norme procedurale), în scopul realizării unui produs sau furnizării unui serviciu;

 

fond genetic - integritatea speciilor  vegetale şi  animale, asociaţiilor şi biocenozelor naturale în totalitatea particularităţilor lor genetice;

 

fond al ariilor  protejate - totalitate a ariilor  naturale, a obiectelor şi a complexelor naturale protejate de stat;

 

fond piscicol - totalitate a populaţiilor de peşti şi de alte organisme acvatice;

 

funcţie de demnitate publică – funcţie publică ce se ocupă prin mandat obţinut direct în urma alegerilor organizate sau, indirect, prin numire în condiţiile legii;

 

funcţie publică – ansamblul atribuţiilor şi obligaţiilor stabilite în temeiul legii în scopul realizării prerogativelor de putere publică;

 

funcţionar public – persoană fizică numită, în condiţiile prezentei legi, într-o funcţie publică;


funcţie publică vacantă – funcţie publică liberă, fără titular;

 

furnizor – furnizor al serviciilor de tip IaaS, PaaS sau SaaS;

 

furnizor al unui articol  – orice fabricant sau importator al unui articol, distribuitor sau alt operator din cadrul lanțului de aprovizionare care plasează un articol pe piață; 

 

furnizor de autorizare (ClaimsProvider) – structura organizatorică ce furnizează  informaţii, suplimentare la cele oferite de furnizorii de identitate, cu privire la identitatea utilizatorului autentificat pentru a fi utilizate de către prestatorii de servicii electronice în procesul de oferire a accesului în sistemele informaţionale;

 

furnizor al serviciilor PGRAP – Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, posesor al PGRAP, responsabil de promovarea, menţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea continuă a PGRAP;

 

furnizor de semnătură electronică – prestator de servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice avansate calificate;

 

furnizor de identitate (IdentityProvider) – structura organizatorică împuternicită de a confirma identitatea utilizatorului în mod automatizat prin intermediul sistemelor informaţionale;

 

furnizor al serviciului de tip IaaS – Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, care este împuternicit să implementeze și să presteze servicii de tip IaaS din platforma MCloud;

 

furnizor al serviciului de tip PaaS – instituție publică sau persoană juridică de drept privat, care este abilitată să implementeze și să presteze servicii de tip PaaS din platforma MCloud;

 

furnizor al serviciului de tip SaaS – instituție publică sau persoană juridică de drept privat, care este abilitată să implementeze și să presteze servicii de tip SaaS din platforma MCloud.

 

furnizor al unei substanțe sau al unui amestec – orice producător, importator, utilizator din aval sau distribuitor care plasează pe piață o substanță ca atare sau în amestec ori un amestec; 

 

 

 

G

 

gaze fluorurate cu efect de seră – hidrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs), hexafluorură de sulf (SF6) şi trifluorură de azot (NF3);

 

genofond - totalitate a speciilor  floristice, faunistice, a speciilor de ciuperci şi a microorganismelor purtătoare de informaţie ereditară;

 

gestionarea deşeurilor – colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

 

gestionarea fondului forestier şi cinegetic - activitate de gospodărire şi utilizare a resurselor forestiere în scopul îndeplinirii politicii statului în domeniile respective;

 

gestiune a documentelor set de proceduri utilizate pentru captarea, gestionarea, stocarea, menţinerea, livrarea şi distrugerea documentelor în cadrul unei organizaţii. În acest context, noţiunea de „documente” poate fi atribuită unui număr vast de active informaţionale, inclusiv imagini, documente textuale, grafică şi desene, precum şi unor obiecte informaţionale moderne cum ar fi paginile web, mesajele e-mail, mesajele instant sau fişierele video;

 

ghişeu unic – mecanism care permite părţilor implicate în activitatea de afaceri să acorde informaţie şi documente printr-un singur punct de recepţionare, ceea ce va permite îndeplinirea tuturor cerinţelor legislaţiei privind reglementarea activităţii de întreprinzător și obținerea actelor permisive.

 

grad de influenţă  - concentraţie minimă a unui poluant, capabilă să producă efecte negative asupra organismelor vii şi a bunurilor materiale;

 

gropi de iernat - porţiune mai adîncă de pe fundul obiectivului acvatic unde se concentrează peştii şi alte organisme acvatice în timpul iernii;

 

gospodărie cinegetică complexă – teren de vînătoare îngrădit sau neîngrădit, cu o arie de peste 200 ha de teritoriu silvic şi/sau agricol, în care se desfăşoară activităţi de gestionare a gospodăriei cinegetice – se creează remize, sărării, adăpătoare, troace şi alte instalaţii provizorii pentru dezvoltarea stabilă şi durabilă a faunei cinegetice – şi în care se efectuează vînătoarea. Din gospodăria cinegetică complexă pot face parte parcul de vînătoare şi/sau voliera de vînătoare.

 

 

 

H

 

 

habitat - mediu, definit prin factori abiotici şi biotici, în care trăieşte o specie în oricare stadiu al ciclului său biologic; 

 

hartă a reţelei ecologice – model spaţial în care se indică amplasarea elementelor funcţionale ale reţelei ecologice; 

 

heleșteu – corp de apă artificial, format prin îndiguirea unei suprafețe adiacente unui curs de apă  și destinat reproducerii și creșterii peștilor;

 

hidrofluorocarbură - compus organic alcătuit din carbon, hidrogen şi fluor şi în care nu există mai mult de şase atomi de carbon într-o moleculă;

 

 

I

 

iaz – corp de apă artificial format prin stăvilirea apei cu baraj sau prin abaterea unui curs de apă, destinat pisciculturii, irigaţiei etc., cu volum de apă la nivelul normal de retenţie de pînă la un milion m3;

 

identificare – atribuirea unui identificator subiecţilor şi obiectelor de acces şi/sau compararea identificatorului prezentat cu lista identificatoarelor atribuite;

 

identificator al obiectului registrului - unul din atributele obiectului informaţional care este unic şi rămîne invariabil pe parcursul întregii perioade de existenţă a obiectului în registru;

 

import - introducerea deliberată pe teritoriul unui stat de pe teritoriul altui stat a unui organism modificat genetic, a unei combinaţii de asemenea organisme şi/sau a produselor rezultate din astfel de organisme;

 

importator – orice persoană fizică sau juridică care este responsabilă pentru import;

 

incident – defectare sau deteriorare a instalaţiei tehnice utilizate la obiectul industrial periculos, abatere de la regimul procesului tehnologic, încălcare a prevederilor prezentei legi, ale altor acte normative, precum şi ale documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale care reglementează executarea lucrărilor la obiectul industrial periculos;

incident la scară – situaţie în care numărul de incidente constatate într-un interval de timp depăşeşte de cel puţin trei ori numărul mediu de incidente pentru acelaşi interval de timp în perioadele precedente;

infrastructura ca serviciu – model de furnizare a serviciilor şi resurselor TI în care posesorul asigură doar disponibilitatea resurselor TI solicitate de beneficiar, celelalte activităţi aferente rulării şi administrării sistemelor informaţionale revenind beneficiarului;

infrastructură informaţională - totalitate de centre informaţionale de calcul, de bănci de date şi de cunoştinţe din sistemul automatizat integrat de telecomunicaţii şi de organizare care asigură utilizatorilor condiţii generale de acces la informaţia păstrată;

informatizare - proces organizatoric social-economic şi tehnico-ştiinţific de creare a unor condiţii optime pentru satisfacerea necesităţilor informaţionale şi realizarea drepturilor cetăţenilor, autorităţilor administraţiei publice şi persoanelor juridice în baza formării şi utilizării resurselor informaţionale;

informaţie - cunoştinţe despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situaţii şi idei;

informaţia de mediu – orice informaţie scrisa, vizuală, audio, electronică sau sub orice forma materială despre:

    a) starea componentelor de mediu, cum sînt aerul şi atmosfera, apa, solul, subsolul, suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, inclusiv zonele umede, diversitatea biologică şi componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum şi interacţiunea dintre aceste elemente, inclusiv calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului;

    b) factorii, cum sînt substanţele, energia, zgomotul, radiaţiile sau deşeurile, inclusiv deşeurile radioactive, emisiile, deversările şi alte evacuări în mediu, ce afectează sau pot afecta componentele de mediu prevăzute la lit. a);

    c) măsurile (inclusiv măsurile administrative), cum sînt politicile, legislaţia, planurile, programele, convenţiile încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu, activităţile care afectează sau pot afecta componentele şi factorii prevăzuţi la lit. a) şi b), precum şi măsurile sau activităţile destinate să protejeze componentele prevăzute la lit. a);

    d) rapoartele referitoare la implementarea legislaţiei privind protecţia mediului;

    e) analizele cost-beneficiu sau alte analize şi prognoze economice folosite în cadrul măsurilor şi activităţilor prevăzute la lit. c);

    f) contaminarea lanţului trofic (după caz), condiţiile de viaţa umană, monumentele, ansamblurile şi siturile cultural-istorice şi arheologice, orice alt fel de construcţii, în măsura în care acestea sînt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevăzute la lit. a) sau, prin intermediul acestor elemente, de factorii, masurile şi activităţile prevăzute la lit. b) şi c);

informaţia deţinută de o autoritate publică – informaţia de mediu aflată în posesia acestei autorităţi publice şi care a fost elaborată sau primită de acea autoritate;

informaţia deţinută în numele unei  autorităţi publice – informaţia de mediu, care este deţinută, de facto, de o persoana fizică sau juridică, în numele unei autorităţi publice;

informaţie documentată - informaţie, fixată pe un suport informaţional, care posedă atribute ce permit identificarea ei;

informaţii (date) suplimentare – informaţii ce identifică utilizatorul serviciului electronic concret (cum ar fi ocupaţia, studiile, stagiul etc., dar nelimitîndu-se la ele), colectarea cărora este expres prevăzută de lege, actul normativ sau contractul ce reglementează serviciul electronic respectiv, altele decît setul minim de date necesare pentru autentificarea utilizatorului conform pct. 24. Informaţiile (datele) suplimentare nu trebuie să fie excesive scopului determinat, explicit şi legitim, pentru care sînt colectate;

iniţiator – persoană fizică sau juridică, inclusiv unităţile publice şi administrativ-teritoriale, care solicită obţinerea dreptului de realizare a activităţii planificate;

 

iniţierea negocierilor - comunicarea de către partea moldovenească celeilalte părţi a intenţiei sale de a încheia un tratat internaţional (fie transmiterea proiectului tratatului sau a schiţei acestuia, fie propunerea de reluare a negocierilor) ori acceptarea  unei asemenea iniţiative a celeilalte părţi;

integritate – certitudinea, necontradictorialitatea şi actualitatea informaţiei care conţine date cu caracter personal, protecţia ei de distrugere şi modificare neautorizată;

instalație– unitatea tehnică staționară în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul privind Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți”, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activitățile desfășurate pe un amplasament şi care ar putea genera emisii şi poluare; 

instalare ulterioară – instalare a unui sistem de climatizare într-un autovehicul după ce acesta din urmă a fost înmatriculat;

integritate a datelor – stare în care datele îşi păstrează conţinutul şi sînt interpretate univoc în cazuri de acţiuni aleatorii. Integritatea se consideră păstrată dacă datele nu au fost alterate sau deteriorate (şterse);

introducere deliberată în mediu - orice introducere intenţionată în mediu a unui organism modificat genetic sau a unei combinaţii de astfel de organisme, care se caracterizează printr-un grad înalt de securitate pentru oameni şi mediu, fără să fie necesare măsurile specifice de izolare;

introducere pe piaţă -  furnizarea organismelor modificate genetic sau a produselor rezultate din acestea, contra plată sau gratuit, către terţi;

inundaţii – acoperire temporară cu apă, provenită din revărsarea exagerată a apelor mari de viitură sau din precipitaţii abundente, a unei porţiuni de teren care, în mod obişnuit, nu este acoperit de apă;

impact antropic  - poluarea componentelor de mediu în urma  activităţii umane;

impact asupra mediului – schimbări directe sau indirecte ale mediului, provocate de realizarea unor activităţi planificate care afectează sau pot afecta atît sănătatea omului, cît şi diversitatea biologică, solul, subsolul, apa, aerul, clima, landşaftul, bunurile materiale, patrimoniul cultural, precum şi interacţiunea dintre factorii enumeraţi;

Î

încărcături periculoase - substanţe, materiale, articolele fabricate din ele, precum şi deşeurile acestora care, în virtutea stării lor fizice, proprietăţilor chimice şi biologice, în procesul de transportare şi depozitare pot genera pericole pentru viaţa şi sănătatea  oamenilor, pot polua mediul înconjurător;

înnămolire - acumularea în albia rîului sau în matca bazinului de apă a particulelor organice şi neorganice ce duce la formarea stratului de nămol şi micşorarea volumului de apă;

întreprindere minieră – agent economic care foloseşte subsolul în scopul extragerii substanţelor minerale utile şi prelucrării lor;

J

jurnalizare – funcţie de înregistrare a informaţiei despre evenimente. În cadrul sistemelor informaționale înregistrările despre evenimente includ detalii despre data şi ora, utilizatorul, acţiunea întreprinsă;

L

laborator de control nedistructiv în domeniul securităţii industriale – laborator care efectuează diagnosticarea tehnică, inclusiv controlul nedistructiv, a instalaţiilor şi sistemelor tehnologice utilizate la obiectele industriale periculoase;

lac – corp de apă stătătoare de suprafaţă care nu are legătură cu oceanul planetar;

lac de acumulare  corp de apă artificial care constituie o rezervă de apă, cu o posibilă utilizare în diferite scopuri, cu un volum de apă, la nivel normal de retenţie, de peste un milion m3;

listă de verificare – document procedural, aprobat prin act normativ, în care se indică, în ordine prestabilită, faptele, bunurile, însușirile, sursele informaționale, procedurile și acțiunile care urmează a fi verificate și/sau executate în limitele rigorilor procedurale pentru tipul și metoda de control de stat aferentă;

lucrări efectuate la obiectele industriale periculoase – operaţii sau ansamblu de operaţii efectuate de către agenţii economici în cadrul obiectelor industriale periculoase expertizate cu/sau fără ajutorul maşinilor, utilajelor, materialelor şi în baza documentaţiei tehnice în vederea funcţionării inofensive şi fiabile a obiectelor industriale periculoase; 

lucrări (tăieri) de îngrijire şi conducere a arboreturilor - ansamblu de lucrări şi intervenţii silvotehnice distincte şi interdependente privind dirijarea creşterii şi dezvoltării pădurii de la întemeiere pînă la termenul recoltării;

M

managementul la nivelul bazinului hidrografic – sistem de gestionare a resurselor de apă din cadrul unui bazin hidrografic;

 

managementul riscurilor - elaborarea şi punerea în aplicare a unui ansamblu de măsuri de monitorizare a riscurilor şi de intervenţie în caz de accident;

 

manipulare – orice activitate sau măsură care implică producerea, prelucrarea, tratarea, ambalarea, depozitarea, transportul, utilizarea, eliminarea, distrugerea, transformarea, comercializarea, transferul și alte proceduri similare;

 

material genetic - orice material de origine vegetală, animală, microbiană sau de altă origine care conţine unităţi funcţionale de ereditate, avînd valoare actuală sau potenţială;

 

materie primă minerală substanţe minerale utile extrase, ce au fost supuse prelucrării primare;

mediu înconjurător - totalitatea elementelor naturale şi tehnogene;

metadate – modalitate de atribuire de valoare semantică datelor stocate în baza de date (date despre date);

metal greu – orice compus de antimoniu, arsen, cadmiu, crom (VI), cupru, plumb, mercur, nichel, seleniu, telur, taliu și staniu, precum și aceste materiale în formă metalică, în măsura în care acestea sînt clasificate ca fiind substanțe periculoase; 

metale de tranziție – oricare dintre metalele următoare: orice compus de scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, tungsten, titaniu, chrom, fier, nickel, zinc, zirconiu, molibden și tantal, precum și aceste metale în forma lor metalică, în măsura în care acestea sînt clasificate ca substanțe periculoase; 

microorganism - orice entitate microbiană, celulară sau necelulară, capabilă să transfere sau să replice material genetic, incluzînd virusurile, celulele de animale şi de plante în cultură;

mijloace de protecţie criptografică a informaţiei care conţine date cu caracter personal – mijloace tehnice, de program şi tehnico-aplicative, sisteme şi complexe de sisteme ce realizează algoritmi de conversie criptografică a informaţiei care conţine date cu caracter personal, destinate să asigure integritatea şi confidenţialitatea informaţiei în procesul de prelucrare, depozitare şi transmitere a acesteia prin canalele de comunicaţii;

model spaţial al localităţii - totalitate de date spaţiale şi de date descriptive, prezentate în formă digitală, destinate reproducerii imaginilor volumetrice ale localităţii, obiectivelor topografice, şi de date suplimentare conform condiţiilor stabilite în regimul timpului real;

monitoring de stat - sistem de observări permanente asupra răspîndirii, numărului de indivizi, stării, structurii, calităţii, precum şi a suprafeţei locurilor de răspîndire, a obiectelor Cărţii Roşii;

monitorizarea implementării prevederilor actului normativ – procedură care presupune stabilirea, analiza şi evaluarea efectelor juridice ale actelor normative, precum şi, după caz, identificarea măsurilor de remediere a circumstanţelor care generează inaplicabilitatea actului normativ;

 

monitorizarea persoanelor supuse controlului – totalitatea acțiunilor, întreprinse de organele abilitate cu funcții de control, de colectare și analiză (periodică sau continuă) a informației sau probelor prin orice altă modalitate decît controlul de stat;

 

monitoringul stării subsolului – sistem de observaţii regulate asupra stării subsolului în scopul depistării la timp a schimbărilor stării lui, evaluarea acestor schimbări, preîntîmpinarea şi înlăturarea consecinţelor proceselor şi fenomenelor negative;

 

monitorizare a poluării aerului - sistem de supraveghere sistematică a concentraţiilor de poluanţi din aerul atmosferic în scopul estimării nivelului de poluare a acestuia;

 

monument al naturii  - obiect unic al naturii  avînd  o deosebită valoare ecologică, ştiinţifică, culturală, istorică şi estetică;

 

muchia taluzului riveran al albiei - linia de cotitură bruscă a malului, care separă partea superioară cu pantă lină de  sectorul abrupt subiacent;

 

N

negociere - fază a procesului de încheiere a tratatului internaţional, pe parcursul căreia părţile purced la discutarea elementelor de fond şi de formă ale acestuia, în vederea elaborării textului final;

nivel agreat de servicii – set de parametri şi indicatori de performanţă în baza cărora este măsurată calitatea prestării serviciilor din platforma MCloud;

nivelul agreat de servicii  – set de parametri şi indicatori de performanţă în baza cărora este măsurată calitatea prestării serviciilor în PGRAP;

nivel de protecţie – nivel de securitate proporţional riscului pe care îl comportă prelucrarea faţă de datele cu caracter personal respective, precum şi faţă de drepturile şi libertăţile persoanelor, stabilit conform Cerinţelor, elaborat şi actualizat corespunzător nivelului dezvoltării tehnologice şi costurilor implementării acestor măsuri (N - 1 sau N - 2);

nivel de poluare a aerului - concentraţie a poluanţilor din aerul atmosferic într-un punct sau zonă concretă, stabilită în baza unor măsurări sistematice şi analize comparative în raport cu anumite criterii (poluare de  fond a aerului, CMA a poluanţilor, risc pentru sănătatea oamenilor si/sau mediul înconjurător etc.).

Nomenclator al actelor permisive listă oficială a actelor permisive, stabilită de prezenta lege, în care se specifică termenul lor de valabilitate, taxa ce urmează a fi încasată, precum şi autorităţile emitente abilitate cu dreptul de eliberare a unor astfel de acte, de asemenea autoritățile sau entitățile implicate în procesul de eliberare a actului permisiv;

norme de protecţie a aerului - ansamblu de măsuri şi  reglementări, prevăzute de legislaţie, de prevenire şi combatere a poluării aerului;

notificare - document prin care o persoană, în vederea obţinerii autorizaţiei, înştiinţează Comisia Naţională pentru Securitate Biologică despre activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare;

notificare de acceptare – mesaj emis de către SIA GEAP adresat solicitantului, ce conține informații referitoare la acceptarea cererii privind solicitarea unui act permisiv;

notificare de refuz – mesaj emis de către SIA GEAP ce conține informații referitoare la refuzul cererii privind solicitarea unui act permisiv, specificînd motivul refuzului;

notificare privind o nouă cerere – mesaj emis de către SIA GEAP adresat utilizatorului autorității publice responsabil de prelucrarea datelor și emiterea actului permisiv, ce conține informații privind înregistrarea unei noi cereri;

notificare privind statutul cererii – mesaj emis de către SIA GEAP adresat solicitantului, ce conține informații privind statutul cererii pe care a depus-o;

notificator - persoana care adresează o notificare;

noxă - agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismelor vii şi/sau a mediului înconjurător;

O

obiect al controlului – unitate structurală/funcțională a persoanei care practică activitate de întreprinzător, care înglobează un set distinct de aspecte ce necesită a fi supuse controlului într-un domeniu de control (bunuri, procese, servicii, documente, purtători de informație), asupra cărora poate fi aplicat întregul spectru de criterii de risc la planificarea controlului și în urma analizei cărora poate fi constatată respectarea cerințelor cadrului legislativ;

obiect industrial periculos – spaţii de producţie, sectoare, terenuri, construcţii, încăperi, depozite sau alte obiecte în a căror componenţă se conţin substanţe chimice şi/sau toxice specificate la art. 5 alin. (1) şi în anexa nr. 1; producţii, utilaje, instalaţii, tehnologii care pot provoca riscuri de avarie sau catastrofă cu caracter tehnogen;

obiect informaţional - reflectarea virtuală a obiectului înregistrării în cadrul resursei informaţionale;

obiecte ale Cărţii Roşii - speciile de plante şi animale raportate la categoria resurselor naturale de importanţă naţională şi supuse unui regim special de protecţie, conservare şi restabilire;

obiecte ale regnului vegetal - specii, populaţii, comunităţi de plante, care nu au destinaţie agricolă;

obiective  acvatice piscicole - obiective acvatice create în regim natural sau artificial, împreună cu zonele inundabile, în care există sau pot fi create condiţii pentru reproducerea şi creşterea peştelui şi altor organisme acvatice;

obiective acvatice piscicole artificiale - iazurile, heleşteiele, lacurile de acumulare şi alte obiective acvatice create prin îndiguirea apei, folosite pentru creşterea peştelui;

obiective acvatice piscicole naturale - fluviile, rîurile şi afluenţii lor, bălţile, lacurile naturale şi lacurile de acumulare create în regim natural sau ameliorativ, cu zonele lor inundabile;

operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare;

operator din lanțul de aprovizionare – producător și/sau importator și/sau utilizator din aval din cadrul lanțului de aprovizionare;

operator tehnico-tehnologic al serviciului MPass – Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, care funcţionează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi care gestionează platforma tehnico-tehnologică necesară implementării serviciului MPass;

operator tehnico-tehnologic al serviciului MSign – Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, care administrează tehnic platforma tehnologică a serviciului MSign;

operator de validare a conturilor de utilizator – structura organizatorică împuternicită de a valida conturile utilizatorilor serviciului MPass;

organ abilitat cu funcţii de control (organ de control) – autoritate a administraţiei publice, instituită prin lege, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public, este învestită cu funcţii de control şi este abilitată cu dreptul de a iniţia controlul; 

organ de control în domeniul mediului– Inspectoratul pentru Protecția Mediului;

organ de gestiune CITES - autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, desemnată în calitate de autoritate administrativă naţională prin Legea nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), în conformitate cu dispoziţiile art.IX alin.1) lit. a) din Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973;

organism - orice entitate biologică capabilă să transfere sau să replice material genetic;

organism de expertiză în domeniul securităţii industriale – organism de inspecţie, acreditat în conformitate cu Legea privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, care furnizează servicii de efectuare a expertizei şi verificări tehnice în domeniul securităţii industriale;

organism  modificat genetic - orice organism, cu excepţia celui uman, al cărui material genetic a fost modificat altfel decît prin încrucişare şi/sau recombinare naturală;

organul responsabil pentru încheierea tratatului – ministerul, altă autoritate administrativă centrală sau altă instituţie abilitată a Republicii Moldova de ale cărei atribuții directe, conform legislației, ține pregătirea tratatului internațional sau care este împuternicită pentru aceasta de Președintele Republicii Moldova sau de Guvernul Republicii Moldova;

 

P

parafare  - autentificarea  textului  unui  tratat  internaţional  la etapa  încheierii  negocierilor, prin aplicarea pe textul  tratatului  a iniţialelor numelui împuterniciţilor statelor participante la negocieri;

parc - spaţiu verde, cu suprafaţa de peste 20 de hectare, care oferă, într-un cadru vegetal bogat şi variat, posibilităţi de recreere cu exercitare de activităţi compensatorii din  sfera odihnei  active (sport, jocuri în aer liber) şi pasive sau de activităţi cu caracter cultural (spectacole etc.);

parc de vînătoare – teren de vînătoare îngrădit, cu aria între 10 şi 200 ha de teritoriu silvic şi/sau agricol, pentru întreţinerea faunei cinegetice în captivitate şi efectuarea vînătorii;

parc naţional - spaţiu natural reprezentativ cu diverse peisaje geografice, obiecte şi complexe naturale şi cultural-istorice, specii floristice şi faunistice autohtone, destinat utilizării în scop ştiinţific, recreativ, economic, cultural, turistic, instructiv, educativ etc.;

parte afectată – parte sau părţi la Protocolul privind evaluarea strategică de mediu care poate fi afectată/pot fi afectate de impactul implementării unui plan sau program asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei, în context transfrontalier;

parte interesată – cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, persoane juridice de drept privat, care vor fi afectaţi, ar putea fi afectaţi de adoptarea deciziei şi care pot influenţa procesul decizional;

 

parte de origine – parte sau părţi la Protocolul privind evaluarea strategică de mediu sub a cărei/căror jurisdicţie este propusă implementarea unui plan sau program;

participant la PGRAP – furnizor al serviciilor PGRAP, operator tehnico-tehnologic al platformei MCloud, beneficiar al PGRAP, beneficiar al aplicaţiilor PGRAP, orice alt participant la operarea şi utilizarea  PGRAP;

participant la serviciul MSign – posesor al serviciului MSign, operator tehnico-tehnologic al serviciului MSign, beneficiar al serviciului MSign, furnizor de semnătură electronică, administrator al serviciului MSign, utilizator al serviciului MSign;

participanţi ai serviciului MPass – posesor al serviciului MPass, operator tehnico-tehnologic al serviciului MPass, beneficiari ai serviciului MPass, furnizor de identitate, furnizor de autorizare, operator de validare a conturilor de utilizator, administrator al serviciului MPass, administrator de acces, utilizator al serviciului MPass;

participanţi la platforma MCloud – dezvoltator al serviciilor platformei MCloud, posesor al platformei MCloud, beneficiari ai platformei MCloud și alţi participanţi la administrarea platformei MCloud;

patrimoniu natural − ansamblul componentelor şi structurilor fizico-geografice, floristice, faunistice şi biocenotice ale mediului natural, a căror importanţă şi valoare ecologică, economică, ştiinţifică, biogenă, sanogenă, peisagistică şi recreativă au o semnificaţie relevantă sub aspectul conservării diversităţii biologice floristice şi faunistice, al integrităţii funcţionale a ecosistemelor, al conservării patrimoniului genetic, vegetal şi animal, precum şi pentru satisfacerea cerinţelor de viaţă, bunăstare, cultură şi civilizaţie ale generaţiilor prezente şi viitoare;

pădure - element al landşaftului geografic, unitate funcţională a biosferei, compusă din comunitatea vegetaţiei forestiere (în care domină arborii şi arbuştii), păturii vii, animalelor şi microorganismelor, care în dezvoltarea lor biologică sînt interdependente şi acţionează asupra habitatului lor. Sînt considerate păduri terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră cu o suprafaţă de peste 0,25 ha;

 

pădure-parc - spaţiu verde, rezultat din amenajarea pentru odihnă şi agrement a masivelor forestiere existente în raza de folosinţă a spaţiului urban, care cuprinde adăposturi pentru vizitatori, terenuri de camping, terenuri de sport, amenajări nautice etc.;

 

perdea forestieră de protecţie a malului - perdeaua forestieră de-a lungul malului  obiectivului acvatic menită  pentru protecţia lui împotriva eroziunii şi alunecărilor de teren;

 

perfluorocarbură - compus organic alcătuit numai din carbon şi fluor şi în care nu există mai mult de şase atomi de carbon într-o moleculă;

 

pericol – proprietate esenţială a unei substanţe periculoase sau a unei situaţii fizice cu potenţial de a afecta sănătatea umană şi/sau mediul;

 

perimetru de securitate – zona care reprezintă în sine o barieră de trecere asigurată cu mijloace de control fizic şi/sau tehnic al accesului;

 

perimetru geologic – sector al subsolului atribuit pentru cercetare geologică;

 

perimetru minier – sector al subsolului atribuit pentru extragerea substanţelor minerale utile, construirea sau exploatarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile, precum şi pentru organizarea obiectivelor geologice protejate;

 

perioadă de garantare – interval de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător, în cadrul căruia produsele de folosință îndelungată trebuie să își mențină caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare, la sfîrșitul căruia se consideră că un echipament electric și electronic devine deșeu;

 

permis de exercitare – document ce permite persoanei care activează în domeniul securităţii industriale să desfăşoare activităţi şi/sau lucrări în acest domeniu, eliberat în baza unei examinări şi evaluări a cunoştinţelor persoanei respective care deţine calificarea de profil;

 

permis de pescuit – act eliberat de Agenția de Mediu, autoritatea care eliberează actele permisive în domeniul mediului (în continuare – autoritate emitentă) pentru pescuitul comercial, sportiv, amator şi de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale;

 

permis pentru comercializarea, distribuția și/sau alte forme de transfer al produselor chimice deosebit de periculoase – act permisiv prin care autoritatea publică în domeniul substanțelor chimice aprobă desfășurarea activităților de comercializare, distribuție și alte forme de transfer al produselor chimice deosebit de periculoase; 

 

persoană împuternicită de către operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal în numele şi pe seama operatorului, pe baza instrucţiunilor primite de la operator;

 

persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter personal – persoana responsabilă de funcţionarea corespunzătoare a sistemului complex de protecţie a informaţiei care conţine date cu caracter personal, precum şi de elaborarea, implementarea şi monitorizarea respectării prevederilor politicii de securitate a deţinătorului de date cu caracter personal;

 

persoană supusă controlului (persoană controlată) – orice persoană fizică şi/sau juridică care practică activitate de întreprinzător și este pasibilă controlului. O subdiviziune a persoanei poate fi considerată persoană separată în cazul în care este identificată în calitate de obiect deplin al controlului într-un domeniu de control și este situată în locație separată de sediul persoanei juridice din care face parte; 

 

pescuit – capturare a peştelui şi altor organisme acvatice în scop comercial, sportiv, amator, de agrement, ameliorativ, ştiinţific şi de control, pe bază de certificat de atribuire a cotei anuale de pescuit comercial, permis de pescuit comercial, permis de pescuit sportiv, amator și de agrement, autorizaţii de pescuit în scop ştiinţific și de control, în locurile, perioadele şi cu uneltele prevăzute de lege;

 

pescuit ameliorativ - capturare a unor anumite specii de peşti şi de alte organisme acvatice pentru optimizarea componenţei cantitative şi calitative şi pentru ameliorarea stării ecosistemelor acvatice;

 

pescuit comercial - activitate de întreprinzător de capturare a hidrobionţilor din obiectivele acvatice piscicole naturale, de prelucrare, transport şi păstrare a hidrobionţilor cu utilizarea uneltelor şi mijloacelor speciale;

 

pescuit în scop științific și de control – capturare a hidrobionţilor în scopul evaluării stării resurselor biologice acvatice, precum și pentru controlul (determinarea) componenței cantitative şi calitative a populațiilor în scopul reglementării pescuitului sau determinării stării sanitar-epidemiologice;

 

pescuit industrial - popularea, creşterea şi dobîndirea peştelui pentru alimentare;

 

pescuit reversibil în scop ştiinţific – metodă protectivă de capturare a hidrobionţilor care să permită captura repetată a peştilor fără afectarea semnificativă a ratei de supravieţuire a acestora, asigurînd cercetări îndelungate asupra comunităţilor piscicole;

 

pescuit sportiv, amator şi de agrement – capturare a peştelui pentru consum personal, în scop recreativ, sportiv şi turistic;

 

pesticide – produse chimice care fac parte din una dintre următoarele subcategorii:

    a) pesticide utilizate ca produse de protecție a plantelor;

    b) produse biocide;

    c) dezinfectanți, insecticide și paraziticide de uz uman, reglementate prin Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente, sau de uz veterinar, reglementate prin Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară;

 

piscicultor - persoană fizică atestată să efectueze lucrări în cadrul fermelor piscicole;

 

piscicultură - ramură a sectorului zootehnic  al agriculturii care se ocupă cu activitatea de creştere, selecţie şi reproducere a peştelui, în amenajări piscicole, prin aplicarea unor tehnologii speciale;

 

pîrîu – curs de apă permanent sau intermitent, care se alimentează din precipitații atmosferice și ape subterane, avînd o lungime mai mică de 10 km și o suprafață a bazinului de recepție mai mică de 50 km2;

 

plan al controalelor (plan) – rezultat al analizei riscurilor, în baza criteriilor de risc, prin care se identifică persoanele care vor fi controlate, prioritatea acestora și ordinea în care vor fi controlate, în dependență de riscul aferent fiecărei persoane în parte, și document în temeiul căruia este luată decizia unui organ de control de a desfășura un număr exact de controale planificate asupra unui număr prestabilit de persoane pe parcursul unui an calendaristic;

 

plante spontane - plante care cresc în mod natural într-un anumit teritoriu;

 

planuri şi programe – planuri şi programe, inclusiv strategiile ce conţin planuri de acţiuni pentru implementarea acestora, care:

    a) sînt elaborate conform prevederilor actelor legislative, de reglementare sau administrative;

    b) urmează să fie elaborate de către o autoritate publică şi aprobate de Guvern sau printr-o procedură legislativă de către Parlament;

    c) urmează să fie elaborate şi aprobate de către o autoritate a administraţiei publice locale de nivelul al doilea;

 

plasare pe piață – furnizare către un terț sau punere la dispoziția acestuia, fie contra cost, fie cu titlu gratuit. Importul pe teritoriul vamal național se consideră plasare pe piață; 

 

plasare pe piață a unui echipament electric ori electronic (EEE) – acțiunea de a face disponibil pe piață, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un echipament electric ori electronic în vederea distribuirii și/sau utilizării. Echipamentele fabricate exclusiv pentru un agent economic care își aplică denumirea/marca pe echipament se consideră a fi introduse pe piața națională de către acesta

 

platforma MCloud – infrastructura informaţională guvernamentală comună care funcţionează în baza tehnologiei de „cloud computing” găzduită în infrastructura consolidată de centre de date;

 

platforma ca serviciu (PaaS) – model de furnizare a serviciilor şi resurselor TI în care beneficiarului i se oferă componente software pe care le poate utiliza pentru implementarea serviciilor TI proprii. În acest model furnizorul asigură componentele necesare funcţionării şi administrării soluției TI utilizate de beneficiar, responsabilităţile de administrare a serviciului revenind beneficiarului;

 

platformă guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP) – platformă tehnologică, găzduită pe platforma MCloud, destinată dezvoltării sistemelor informaţionale de ţinere a registrelor electronice şi/sau eliberare a actelor permisive, în special a autorizaţiilor;

 

pregătirea pentru reutilizare – operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sînt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operaţiune de pretratare;

 

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

 

preparat - amestec format din două sau mai multe substanţe, dintre care cel puţin una este un gaz fluorurat cu efect de seră;

 

prestator de servicii electronice din sectorul privat  persoana de drept privat care prestează utilizatorilor anumite servicii, inclusiv servicii electronice, şi care deţin sisteme informaţionale;

 

prestator de servicii publice, inclusiv servicii publice electronice – ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă, precum şi persoanele juridice de drept privat care prestează utilizatorilor anumite servicii publice, în limitele competenţelor prevăzute de lege şi care deţin sisteme informaţionale

 

prevenire – măsuri luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu, care reduc: 
   a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea ciclului de viaţă a acestora; 
   b) efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii populaţiei; sau 
   c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor;

 

proces decizional – procedură de elaborare şi de adoptare a deciziilor de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi;

 

proces-verbal de control – act întocmit în urma controlului inopinat sau planificat, în care se înregistrează constatările/rezultatele controlului (în partea de constatare), după caz se prescriu modalități de înlăturare a încălcărilor și/sau măsuri restrictive (în partea prescriptivă) și, după caz, se constată contravenții și se prescriu sancțiuni (în partea sancționatorie);

 

producător – persoană fizică sau juridică, indiferent de tehnica de vînzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distanță, care:

    a) fabrică și vinde echipamente electrice și electronice sub propria marcă;

    b) revinde sub propria marcă echipamente produse de alți furnizori, vinde un obiect cumpărat (revînzător), nefiind considerat „producător”, atunci cînd marca producătorului figurează pe echipament conform pct. 1 din Regulament; sau

    c) importă ori exportă EEE, cu titlu profesional, în sau din Republica Moldova;

    d) vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanță direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara gospodăriilor particulare, în Republica Moldova, și are sediul într-un alt stat.

 

producător de deşeuri – orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri (producător iniţial de deşeuri) sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;

 

producere – producție sau extracție a substanțelor în stare naturală, precum și reprelucrare, proiectare, reprocesare, umplere, decantare, amestecare a substanțelor și amestecurilor chimice în produse intermediare și articole în cadrul proceselor și al procedurilor chimice, fizice sau biologice, precum și transport și depozitare intermediară la locul de producție;

 

produs chimic – substanță prezentă fie ca atare, fie într-un amestec sau amestec fabricat sau natural, dar care nu include niciun organism viu, ce aparține uneia dintre următoarele categorii:

    a) pesticide, inclusiv formulările de pesticide care prezintă un risc sever;

    b) produse chimice industriale.

 

produs chimic care face obiectul raportării – substanță și amestec chimic care aparțin Listei produselor chimice care fac obiectul raportării, aprobată prin hotărîre de Guvern;

 

produs chimic periculos – substanță și amestec chimic care îndeplinesc criteriile privind pericolele fizice, pericolele pentru sănătate sau pericolele pentru mediu din Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern;

 

produs chimic deosebit de periculos – orice substanță și amestec chimic care, în conformitate cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, sînt clasificate în una sau mai multe dintre următoarele clase de pericol:

    a) toxicitate acută, categoriile 1, 2 și 3;

    b) cancerigenitate, categoria 1A sau 1B;

    c) mutagenicitate a celulelor embrionare, categoria 1A sau 1B;

    d) toxicitate pentru reproducere, categoria 1A sau 1B;

    e) coroziune a pielii, categoria 1A;

    f) toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 1;

    g) toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată,  categoria 1;

 

produs chimic industrial – produs chimic care face parte din una dintre următoarele subcategorii:

    a) produse chimice de uz profesional;

    b) produse chimice de uz casnic;

 

produs biocid – orice substanță sau amestec:

    a) care este compus din/conține/generează una sau mai multe substanțe active, avînd scopul de a distruge, de a împiedica, de a face inofensive organismele dăunătoare, de a preveni acțiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra acestora în orice alt mod decît prin simpla acțiune fizică sau mecanică, în forma în care este furnizată utilizatorului;

    b) care este compus din substanțe sau amestecuri, altele decît cele prevăzute la lit. a), a căror utilizare are scopul de a distruge, de a împiedica sau de a face inofensive organismele dăunătoare, de a preveni acțiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra acestora în orice alt mod decît prin simpla acțiune fizică sau mecanică;

   

produs de protecție a plantelor (numit și produs fitosanitar) – produs care constă în/conține substanțe active, agenți fitoprotectori sau agenți sinergici, în forma în care sînt prezentate utilizatorului, și care este destinat uneia dintre următoarele utilizări:

    a) protecția plantelor sau a produselor vegetale împotriva tuturor organismelor dăunătoare sau prevenirea acțiunii unor astfel de organisme, cu excepția cazului în care se consideră că scopul principal al utilizării acestor produse este mai curînd pentru igienă decît pentru protecția plantelor sau a produselor vegetale;

    b) influențarea proceselor vitale ale plantelor, cum ar fi substanțele care le influențează creșterea, altele decît îngrășămintele;

    c) conservarea produselor vegetale, în măsura în care aceste substanțe sau produse nu intră sub incidența unor dispoziții speciale privind conservanții;

    d) distrugerea unor plante, în afara algelor, sau a unor părți nedorite ale acestora, cu excepția cazurilor în care produsele sînt aplicate, la sol sau în apă, pentru protecția plantelor;

    e) controlul sau prevenirea creșterii nedorite a plantelor, în afara algelor, cu excepția cazurilor în care produsele sînt aplicate, la sol sau în apă, pentru protecția plantelor;

 

produs nociv  - material, destinat utilizării în economia naţională, a cărui prezenţă în mediul înconjurător poate deregla funcţiile normale ale organismelor umane, vegetale şi animale, ale ecosistemelor;

 

produs procesat - produs obţinut din prelucrarea organismelor modificate genetic, a unor părţi ale acestora sau a unor metaboliţi şi substanţe produse de acestea;

 

produs purificat - produs obţinut dintr-un organism modificat genetic prin procesare, care include purificarea (de exemplu, insulina, diferite enzime, uleiul şi altele asemenea);

 

produs rezultat dintr-un organism modificat genetic - produs constînd dintr-un organism modificat genetic sau dintr-o combinaţie de asemenea organisme ori care conţine un organism modificat genetic sau o combinaţie de asemenea organisme, care se introduce pe piaţă;

 

produse ale activităţii vitale a animalelor - bunuri rezultate din activitatea vitală a animalelor fără ca acestea din urmă să fie scoase din mediul natural;

 

produse orfane – produse ale unor producători care și-au încetat activitatea sau care nu pot fi identificați la momentul cînd acestea devin deșeuri;

 

prohibiţie a pescuitului - interzicere, pentru o anumită perioadă, a pescuitului hidrobionţilor în obiectivele acvatice piscicole în scopul reproducerii, protecţiei, restabilirii şi conservării resurselor biologice acvatice;

 

proiectul constituirii sau reconstrucţiei ecologice a elementului reţelei ecologice – documentaţie tehnică ce conţine informaţie despre amplasarea şi destinaţia elementului reţelei ecologice, descrierea detaliată a măsurilor privind crearea sau reconstrucţia lui; 

 

proprietate utilă a animalelor -  trăsătură care caracterizează animalele prin calitatea lor folositoare pentru mediul ambiant, populaţie, agricultură, sivicultură etc.;

 

protecţia informaţiei contra acţiunilor neintenţionate – ansamblu de măsuri orientate spre prevenirea acţiunilor neintenţionate, provocate de erorile utilizatorului, defectele mijloacelor tehnico-aplicative, fenomenele naturii sau alte cauze ce nu au ca scop direct modificarea informaţiei, dar care conduc la distorsiunea, distrugerea, copierea, blocarea accesului la informaţie, precum şi la pierderea, distrugerea acesteia sau la defectarea suportului material al informaţiei care conţine date cu caracter personal.

 

Protocol privind evaluarea strategică de mediu – Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia cu privire la evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptat la Kiev (Ucraina) la 21 mai 2003;

 

politica de securitate a datelor cu caracter personal – document, elaborat de către deţinătorul de date cu caracter personal, care oferă o descriere precisă a măsurilor de securitate şi trăsăturilor de protecţie selectate pentru securitatea datelor, ţinîndu-se cont de potenţialele pericole pentru datele cu caracter personal prelucrate şi riscurile reale la care sînt expuse acestea;

 

poluare a apei – introducere directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, a unor substanţe sau a căldurii în aer, în apă ori sol care poate prezenta riscuri pentru sănătatea umană sau pentru calitatea ecosistemelor acvatice ori a ecosistemelor terestre, ce depind în mod direct de ecosistemele acvatice, care duce la deteriorarea bunurilor materiale sau care dăunează ori afectează negativ serviciile şi alte folosinţe legale ale mediului;

 

poluant  o substanță sau un grup de substanțe care pot fi periculoase pentru mediu sau pentru sănătatea populației din cauza proprietăților şi introducerii acestora în mediu;

 

poluare de fond  a aerului - poluare a aerului atmosferic în zonele în care acţiunea surselor de poluare nu se manifestă direct;

 

poluare excepţională a aerului - situaţie în care:

1) concentraţia  unuia sau a mai mulţi poluanţi în aerul  atmosferic depăşeşte CMA:

a) de 20-29 ori, acest nivel menţinîndu-se timp de peste 48 ore;

b) de 30-49 ori, acest nivel menţinîndu-se timp de peste 8 ore;

c) de 50 ori şi mai mult;

 

posesor de resurse şi  sisteme informaţionale, de tehnologii şi mijloace de asigurare a acestora - persoană fizică, persoană juridică sau statul, avînd drept de posesiune şi folosinţă asupra resurselor şi sistemelor informaţionale, tehnologiilor şi mijloacelor de asigurare a acestora, în condiţiile stabilite de titularul drepturilor respective;

 

posesor al platformei MCloud – Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, care funcţionează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi care administrează, gestionează și extinde platforma MCloud în condiţiile prezentului Regulament;

 

posesor al serviciului MPass – Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică;

 

posesor al serviciului MSign – Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”;

 

proces informaţional - proces de colectare, prelucrare, acumulare, păstrare, actualizare şi furnizare către utilizator a informaţiei documentate;

 

produs informaţional - rezultat al procesului de prelucrare a informaţiei cu ajutorul sistemelor informaţionale automatizate, destinat satisfacerii necesităţilor utilizatorului;

 

profilul utilizatorului o colecţie de date prevăzute la pct. 24, precum şi informaţiile suplimentareasociate cu o identitate în cadrul serviciului MPass;

 

proprietar al resurselor şi sistemelor informaţionale, al tehnologiilor şi mijloacelor de asigurare a acestora - persoană fizică, persoană juridică sau statul care exercită integral dreptul de posesiune, folosinţă şi dispoziţie asupra resurselor şi sistemelor informaţionale, tehnologiilor şi  mijloacelor de asigurare a acestora;

 

posibilitate de recoltare - volumul de masă lemnoasă care urmează a fi recoltat dintr-o pădure, în baza amenajamentului silvic, în scopul realizării unei stări normale a acesteia;

 

potenţial de încălzire globală - potenţial de încălzire climatică a unui gaz fluorurat cu efect de seră, comparativ cu cel al dioxidului de carbon. Potenţialul de încălzire globală (GWP) este calculat în termeni de potenţial de încălzire pentru 100 de ani al unui kilogram de gaz, comparativ cu un kilogram de CO2;

 

public – una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în concordanță cu legislația ori practica națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora;

 

public interesat – public afectat sau care ar putea fi afectat ori care este interesat de procedurile de adoptare a deciziilor în domeniul mediului.

 

punct focal naţional - autoritatea guvernamentală desemnată sa asigure îndeplinirea, la nivel naţional, a responsabilităţilor care decurg din dispoziţiile actelor juridice internaţionale referitoare la implementarea măsurilor de securitate biologică legate de utilizarea organismelor modificate genetic;

 

purtător de date cu caracter personal – suport magnetic, optic, laser, de hîrtie sau alt suport al informaţiei, pe care se creează, se fixează, se transmite, se recepţionează, se păstrează sau, în alt mod, se utilizează documentul şi care permite reproducerea acestuia;

 

R

 

raport de control – document întocmit în baza examinărilor distructive sau nedistructive şi conţine informaţia despre controlul efectuat şi rezultatul acestuia;

 

raport de încercări de laborator – document emis de către laborator, ce conține informații referitoare la testările de laborator efectuate relevante unei cereri în care se solicita actul permisiv;

 

raport privind normativele ELA – descriere a cantităţii de ELA, întocmită de laboratoare acreditate în modul stabilit;

 

raport privind evaluarea strategică de mediu – parte a documentaţiei unui plan sau program, în care sînt identificate, descrise şi evaluate posibilele efecte semnificative asupra mediului ca urmare a implementării acestuia, precum şi alternativele rezonabile, luînd în considerare obiectivul şi suprafața geografică acoperită de plan sau program;

 

raport statistic – document generat de către SIA GEAP, care reflectă sinteza datelor stocate în SIA GEAP, organizate conform unei anumite structuri;

 

raportare  act de informare emis de către producător/importator și expediat pentru informare Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, referitor la gestionarea deşeurilor, conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;

 

ratificare, acceptare, aprobare, aderare - act astfel denumit, îndeplinit, după caz, de Parlamentul Republicii Moldova sau de Guvernul Republicii Moldova, prin care Republica Moldova îşi exprimă consimţămîntul de a fi legată printr-un tratat internaţional;

reciclare – orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sînt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de rambleiere;

recomandare – orice sugestie, propunere sau opinie cu caracter consultativ, exprimată verbal sau în scris de cetăţeni, de asociaţiile constituite în corespundere cu legea, de alte părţi interesate pe marginea proiectelor de decizii elaborate;

 

reconstrucţie ecologică – lucrări complexe care au drept scop restabilirea unor păduri valoroase, însă deteriorate structural ca rezultat al unui impact nefavorabil antropogen sau natural şi readucerea acestora la stările similare sau apropiate cu cele de pînă la impact;

 

recuperare – orice operaţiune prin care se regenerează/se obţine din nou un material sau o substanţă care altfel s-ar pierde;

 

regenerarea uleiurilor uzate – orice proces de reciclare prin care uleiurile de bază pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea contaminanţilor, a produselor de oxidare şi a aditivilor conţinuţi de acestea;

 

regim al produselor şi substanţelor  nocive - sistem de  norme şi reguli care reglementează activităţile în domeniul fabricării, livrării, transportării, depozitării, manipulării, utilizării, importării şi exportării acestor produse şi substanţe, precum şi cultivarea plantelor în scopul obţinerii substanţelor nocive;

 

regim de protecţie - reglementarea activităţii economice în scopul protecţiei complexului natural şi conservării componentelor naturii pentru asigurarea funcţionării normale a ecosistemelor;

 

registru - totalitatea informaţiilor documentate ţinute în sisteme informaţionale automatizate, organizată în conformitate cu cerinţele stabilite şi cu legea;

 

Registrul de stat al actelor juridice – sistem informaţional automatizat în care se înregistrează actele normative şi alte acte juridice, în care se efectuează colectarea, prelucrarea, sistematizarea, păstrarea şi prezentarea acestora, precum şi sînt efectuate alte acţiuni stabilite de legislaţie în scopul operării cu datele registrului;

 

Registrul de stat al controalelor – registru public consolidat de evidenţă a controalelor, completat de organele de control și ţinut în mod obligatoriu de către autoritatea administrației publice centrale de supraveghere a controalelor;

 

Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat - totalitatea sistematizată de date despre resursele informaţionale de stat (inclusiv obiectele şi clasificatoarele informaţionale), sistemele informaţionale de importanţă statală, paginile web ale autorităţilor publice şi domenele înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi despre posesorii, deţinătorii şi elaboratorii lor;

 

regenerarea pădurii - proces de înlocuire a generaţiei de arbori bătrîni cu o nouă generaţie, tînără;

 

regim - sistem de conducere şi exploatare a unei păduri, propriu unui anumit mod de regenerare (sămînţă, lăstari). Se deosebesc regimul codrului, regimul crîngului simplu, regimul crîngului compus;

 

regim silvic - politică de gospodărire a fondului forestier şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia, indiferent de natura proprietăţii şi forma de gospodărire, exercitată de către autoritatea silvică centrală;

 

reglare – ansamblu de lucrări şi operaţiuni ce se execută la o instalaţie tehnică sau la un sistem tehnologic în scop de menţinere a parametrilor tehnici iniţiali prescrişi sau după reutilarea instalaţiei tehnice şi/sau a sistemului tehnologic la alţi parametri care asigură funcţionarea în siguranţă a acesteia/acestuia;

 

reglementarea efectivului animalelor de vînat – capturarea în stare vie, imobilizarea, strămutarea, sacrificarea, vînătoare sportivă și de amatori, vînătoarea de selecție a animalelor sălbatice în cazul depășirii numărului optimal al acestora și în cazul epizootiilor;

 

regn animal - cea mai mare categorie sistematică  în biologie;

 

regn vegetal (lume vegetală) - totalitatea speciilor şi comunităţilor de plante spontane răspîndite într-un anumit teritoriu;

 

restaurarea datelor – procedurile cu privire la reconstituirea datelor cu caracter personal în starea în care se aflau pînă la momentul pierderii sau distrugerii acestora;

 

restricție – orice condiție sau interdicție referitoare la producere, utilizare sau plasare pe piață;

 

resurse de apă – ape de suprafaţă, ape subterane şi precipitaţii atmosferice căzute pe teritoriul Republicii Moldova;

 

resurse biologice acvatice/hidrobionţi - totalitate a organismelor acvatice vii, a căror viaţă (permanent sau la anumite etape de dezvoltare) este imposibilă fără aflarea lor în mediul acvatic: vertebratele şi nevertebratele acvatice, algele, alte plante care vieţuiesc în condiţii naturale în obiective acvatice;

 

resursă informaţională - totalitate de informaţii documentate în sistemele informaţionale automatizate, organizată în conformitate cu cerinţele stabilite şi cu legislaţia în vigoare;

 

resurse informaţionale geologice de stat – totalitatea documentelor şi seturilor de documente care conţin informaţie geologică şi altă informaţie despre subsol, aflate în Fondul de stat de informaţii privind subsolul, precum şi produsele informaţionale create în baza acestora;

 

resurse TI – mijloace de procesare, stocare a informaţiei, precum şi transport de date pentru administrarea sistemelor informaționale;

 

reţea ecologică locală – reţea ecologică constituită la nivel local (raion, zonă geografică etc.), care nu este inclusă integral în reţeaua ecologică naţională, ci doar anumite elemente ale ei în cazul corespunderii criteriilor stabilite pentru reţeaua ecologică naţională; în baza acestor criterii, anumite elemente ale reţelei ecologice locale îşi pot schimba funcţionalitatea;

 

reţea ecologică naţională – reţea ecologică constituită la nivel naţional din teritorii ale habitatelor, peisajelor şi elementelor lor, unite fizic şi funcţional, care au o deosebită importanţă din punctul de vedere ştiinţific şi estetic, al valorii şi conservării diversităţii biologice, al menţinerii balanţei geosistemice; 


reţea ecologică paneuropeană – reţea ecologică constituită la nivel european, ce uneşte reţelele ecologice naţionale şi este formată din teritorii, unite fizic şi funcţional, reprezentînd elemente naturale şi seminaturale de peisaj, care necesită a fi conservate şi gestionate pentru asigurarea stării favorabile a ecosistemelor, habitatelor, speciilor şi peisajelor de importanţă europeană;

 
Reţeaua Emerald  reţea ecologică constituită din zone speciale de conservare, fiind parte componentă a reţelei ecologice naţionale, reprezentînd extinderea în ţările ne-membre ale Uniunii Europene a reţelei ecologice europene coerente de zone speciale de conservare „NATURA 2000”;

 

rețea hidrografică – totalitatea cursurilor de apă (permanente, intermitente și efemere) și a lacurilor (naturale și antropice) de pe un anumit teritoriu;

 

reutilizare – orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deşeuri sînt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute;

 

rezervă - declaraţie unilaterală, oricare ar fi conţinutul sau denumirea sa, făcută la momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării unui tratat internaţional multilateral ori aderării la el, prin care Republica Moldova  îşi exprimă intenţia de a exclude  sau modifica  efectele juridice ale unor prevederi ale tratatului în ceea ce priveşte aplicarea lor faţă de Republica Moldova;

rezerve de balanţă ale substanţelor minerale utile – cantitatea de substanţe minerale utile din zăcăminte, determinată în urma cercetărilor geologice, care, conform condiţiilor tehnico-economice aprobate, este oportună pentru valorificare industrială;

rezervaţie a biosferei - spaţiu geografic terestru şi/sau acvatic cu elemente şi formaţiuni fizico-geografice, specii de plante şi de animale de importanţă naţională şi internaţională, cu statut de instituţie de cercetări ştiinţifice, desemnat de UNESCO drept componentă a patrimoniului natural mondial;

rezervaţie naturală -  spaţiu natural, valoros din punct de vedere ştiinţific, destinat păstrării şi restabilirii unui sau a mai multor componente ale naturii pentru menţinerea echilibrului ecologic;

rezervaţie peisajeră (de peisaj geografic) - sistem natural omogen silvic, de stepă şi luncă, de baltă şi mlaştină, avînd valoare ştiinţifică, ecologică, recreativă, estetică, instructivă şi educaţională, destinat menţinerii calităţilor sale naturale şi efectuării unor activităţi economice reglementate;

rezervaţie de resurse -  spaţiu natural care cuprinde  resurse deosebit de valoroase, de importanţă naţională, protejate în scopul conservării lor pentru generaţiile viitoare;

rezervaţie ştiinţifică - spaţiu biogeografic terestru şi/sau acvatic de importanţă naţională cu statut de instituţie de cercetări ştiinţifice, destinat menţinerii intacte a obiectelor şi complexelor naturale, conservării biodiversităţii, elaborării bazelor ştiinţifice de protecţie a mediului;

risc – probabilitatea cauzării de daune și/sau survenirii unui pericol în urma activităţii persoanei fizice sau juridice şi gradul acestor daune; 

risc de inundaţii – combinaţie între probabilitatea producerii unor inundaţii şi efectele potenţial adverse pentru sănătatea umană, pentru mediu, pentru patrimoniul cultural şi pentru activitatea economică, asociate inundaţiilor;

rîu curs de apă permanent sau intermitent, care se alimentează din precipitații atmosferice și ape subterane și care curge prin albia formată de acesta, avînd o lungime mai mare de 10 km și o suprafață a bazinului de recepție mai mare de 50 km2;

 

S

 

scuar - spaţiu verde, cu suprafaţă de pînă la 3 hectare, amplasat, de obicei,  între străzi, cu funcţii de odihnă şi de facilitare a circulaţiei pietonilor de la o stradă la alta;

 

secetă deficienţă temporară a apelor de suprafaţă şi a celor subterane ca urmare a modificărilor climatice;

 

sector de subsol parte de subsol geometrizată, atribuită pentru folosire, care are hotare în spaţiu, ale căror coordonate sînt fixate sub formă de tabel şi/sau în formă grafică;

 

securitate industrială a obiectelor industriale periculoase (în continuare – securitate industrială) – grad de protecţie a intereselor vitale ale persoanei şi ale societăţii faţă de eventualele avarii la obiectele industriale periculoase şi faţă de efectele acestora, asigurat prin aplicarea unui complex de măsuri privind pregătirea organizatorică şi tehnică a agenţilor economici pentru desfăşurarea activităţilor la obiectele industriale periculoase; 

 

semnare - act de autentificare a textului tratatului internaţional, efectuat de către împuterniciţii statelor, sau modul de  exprimare a consimţămîntului Republicii Moldova de a fi legată prin tratat;

semnătură electronică – date în formă electronică, care sînt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sînt utilizate ca metodă de autentificare;

serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass) (în continuare − „serviciul MPass”) – serviciu reutilizabil, găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), care are scopul de a oferi un mecanism integrator, securizat şi flexibil de autentificare şi control al accesului utilizatorilor în sistemele informaţionale, inclusiv serviciile electronice;

serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) (în continuare - serviciul MSign) – serviciu reutilizabil, furnizat la nivelul platformei tehnologice comune a Guvernului, care are scopul de a oferi un mecanism integrator, securizat şi flexibil, al diferitelor soluţii de aplicare şi verificare a autenticităţii semnăturii electronice de către utilizatori (inclusiv în contextul utilizării sistemelor informaţionale şi a serviciilor electronice), oferite de către furnizorii de semnătură electronică în conformitate cu legislaţia;

serviciu informaţional - activitate de furnizare a produselor informaţionale;

servicii publice, inclusiv servicii publice electronice – totalitatea activităţilor şi acţiunilor de interes public (inclusiv adoptarea deciziilor) efectuate de ministere, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă, alte persoane juridice de drept public, în vederea exercitării atribuţiilor lor faţă de persoanele fizice şi juridice, pentru asigurarea mecanismului de realizare a îndatoririlor, drepturilor şi intereselor legitime ale celor din urmă;

 

servicii TI – activitate de furnizare a produselor informaţionale şi a resurselor TI, conform nivelului agreat de servicii;

 

sesiune de lucru – perioada care durează din momentul pornirii calculatorului şi aplicaţiei de utilizare a resursei informaţionale sau din momentul pornirii resursei informaţionale şi pînă la momentul opririi acestora;

 

sigla „UE” – siglă cu care se marchează proiectele de acte normative elaborate în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene și care este aplicată de autorul proiectului;

 

sistem colectiv – organizație nonprofit, creată de cel puțin doi producători de EEE, care este înregistrată în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale în scopul preluării și îndeplinirii obligațiilor producătorilor de EEE sau ale reprezentanților autorizați care acționează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice;

 

sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice serie structurată de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie că este centralizată, descentralizată ori repartizată după criterii funcţionale sau geografice;

 

sistem informaţional - totalitate de  resurse şi tehnologii informaţionale interdependente, de metode şi de personal, destinată păstrării, prelucrării şi furnizării de informaţie;

 

sistem informaţional de date cu caracter personal – totalitatea resurselor şi tehnologiilor informaţionale interdependente, de metode şi de personal, destinată păstrării, prelucrării şi furnizării de informaţie care conţine date cu caracter personal;

 

sistem „unul la unul” – sistem prin care, la achiziționarea unui EEE (echipament electric și electronic) se preia un DEEE (deșeu de echipamente electrice și electronice) de tip echivalent, îndeplinind aceleași funcții (sau similare) ca echipamentul furnizat;

 

sit – arie definită geografic, a cărei suprafaţă este clar delimitată;


sit de importanţă naţională – sit care, în regiunea biogeografică de care aparţine, contribuie semnificativ la menţinerea sau restabilirea unui tip de habitat natural ori a uneia din speciile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea regnului vegetal nr. 239/2007 într-un stadiu de conservare favorabil, de asemenea, poate contribui semnificativ la coerenţa reţelei Emerald (NATURA 2000) şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în regiunea respectivă;

 

spaţii verzi din cuprinsul arterelor de circulaţie - aliniamente de arbori şi fîşii de vegetaţie cu lăţime diferită, în funcţie de caracterul şi importanţa arterei, pentru ameliorarea ambianţei urbane şi aspectului estetic al căilor de circulaţie;

 

spaţiu verde  - sistem armonizat arhitectural, format din elemente ale complexelor peisagistice intravilane şi extravilane ale localităţilor urbane şi rurale (peisaje naturale, sectoare ale cursurilor de apă şi bazine acvatice, construcţii rutiere, horticole, locative), important din punct de vedere estetic, biologic şi ecologic, care include, de regulă, o comunitate de vegetaţie (lemnoasă arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee) şi animale;

 

specii alohtone – speciile de plante introduse/răspîndite, accidental sau intenţionat, din altă regiune geografică ca urmare directă ori indirectă a activităţii umane, lipsind în mod natural într-o anumită regiune cu o evoluţie istorică cunoscută într-o arie de răspîndire naturală, alta decît zona de interes, care pot fi în competiţie, pot domina sau pot avea un impact negativ asupra speciilor native, putînd chiar să le înlocuiască;

 

specie dispărută - specie care nu a mai fost găsită în ultimii 30 de ani, după cercetări repetate, în locurile stabilite, precum şi în alte locuri cunoscute şi asemănătoare;

 

specie critic periclitată - specie ameninţată cu dispariţia în viitorul apropiat din habitatele naturale;

 

specie periclitată - specie în pericol de exterminare, a cărei supravieţuire este  improbabilă dacă factorii cauzali continuă să influenţeze starea ei;

 

specie vulnerabilă - specie despre care se consideră că în timpul apropiat va trece în categoria speciei periclitate, dacă factorii cauzali vor continua să afecteze starea ei;

 

specie rară - specie care în prezent nu este ameninţată cu dispariţia, dar care se află sub risc din cauza arealului redus;

 

specie nedeterminată - specie care aparţine uneia dintre categoriile de raritate, dar pentru care nu există suficientă informaţie pentru a preciza exact categoria căreia îi aparţine;

 

specie endemică - specie răspîndită în stare sălbatică numai într-o anumită regiune;

 

specie relictă - specie izolată, datorită modificărilor geografice, pe o suprafaţă restrînsă din vechiul său areal;

 

specii indigene – speciile de plante care se regăsesc în mod natural în Republica Moldova şi nu ca urmare a introducerii lor accidentale sau forţate de către om de-a lungul secolelor;

 

specii invazive – speciile indigene sau alohtone care şi-au extins arealul de distribuţie ori au fost introduse accidental sau intenţionat într-o arie şi/sau s-au reprodus într-o asemenea măsură şi atît de agresiv încît influenţează negativ/domină/înlocuiesc unele dintre speciile indigene, determinînd modificarea structurii cantitative şi/sau calitative a biocenozei naturale, caracteristică unui anumit tip de biotop;

 

software ca serviciu (în continuare – SaaS) – model de furnizare a serviciilor şi resurselor TI în care beneficiarului i se oferă soluţii TI complete. În acest model furnizorul asigură componentele necesare funcţionării şi administrării soluţiei TI, inclusiv a datelor, unele responsabilităţi de administrare a serviciului revenind beneficiarului;

 

solicitant – persoană fizică sau juridică care solicită accesul la informaţia de mediu, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau domiciliu, iar în cazul persoanelor juridice, indiferent de locul în care sînt înregistrate sau unde îşi desfăşoară activitatea principală de producere;

 

solicitant al înregistrării – producătorul sau importatorul unei substanțe ori fabricantul sau importatorul unui articol, care prezintă o cerere de înregistrare a unei substanțe;

 

solicitant de autorizaţie – persoană fizică sau juridică care perfectează cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deșeurilor, conform art. 25 alin. (1)  din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;

 

solidificare – procese care modifică numai starea fizică a deșeurilor prin utilizarea aditivilor, fără să modifice proprietățile chimice ale acestora; 

 

stabilizare – procese care modifică gradul de periculozitate a compușilor din deșeuri și transformă deșeurile periculoase în deșeuri nepericuloase; 

 

subbazin – suprafaţă de teren în cadrul unui district hidrografic din care toate scurgerile de apă se varsă, printr-o reţea de rîuri, fluvii şi lacuri, către un anumit punct al unui curs de apă în cadrul acestui district hidrografic;

 

subiectul datelor personale - persoană fizică purtător de date  personale;

 

subsol – parte a scoarţei terestre aflată sub stratul de sol fertil, iar în lipsa acestuia, sub suprafaţa terestră şi fundul bazinelor de apă şi apelor curgătoare, care ajunge pînă la adîncimi accesibile pentru cercetare geologică şi valorificare;

 

substanță – orice element chimic şi compușii acestuia, cu excepția substanțelor radioactive;

 

substanță – element chimic și compușii săi, în stare naturală sau obținuți prin orice proces de producție, inclusiv orice aditiv necesar pentru păstrarea stabilității și orice impuritate care derivă din procesul utilizat, cu excepția oricărui solvent care poate fi separat fără a influența stabilitatea substanței sau fără a-i schimba compoziția;

 

substanță activă – substanță sau microorganism care exercită o acțiune asupra sau împotriva organismelor dăunătoare;

 

substanță cu risc major pentru sănătatea umană și pentru mediu – substanță care face parte din Lista substanțelor cu risc major pentru sănătatea umană și pentru mediu, aprobată prin hotărîre de Guvern, care include:

    a) substanțele care îndeplinesc criteriile de clasificare în clasa de pericol cancerigenitate, categoria 1A sau 1B;

    b) substanțele care îndeplinesc criteriile de clasificare în clasa de pericol mutagenicitatea celulelor embrionare, categoria 1A sau 1B;

    c) substanțele care îndeplinesc criteriile de clasificare în clasa de pericol toxicitate pentru reproducere, categoria 1A sau 1B, cu efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării;

    d) substanțele care sînt persistente, bioacumulative și toxice (PBT);

    e) substanțele care sînt foarte persistente și foarte bioacumulative (fPfB);

    f) substanțele cum ar fi cele care afectează sistemul endocrin sau cele care au proprietăți persistente, bioacumulative și toxice sau foarte persistente și foarte bioacumulative, pentru care există dovezi științifice ale unor probabile efecte grave asupra sănătății umane și a mediului, care suscită un nivel de îngrijorare echivalent cu cel pentru alte substanțe enumerate la lit. a)–e) și care sînt identificate individual, în caz de necesitate;

 

substanță periculoasă – substanță clasificată ca periculoasă ca urmare a faptului că îndeplinește criteriile cu privire la pericolele de natură fizică, pericolele pentru sănătate sau pericolele pentru mediu stabilite de legislația națională referitoare la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor; 

 

substanţe minerale utile – acumulări, în subsol, de minerale naturale, hidrocarburi şi ape subterane, ale căror compoziţie chimică şi proprietăţi fizice permit folosirea lor în sfera producţiei materiale şi consumului imediat sau după prelucrare. La substanţe minerale utile se referă şi rămăşiţele biologice împietrite (fosile) aflate în subsol;

 

suport informaţional - suport material ale cărui calităţi fizice permit imprimarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei documentate;

 

supravegherea organelor abilitate cu funcții de control – totalitatea acţiunilor întreprinse de autoritatea administraţiei publice centrale de supraveghere a controalelor, prin analiza neîntreruptă sau periodică a unor informaţii sau probe ce caracterizează cu probabilitate abaterile de la prevederile legislaţiei, fără a interveni în activitatea organelor abilitate cu funcţii de control;

 

supraveghere tehnică de stat – control de stat asupra activităţii agentului economic, organizat şi exercitat în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative care se aplică domeniului securităţii industriale în scop de monitorizare continuă a acestei activităţi şi de respectare de către agenţii economici a cerinţelor stabilite în domeniul securităţii industrial;

 

surse difuze – surse multiple mai mici sau dispersate de la care poluanții pot fi emiși în aer, apă şi sol, al căror impact combinat asupra componentelor mediului ar putea fi semnificativ şi pentru care nu este practic să se colecteze înregistrările de la fiecare sursă individuală;

 

suspendare -  încetarea provizorie a efectelor unui  tratat internaţional;

stadiul de conservare a unei specii – efectul unui ansamblu de factori care influenţează o anumită specie, putînd afecta aria de extindere naturală pe termen lung a speciei respective şi abundenţa populaţiei acesteia pe teritoriul european. Stadiul de conservare a unei specii este considerat „corespunzător” dacă:

    - datele de dinamică a populaţiei pentru specia respectivă indică faptul că specia se menţine pe termen lung ca un element viabil al habitatelor sale naturale;

    - aria de extindere naturală a speciei nu se reduce şi nici nu ameninţă să se reducă în viitorul apropiat; şi

    - specia dispune şi este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat suficient de extins pentru a-şi menţine populaţia pe termen lung;

stare semiprelucrată - situaţie în care se află obiectele regnului vegetal în urma oricăreia dintre operaţiunile de uscare, măcinare, presare, fierbere, congelare şi saramurare;

staţiune forestieră - cadrul natural, în cuprinsul căruia mediul fizico-geografic este omogen, determinînd dezvoltarea unei biocenoze specifice;

statut de raritate - actul care indică gradul şi starea de periclitare a speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie;

stingere - încetarea efectelor juridice ale unui tratat internaţional;

substanţă nocivă  -  orice substanţă care, venind  în contact cu organismele vii, le poate cauza prejudicii;

T

tăieri de conservare – lucrări ce se aplică în arboretul de vîrstă înaintată, care are funcţii speciale de protecţie, în scopul menţinerii sau îmbunătăţirii stării fitosanitare a acestuia şi asigurării îmbunătăţirii continue a funcţiilor de protecţie atribuite. Aceste tăieri se aplică în arboretul inclus, conform amenajamentului silvic, într-o subunitate de gospodărire, exclus provizoriu sau definitiv de la tăierile de regenerare şi supus regimului de conservare;

tăieri de igienă – lucrări de extragere a arborilor bolnavi, infectaţi, rupţi, uscaţi, afectaţi sau doborîţi, avînd ca scop realizarea şi menţinerea stării fitosanitare cît mai bune în pădure, neadmiterea formării şi extinderii focarelor de boli şi dăunători. Tăierile de igienă sînt parte a complexului tăierilor de îngrijire şi de conservare;

tăieri de îngrijire – lucrări silvotehnice care se aplică în păduri de la constituirea stării de masiv (în tinereţe) şi pînă la apropierea vîrstei de exploatare (regenerare), avînd ca scop îmbunătăţirea structurii, calităţii, rezistenţei biologice şi funcţionalităţii acestora;

tăiere de produse principale - intervenţie radicală asupra pădurii ajunse la vîrsta exploatabilităţii în scopul recoltării lemnului şi asigurării regenerării acesteia;

 

tehnică legislativă – totalitatea normelor, metodelor şi procedeelor care definesc părţile constitutive ale actului normativ, structura, forma şi modul de sistematizare a conţinutului acestuia, procedeelor tehnice privind modificarea, publicarea şi republicarea, rectificarea actului normativ, normelor care reglementează intrarea în vigoare, încetarea acţiunii actului normativ, precum şi normelor privind limbajul şi stilul actului normativ. Normele de tehnică legislativă sînt menite să asigure forma sistemică şi coordonată a conţinutului reglementărilor juridice şi sînt obligatorii la elaborarea proiectelor de acte normative;

 

tehnologia „cloud computing” („nor informaţional”) – model de furnizare a serviciilor TI, care permite accesul, la cerere, pe bază de reţea, la totalitatea configurabilă a resurselor de calcul virtualizabile (de exemplu, reţele, servere, echipamente de stocare, aplicaţii şi servicii), ce pot fi puse rapid la dispoziţie cu un efort minim de administrare sau interacţiune cu furnizorul acestor servicii;

 

tehnologie informaţională - totalitate de metode, procedee şi mijloace de prelucrare şi transmitere a informaţiei şi regulile de aplicare a acesteia;

 

teren al fondului apelor – teren aflat sub ape, albiile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor, iazurilor, rezervoarelor de apă, mlaştini, terenuri pe care sînt amplasate construcţii hidrotehnice şi alte structuri ale serviciului apelor, terenuri repartizate  pentru fîşiile  de deviere (de pe maluri) a rîurilor, a bazinelor de apă, a canalelor magistrale şi a colectoarelor, precum şi terenuri folosite pentru  construcţia şi exploatarea instalaţiilor ce asigură satisfacerea necesităţilor de apă potabilă, de apă tehnică, de apă curativă, altor necesităţi de interes public;

 

terţ – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, alta decît subiectul datelor cu caracter personal, decît operatorul ori persoana împuternicită de către operator şi decît persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizată să prelucreze date cu caracter personal;

 

testare în cîmp - experiment constînd în studierea organismelor modificate genetic în cîmp, în condiţii de mediu aflate sub control, avîndu-se certitudinea că aceste organisme nu vor persista în mediu după încheierea experimentului;

 

textul electronic consolidat al actului normativ – text electronic al actului normativ, publicat în Registrul de stat al actelor juridice, întocmit în baza textului oficial iniţial al actului normativ şi, după caz, în baza textelor oficiale ale actelor normative de modificare a acestuia, text care include toate modificările operate în actul normativ respectiv;

 

tipuri de servicii bazate pe tehnologia „cloud computing” – infrastructura ca serviciu, platforma ca serviciu, software ca serviciu;

 

transferul în afara amplasamentuluideplasarea în afara perimetrului complexului industrial a deșeurilor destinate recuperării sau eliminării şi a poluanților din apele uzate în scopul epurării acestora; 

 

transparenţă – oferirea, în vederea informării în mod deschis şi explicit, de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi a tuturor informaţiilor privind activitatea lor şi consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor;

 

transportul peste frontieră al organismului modificat genetic - orice transport al unui organism modificat genetic sau al unei combinaţii de asemenea organisme, precum şi al produselor rezultate din astfel de organisme, de pe teritoriul unui stat pe teritoriul altui stat;

 

transport deliberat peste frontieră - orice operaţie de import/export cu un organism modificat genetic sau cu o combinaţie de asemenea organisme care se execută cu autorizaţia autorităţilor naţionale competente, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;

 

transport neintenţionat peste frontieră - orice transport  peste frontieră al unui organism modificat genetic sau al unei combinaţii de asemenea organisme care nu a fost făcut în mod deliberat, ale cărui consecinţe, sub aspectul securităţii biologice şi sănătăţii umane, trebuie evaluate  aplicîndu-se măsurile corespunzătoare;

 

tratament silvic - totalitatea măsurilor silvotehnice de regenerare, conducere, exploatare şi protecţie, indicate a fi aplicate de-a lungul vieţii arboreturilor;

 

tratare operaţiuni de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

 

tratat internaţional - orice acord încheiat în scris de către Republica Moldova, destinat a produce efecte juridice şi guvernat de normele dreptului internaţional, perfectat fie într-un instrument unic, fie în două sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa particulară (tratat, acord, convenţie, act general, pact, memorandum, schimb de note, protocol, declaraţie, statut, act final, modus vivendi, aranjament etc., toate avînd valoare juridică egală);

tratat internaţional în formă simplificată - tratat internaţional la care Republica Moldova a devenit parte prin simplul fapt al semnării;

tonă convenţională - masa relativă a poluantului, determinată ca produs între masa acestuia, în tone, şi coeficientul de agresivitate;

Ț

ţinerea registrului - totalitatea măsurilor cu caracter tehnic îndreptate spre asigurarea funcţionării complexului tehnic de program şi administrarea resursei informaţionale a sistemului informaţional automatizat.

 

U

uleiuri uzate – toate uleiurile minerale sau lubrifianţii sintetici, sau uleiurile industriale care au devenit improprii folosinţei pentru care au fost destinate iniţial;

unitate de drept -  persoană fizică  acţionînd în bază de licenţă ori patentă de întreprinzător, persoană juridică sau o totalitate a unor astfel de persoane cu orice formă juridică de organizare, înregistrate în modul stabilit de lege;

utilizare – orice prelucrare, formulare, consum, depozitare, păstrare, tratare, încărcare în recipiente, transfer dintr-un recipient în altul, amestecare, fabricare a unui articol;

utilizator din aval persoană fizică sau juridică, alta decît producătorul sau importatorul, care utilizează o substanță, fie ca atare, fie într-un amestec, în cadrul activităților sale industriale sau profesionale, inclusiv persoana juridică care utilizează substanțele chimice pentru producerea amestecurilor. Un distribuitor și un consumator nu constituie un utilizator din aval. Un reimportator exceptat conform cerințelor aprobate de Guvern trebuie să fie considerat ca fiind utilizator din aval;

utilizare de organisme modificate genetic - activitate sau ansamblu de activităţi avînd ca scop obţinerea şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din acestea, inclusiv cercetarea, testarea şi producerea industrială;

utilizare în condiţii izolate - orice operaţie prin care microorganismele/organismele sînt modificate genetic sau organismele modificate genetic sînt cultivate, multiplicate, stocate, utilizate, transportate, distruse şi/sau anihilate, care se face în spaţii/medii închise, izolate, sub control, în acest scop fiind utilizate măsuri specifice de izolare pentru a limita/evita contactul lor cu oamenii şi cu mediul;

utilizator – persoana care acţionează sub autoritatea deţinătorului de date cu caracter personal, cu drept recunoscut de acces la sistemele informaţionale de date cu caracter personal;

utilizator de informaţie - persoană fizică sau persoană juridică ce efectuează acţiuni de prezentare, primire, păstrare şi alte acţiuni de utilizare a informaţiei documentate în sistem informaţional automatizat;

utilizator al serviciului MPass  – persoana care are propriul profil în cadrul serviciului MPass;

utilizator al serviciului MSign – persoană, titular al certificatului cheii publice, care foloseşte serviciul MSign în vederea aplicării semnăturii electronice;

 

V

valorificare – orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sînt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi sau în economie în general. Anexa nr. 2 stabileşte o listă a operaţiunilor de valorificare a deșeurilor;

 

valori-limită de emisie – masă exprimată în funcţie de anumiţi parametri specifici, concentraţie şi/sau nivel al unei emisii care nu pot fi depăşite pe durata unei anumite perioade sau a mai multor perioade anumite;

 

veridicitate a datelor – nivel de corespundere a datelor, păstrate în memoria calculatorului sau în documente, cu starea reală a obiectelor din domeniul respectiv al sistemului, reflectate de aceste date;

 

vînătoare de selecție – acțiune de extragere prin vînătoare din populațiile de vînat sedentar (mamifere copitate) a animalelor degenerate, bolnave, accidentate, rănite, cu deviații comportamentale evidente, de ambele sexe și de toate categoriile de vîrstă;

 

vînătoare sportivă şi de amatori - căutarea, depistarea şi urmărirea de către om a animalelor în scopul de a le vîna pentru folosire particular;

 

volieră de vînătoare – teren de vînătoare îngrădit, cu aria de pînă la 10 ha de teritoriu silvic şi/sau agricol, pentru întreţinerea faunei cinegetice în captivitate în scopul înmulţirii acesteia şi pentru dresajul de teren al cîinilor de vînătoare, pentru organizarea de competiţii şi testări chinologice;

 

 

Z

zăcămînt de substanţe minerale utile acumulare naturală de substanţe minerale utile care, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, poate fi obiect de valorificare industrială în condiţiile stării actuale a tehnicii şi economiei, fapt confirmat prin înregistrarea corespunzătoare în balanţele de stat ale rezervelor de substanţe minerale utile;

zonă de interes special pentru conservare – sit de importanţă europeană comună în care sînt prevăzute măsurile de conservare necesare pentru menţinerea ori restabilirea la un stadiu de conservare favorabil a habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor speciilor pentru care situl este desemnat;

zonă-nucleu – teritoriu cu o valoare deosebită pentru conservarea habitatelor, speciilor şi peisajelor;

zonă de protecție –  zonă de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă, astfel cum este definită în Legea nr. 440/1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă;

zonă de protecţie a rîurilor şi bazinelor de apă - teritoriu cu dimensiuni stabilite, aferent obiectului acvatic, destinat protecţiei apelor de suprafaţă contra poluării, epuizării şi/sau  înnămolirii, în perimetrul căruia activitatea economică este supusă restricţiilor;

zonă de securitate genetică - teritoriu în limitele căruia se interzic orice activităţi de utilizare a organismelor modificate genetic;

zonă protejată zonă destinată protecției apelor de suprafață și celor subterane sau conservării habitatelor și a speciilor care depind în mod direct de apă;

zonă de reconstrucţie ecologică – arie supusă reconstrucţiei ecologice şi/sau geomorfologice (împădurire, restabilire a învelişului vegetal, recultivare) în calitate de viitor element al reţelei ecologice; 

zonă sensibilă corp de apă, identificat drept zonă sensibilă, care include:
    a) lacurile naturale cu apă dulce, alte mase de apă dulce și estuare, care au fost identificate drept eutrofe sau care ar putea deveni în curînd eutrofe dacă nu sînt întreprinse măsuri de protecție;
    b) apele dulci de suprafață destinate captării apei potabile și care ar putea conține o concentrație de nitrați mai mare decît cea prevăzută de cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață, stabilite de către Guvern;

zonă-tampon – teritoriu care îndeplineşte funcţia de protecţie a zonei-nucleu sau care are o importanţă deosebită pentru menţinerea echilibrului geosistemic; în funcţie de funcţionalitate, zona-tampon poate fi: zonă-tampon de protecţie sau zonă-tampon geosistemică; 

zonă umedă de importanţă internaţională - teritoriu şi/sau întindere de apă care include diferite tipuri de ecosisteme umede şi corespunde criteriilor de evidenţiere a zonelor umede de importanţă internaţională ale Convenţiei Ramsar, deţinînd o bogată diversitate biologică şi avînd un rol important în calitate de habitat pentru păsările acvatice.

zone umede – întinderi de bălţi, de mlaştini, de turbării, de ape naturale sau de ape artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră ori sărată, a căror adîncime nu depăşeşte 6 m;


zone vulnerabile – suprafeţe de teren din care se alimentează apele de suprafaţă şi/sau apele subterane şi care provoacă poluarea lor cu nitraţi proveniţi din surse agricole.