Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Evaluarea impactului asupra mediului

Evaluare impact la nivel național 

Actele necesare în cadrul procedurii EIM

Evaluare impact în context transfrontalier

O R D I N cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului

Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 (detaliata) la Ghid

Anexa nr. 1 și Anexa nr. 3  (simplificata) la Ghid

 

 

Evaluarea impactului asupra mediului este un instrument nou, introdus în scopul asigurării prevenirii sau minimizări, la etapele inițiale, a unor posibile efecte semnificative asupra mediului înconjurător ce pot surveni în rezultatul construcţiei de obiecte noi, extinderii, reconstrucţiei, modernizării, reprofilării, conservării, demolării şi lichidării obiectelor, precum și  dobîndirii sau utilizării resurselor naturale, resurselor minerale utile.

Legea nr.86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului a intrat în vigoare în ianuarie 2015 și se aplică pentru toate proiectele publice şi private sau unele genuri de activitate planificate, care pot avea un impact negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

Această lege include două anexe: Anexa nr. 1 cu lista activităților planificate supuse în mod obligatoriu evaluării impactului asupra mediului și Anexa nr. 2 cu lista activităților planificate pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului. 

Evaluarea impactului asupra mediului se realizează la etapa timpurie de planificare, proiectare şi luare a deciziilor cu privire la activitatea planificată, după realizarea studiilor de fezabilitate pentru activitățile planificate și pînă la solicitarea certificatului de urbanism pentru proiectare.

Scopul evaluării este de a scoate în evidenţă, a descrie şi a estima, în mod corespunzător, în fiecare caz în parte, efectele directe şi indirecte ale activităţii planificate asupra următorilor factori:

a) populaţie, faună şi floră;

b) sol, subsol, apă, aer, climă şi landşaft;

c) bunuri materiale şi patrimoniu cultural, etc.

 

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se desfășoară la nivel național și în context transfrontalier. Dacă pe teritoriul Republicii Moldova este prevăzută realizarea unor activităţi planificate cu impact transfrontalier sau dacă o activitate planificată a altor state poate avea un impact semnificativ asupra mediului din Republica Moldova, evaluarea impactului asupra mediului se efectuează în context transfrontalier în conformitate cu cerinţele Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, iar responsabil de realizarea unei astfel de evaluări este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. În cazul cînd se constată lipsa impactului transfrontalier atunci evaluarea impactului se realizează la nivel național de către Agenția de Mediu.

 

 

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context național se desfășoară în cîteva etape:

 

  1. Evaluarea prealabilă a impactului asupra mediului:

 

Toate intențiile inițiatorilor de proiecte publice și private încep cu etapa de evaluare prealabilă, cînd solicitanții depun cererile și informațiile adiționale prevăzute de Legea nr. 86/2014 la Agenția de Mediu, care se examinează în decurs de 5-10 zile după care  se ia una din 3 decizii:

  • Nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;
  • Este necesară evaluarea impactului asupra mediului;
  • Informația nu este completă, nu este clară și necesită examinare suplimentară după completare.

 

  1. Coordonarea Programului de evaluare a impactului asupra mediului

 

În cazul în care se ia decizia că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului inițiatorul este obligat să elaboreze și să prezinte Agenției de Mediu spre coordonare Programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului, asigurînd informarea publicului şi oferind posibilitate acestuia să prezinte în scris comentarii la program.

Termenul de examinare a Programului este de 30 de zile de la data primirii.

Agenția de Mediu emite aviz pozitiv, coordonînd programul sau aviz negativ, restituind iniţiatorului Programul pentru definitivare. După definitivare, programul se prezintă din nou pentru reexaminare.

 

  1. Elaborarea Documentaţiei de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) în conformitate cu Programul coordonat.

 

Responsabil de elaborarea Documentației de EIM este inițiatorul activității și durează această etapă conform graficului stabilit în  Programul coordonat de Agenția de Mediu.

 

  1. Prezentarea Documentației de EIM către Agenția de Mediu spre examinare și obținere a Acordului de Mediu.

 

Documentația de EIM se prezintă Agenției de Mediu pentru examinare și emitere a Acordului de Mediu. Termen de examinare de către Agenția de Mediu a Documentației EIM este de 60 de zile, acesta fiind un studiu destul de complex și voluminos. Pe parcursul acestei perioade se organizează și consultările publice asupra Documentației EIM și se avizează cu unele instituții interesate. Tot în această perioadă inițiatorul este obligat să organizeze dezbateri publice și să prezinte Agenției de Mediu rezultatele acestor dezbateri.

 

  1. Emiterea Acordului de Mediu.

 

În baza rezultatelor examinării Documentaţiei EIM, a avizelor instituţiilor interesate, precum şi ţinînd cont de comentariile prezentate de public în formă scrisă şi de rezultatele consultărilor publice, Agenția de Mediu  aprobă una din următoarele decizii: 

a)     emite acordul de mediu;

b)    remite iniţiatorului activităţii planificate documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului pentru definitivare;

c)     refuză eliberarea acordului de mediu.

 

Decizia se aduce la cunoștință inițiatorului pînă la expirarea celor 60 de zile de examinare a Documentației EIM. În caz de necesitate acest termen se extinde, de comun acord cu inițiatorul, cu încă 30 de zile.

 

Acordul de mediu se eliberează gratuit și este valabil 4 ani. Acesta va constitui anexă la actul care permite elaborarea documentației tehnice de proiect (Certificatul de urbanism pentru proiectare), precum și poate servi ulterior, drept călăuză proiectanților și verificatorilor de proiecte, în vederea respectării măsurilor și condițiilor reglementate de Acordul de mediu pentru toate etapele de dezvoltare ale activității planificate.

 

Cheltuielile pentru parcurgerea etapelor procedurale sunt suportate integral de către inițiatorul activității planificate (beneficiarul proiectului).