Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Laborator de referință de mediu

 

Activitatea Laboratorului de Referință de Mediu

La data de 18 martie 2021, Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) a emis Certificatul de Acreditare nr. LÎ -133 din 18.03.2021 prin care declară că Laboratorului de Referință de Mediu din cadrul Agenției de Mediu satisface cerințele SM EN ISO/IEC 17025:2018 și este competent pentru efectuarea încercărilor de laborator.

 

Laboratorul de Referință de Mediu (LRM) din cadrul Agenției de Mediu este responsabil de supravegherea calității componentelor mediului (ape de suprafață, ape uzate, aer, sol, aluviuni acvatice, precipitații atmosferice, nivelul debitului dozei ambientale a radiației gama, etc.), în baza unei rețele ample de monitorizare amplasată pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

 

Obiectivele prioritare ale Laboratorului de Referință de Mediu sunt:

 • monitorizarea calității componentelor mediului și determinarea nivelului de poluare;
 • depistarea cazurilor de poluare înaltă sau excepțională în componentele mediului;
 • prevenirea și reducerea efectelor negative asupra  mediul  ambiant  și populației;
 • înștiințarea în regim de urgență a organelor cu funcții de control și luare a deciziilor, privind gradul excepțional de poluare a mediului;
 • familiarizarea sistematică a societății civile privind calitatea mediului.

 

Laboratorul de Referință de Mediu include 6 subdiviziuni:

 • Laboratorul pentru Calitatea Aerului Atmosferic;
 • Laboratorul pentru Calitatea Apei;
 • Laboratorul pentru Calitatea Solului;
 • Laboratorul pentru Deșeuri;
 • Laboratorul pentru Radioactivitatea Mediului;
 • Serviciul Operativ de Investigații Ecologice

 

Subdiviziunile Laboratorului de Referință de Mediu cooperează în cadrul Tratatelor și Acordurilor internaționale:

 • Convenţia de cooperare pentru protejarea şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea;
 • Convenţia de la Stocholm privind Poluanţii Organici Persistenţi;
 • Convenţia privind Efectele Transfrontaliere ale Accidentelor Industriale;
 • Convenţia privind poluarea atmosferică transfrontieră a aerului pe distanţe lungi, cît şi în conformitate cu Acordurile Bilaterale de colaborare cu diverse organizaţii şi instituţii din Republica Moldova şi din statele vecine.

 

Subdiviziunile Laboratorului de Referință de Mediu cooperează și acordă tuturor instituțiilor, beneficiarilor sau persoanelor fizice cointeresate, în termeni şi la nivel calitativ, servicii privitor la următoarele investigații:

 • gradul de poluare al apelor de suprafață şi celor uzate;
 • gradul de poluare şi fertilitatea solului;
 • gradul de poluare al aerului atmosferic în zona posturilor staționare de observații;
 • nivelul fondului radioactiv în stratul de aer de la sol;
 • identificarea poluării rezultate din gestionarea deșeurilor.

 

 

Laboratorul pentru Calitatea Aerului Atmosferic (LCAA) îndeplinește rolul de laborator național pentru aer şi dispune de o reţea de supraveghere constituită din 8 posturi staţionare, unde conform programului de 3 ori/24h ( 7oo, 13oo, 19oo) se prelevează probe de aer după următorii indici de bază: suspensii solide, dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot şi  specifici: sulfaţi solubili, oxid de azot, fenol, aldehidă formică în 2 centre industrializate ale Republicii Moldova (Chişinău-6 și Bălţi-2 posturi).

 

Laboratorul efectuează observaţii asupra componenţei chimice a precipitaţiilor atmosferice în baza a 8 locații de monitorizare după 6 indici: sulfaţi, cloruri, hidrogenocarbonaţi, ionii de calciu, magneziu şi amoniu, cît şi determinarea  reacţiei active a concentraţiei ionilor de hidrogen(pH). Actualmente spectrul parametrilor investigaţi în precipitaţiile atmosferice este mai vast.

 

În scopul realizării clauzelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, (Geneva, 1979), în anul 2007 a fost restabilită şi dotată cu echipament modern staţia de control asupra poluării transfrontiere din or. Leova, unde s-au iniţiat observaţii privind calitatea aerului atmosferic conform Programului EMEP (Programul comun pentru observări şi evaluarea transferului poluanţilor la distanţe mari în Europa) nivelul I (compuşii anorganici în precipitaţii şi aerul atmosferic: sulfaţi, nitraţi, cloruri, amoniu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, dioxidul de sulf, ozonul troposferic şi pulberile în suspensie cu fracţia 10 mkm în aer, pH şi electroconductivitatea  în precipitaţiile atmosferice. La acest post parţial se monitorizează şi compuşi  conform nivelului II (poluanţii organici persistenţi şi în special bifenilii policloruraţi şi hidrocarburile poliaromatice în aer, precipitaţii atmosferice  şi metalele grele în precipitații).

 

Pentru asigurarea autenticității datelor obținute, anual se participă la controlul extern internaţional de laborator (EMEP) cu Institutul de Cercetări şi Investigaţii în Domeniul Atmosferei din Norvegia (NILU), astfel ridicînd nivelul de competitivitate a specialiștilor de laborator.

În legătură cu ralierea la cerinţele şi criteriile în calitate de laborator de referință în domeniul calității aerului, s-a purces la sporirea nivelului  de competenţă tehnica  şi umană, prin certificarea, omologarea şi  pregătirea către acreditare a Laboratorului pentru Calitatea Aerului Atmosferic în conformitate cu  standardul internaţional de competitivitate  ISO/CEI 17025.

 

Laboratorul pentru Calitatea Apei (LCA) îndeplinește rolul de laborator național pentru ape și efectuează observaţii sistematice asupra calităţii apelor de suprafaţă în peste 50 secţiuni de monitoring, amplasate pe 16 rîuri mari şi mici, 6 bazine de acumulare şi 2 lacuri naturale, unde sunt analizaţi peste 70 de parametri hidrochimici (indicatori fizico-chimici, indicatori ai regimului de oxigen, elemente biogene, metalele grele, poluanţii organici, pesticidele organoclorurate şi hidrocarburi poliaromatice)  şi 6 grupe de elemente hidrobiologice (fitoplanctonul, inclusiv clorofila „a”, zooplanctonul, fitobentos, macrozoobentos, macrofite şi microbiologia acvatică), astfel implementînd directivele europene: DCA 60/2000 şi Directiva 2013/39/UE.

 

În conformitate cu Acordul bilateral dintre Republica  Moldova şi România (Administrația Naţională „Apele Române"), Laboratorul pentru Calitatea Apei efectuează investigații asupra calităţii apei r. Prut în 7 secţiuni de monitoring, stabilite de comun acord, după 26 indicatori hidrochimici şi 3 grupe de elemente hidrobiologice.

 

La fel rămîne actual şi Acordul bilateral dintre Republica Moldova şi Ucraina, în cadrul căruia se efectuiază monitoringul și schimbul reciproc de informaţie cu privire la calitatea apei r. Prut (secțiunea Lipcani) şi Nistru în 2 secţiuni transfrontiere - Otaci și Palanca.

 

În cadrul Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, se realizează monitoringul în 5 secţiuni stabilite ale Reţelei Transnaţionale de Monitoring după 73 parametri hidrochi­mici şi 5 indicatori hidrobiologici.

 

În scopul avertizării despre poluarea transfrontalieră în bazinul fl. Dunărea, a fost instituit sistemul de alertă AEWS (Accident Emergency Warning System), care este viabil, activează 24/24 ore şi este eficient în cazul unui risc de poluare a cursurilor de apă transfrontaliere din districtul hidrografic al fl. Dunărea, precum şi atunci cînd sunt depăşite nivelurile de pericol sau concentraţia maximă admisibilă pentru substanţe periculoase. AEWS expediază mesaje de avertizare internaţionale către ţările din aval, care pot fi supuse riscului de poluare. Această intervenţie sprijină autorităţile să întreprindă măsuri urgente de protecţie a mediului şi a populaţiei. AEWS operează cu o reţea de Centre Informaţionale de Alertă (PIAC) în fiecare din ţările participante. 

 

Anual laboratorul participă la testarea internaţională de laborator (Qualco Danube) cu Centrul Internaţional Educaţional de Cercetări din Wessling, Ungaria, care demonstrează  nivelului de profesionalism, competitivitate şi veridicitate a analizelor efectuate în laborator.

 

Datorită extinderii cooperării şi im­plicării în proiectele internaţionale, a fost posibil de  completat şi înzestrat laboratorul pentru calitatea apei cu echipament şi utilaj analitic modern, iar specialiştii implicaţi în analizele respective şi-au perfecţionat profesionalismul în instituţiile europene de profil.

 

Aceste performanţe de iniţiere a procesului de raliere la cerinţele şi standardele internaţionale au permis evaluarea, certificarea şi acreditarea potenţialului uman şi tehnic la standardul  european de calitate SM SR EN ISO/CEI 17025, care actualmente este sistat în legătură cu procesul de reorganizare și încadrarea laboratorului în cadrul Agenției.

 

Laboratorul pentru Calitatea Solului (LCS) îndeplinește rolul de laborator național pentru sol  și monitorizează dinamica poluării solului în baza unei reţele de supraveghere a terenurilor agricole, terenurilor paşaportizate din cadrul oraşelor, solurilor din preajma drumurilor cu intensitate de circulaţie diferită, terenurilor de fond, ce n-au fost supuse poluării antropogene, solurilor din vecinătatea depozitelor cu pesticide, terenurilor adiacente substațiilor sistemului electroenergetic contaminate cu BPC-uri, aluviunilor acvatice din bazinele situate pe teritoriul RM, cît şi studierea migrării poluanților.

 

Supravegherea calității solului se efectuează în baza unei rotații a terenurilor supuse investigațiilor cu intervale de 4-5 ani în scopul determinării:

 • Poluanţilor organici – clororganici, fosfororganici, pesticide simmtriazinice şi altele, bifenili policloruraţi (BPC), hidrocarburi poliaromatice, compuşi organici volatili etc.;
 • Poluanţi anorganici – formele totale şi mobile ale metalelor grele, nitraţi, fosfaţi, sulfaţi etc.;
 • Electroconductibilitatea (salinitatea) şi aciditatea solului;
 • Caracteristicilor fertilității solului, ce includ analiza următorilor parametri: agrochimici (pH, substanţe organice, aciditatea de schimb); macroelemente (azot nitric, azot amoniacal, fosfor mobil şi total, potasiu mobil, calciul şi magneziul de schimb, azot total); microelemente - cupru mobil, zinc mobil, mangan mobil;

 

Laboratorul pentru Calitatea Solului este dotat cu echipament modern ce permite utilizarea metodelor performante de analiză:

 • HP 6890 – cromatograf ce efectuează analiza prin intermediul Detectorului Captare de Electroni (ECD), Detector Azot Fosfor (NPD) şi Detector de Ionizare în Flacără (FID);
 • AT 7890 A – cromatograf dotat cu Detector Selectiv de Masă;
 • AT 1200 – cromatografie în fază lichidă cu detecţie prin spectrometrie în domeniul ultraviolet – vizibil;
 • SOLAAR 969, SOLAAR 969Z – absorbţie atomică în flacără şi în chiuvete de grafit.

 

Analiza de laborator a parametrilor se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare (ISO, EPA, МУ, ГОСТ etc.), iar calificarea înaltă a angajaţilor, care au trecut stagierea în instituţiile de profil europene, cît şi dotarea laboratoarelor cu tehnică performantă, asigură o veridicitate şi o precizie înaltă a rezultatelor.

 

Pentru asigurarea autenticităţii datelor obţinute, Laboratorul pentru Calitatea Solului participă la exerciţiile de intercomparare în determinarea compuşilor organocloruraţi, organizate în cadrul UNEP’s Regional Seas Programme.

 

În conformitate cu Hotărîrea guvernului nr. 81 din 2 februarie 2009 şi Regulamentul privind BPC, aprobat prin această hotărîre, în prezent în Republica Moldova se desfăşoară lucrările de inventariere la scară naţională a BPC la care participă şi Laboratorul pentru Calitatea Solului.

 

În conformitate cu Convenţia de la Stockholm, Laboratorul pentru Calitatea Solului este preocupat de monitorizarea poluanţilor organici persistenţi (POPs), ce are ca scop protecţia  mediului ambiant şi a sănătăţii populaţiei de aceste produse toxice și periculoase.

 

Laboratorul pentru Deșeuri (LD) îndeplinește rolul de laborator național pentru deșeuri și este responsabil de efectuarea analizelor de laborator și încercărilor în scopul identificării poluării rezultate din gestionarea deșeurilor. Laboratorul în faza inițială și la etapa de creare dezvoltă rețeaua națională de monitorizare a deșeurilor și are ca scop, prelevarea sistematică a mostrelor și probelor de diferite categorii de deșeuri, inclusiv de la depozitele de deșeuri, terenuri contaminate cu deșeuri și pesticide pe întreg teritoriul țării, pentru a fi supuse investigațiilor complexe de laborator. Una din sarcinile laboratorului, reiese din respectarea prevederilor și obligațiunilor Convenției de la Stockholm, la care republica este parte și care implică monitorizarea sistematică a Poluanților Organici Persistenți (POPs) și BPC în componentele de mediu. În scopul creării laboratorului în conformitate cu normele și cerințele laboratorului național pentru deșeuri, actualmente se identifică standardele existente în domeniul deseurilor
la Institutul de Standardizare din Moldova, categoriile de deseuri la nivel national si echipamentul necesar pentru analiza lor de laborator.

 

Laboratorul pentru Radioactivitatea Mediului (LRM) îndeplinește rolul de laborator național de referință pentru evaluarea stării radioactive a mediului și este responsabil la nivel național de efectuarea observațiilor sistematice asupra echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama de 2ori/24h (7oo şi 20oo) în 12 locații de supraveghere din teritoriul tării.

 

Laboratorul pentru Radioactivitatea Mediului efectuează  observaţii  privind investigarea radionuclizilor tehnogeni 137-Cs, 90-Sr (ceziu-137, strontiu-90), activitatea sumară beta şi gama în depunerile atmosferice, precum  şi  determinarea conţinutului radionuclizilor telurici în sol  226-Ra, 232-Th, 40-K(radiu-226, toriu-232, caliu-40). Tot odată începînd cu anul 2009 a fost iniţiată investigarea aerosolilor radioactivi  în aerul atmosferic, prin amplasarea unei staţii  (ASS-500) de colectare a acestora  în mun. Chişinău.

 

Laboratorul pentru Radioactivitatea Mediului cooperează în comun cu Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică în cadrul programului privind reţeaua globală de determinare a compoziţiei izotopice în precipitaţii (GNIP) şi în special  a  izotopilor stabili Oxigen-18 si Deuterium (hidrogen-2), cît și cu Serviciul Hidrometeorologic de Stat «Росгидромет», în cadrul unui schimb de informaţie la întocmirea anuarului «Радиоактивная обстановка на территории России и сопредельных государств».

 

În legătură cu ralierea Laboratorului pentru Radioactivitatea Mediului la cerințele şi criteriile de  activitate internațională, se depun eforturi pentru sporirea nivelului  de competență tehnica  şi umană şi  acreditarea la standardul internaţional de competitivitate  ISO/CEI 17025.

 

Serviciul Operativ de Investigații Ecologice (SOIE) îndeplinește rolul de prelevare sistematică a probelor de sol, ape de suprafață și ape uzate,  aluviuni acvatice și precipitații atmosferice, probe de aerosoli radioactivi și  mostre rezultate din gestionarea deșeurilor, cu respectarea cerințelor și metodologiei de colectare și transportare, unde ulterior sunt supuse analizelor complexe de laborator în cadrul Laboratorului de referință de mediu.

 

 

În activitatea Serviciului Operativ de Investigații Ecologice o importanță prioritară se atribuie respectării revendicărilor din îndrumătoarele  metodice în vigoare referitor la prelevarea, conservarea, transportarea și transmiterea în laborator a probelor.

 

 

Serviciul Operativ de Investigații Ecologice posedă în dotarea sa utilaj și tehnică modernă, care permite de a determina în timp real, o serie de indicatori de calitate a apelor de suprafață, cum ar fi: pH-ul (reacția activă a concentrației ionilor de hidrogen), temperatura apei, conținutul oxigenului dizolvat, CO2, CO3, saturația cu oxigen, conductivitatea, mirosul și colorația în baza cărora se poate de evidențiat modificările intervenite în compoziția apei la momentul colectării probei.