Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Despre Noi

Agenția de Mediu este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Mediului, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul protecției mediului, creată în baza Hotărîrii Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu.


ORGANIZARE 

Agenția de Mediu a fost înființată în iunie 2018, întru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în art. 7 lit. b) și e) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, art.14 alin. (7), și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate, art. 29 1  alin. (3) din Legea nr. 1515-XI din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător, precum și al art. CX alin. (4) din Legea nr. 185 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Agenția de Mediu asigură punerea în aplicare a legislației de mediu, armonizată la legislația Uniunii Europene prevăzută în Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, la capitolele „Mediul înconjurător”, „Schimbările climatice” și „Comerț și aspect legate de comerț” (circa 50 de directive, regulamente și decizii UE), prin implementarea unor noi instrumente de mediu cum ar fi: crearea, menținerea și gestionarea sistemului de evaluare a impactului asupra mediului de la activitățile economice, a sistemului de evaluare strategică de mediu, a sistemului informațional integrat de mediu, a sistemului de monitoring a calității mediului, a sistemului de monitoring a resurselor naturale, nu în ultimul rînd a sistemului de autorizare integrată de mediu ș.a. Ca suport pentru realizarea funcției de monitoring al calității mediului, în cadrul Agenției funcționează Laboratorul de Referință de Mediu.


MISIUNE

Agenția de Mediu are misiunea de a acționa întru asigurarea populației Republicii Moldova cu un mediu mai sănătos, mai bun și mai durabil - cea mai veche dimensiune a securităţii vieții, în armonie cu dezvoltarea economică și progresul social, pentru generațiile prezente și viitoare.  Agenția de Mediu își realizează misiunea prin exercitarea următoarelor atribuții:

 1. prevenirea poluării mediului;
 2. protecția aerului atmosferic și schimbările climatice;
 3. protecția și reglementarea utilizării resurselor de apă;
 4. protecția și reglementarea utilizării regnului animal și regnului vegetal, a resurselor biologice acvatice;
 5. conservarea biodiversităţii și managementul ariilor naturale protejate de stat;
 6. managementul deşeurilor;
 7. biosecuritatea.

 

RESPONSABILITĂȚI

 1. Asigurarea implementării documentelor de politici publice și a legislației în domeniul protecției mediului la nivel național și local;
 2. Acordarea suportului tehnic pentru fundamentarea proiectelor de documente de politici publice, de acte legislative și normative în domeniul protecției mediului;
 3. Reglementarea și autorizarea activităților cu impact asupra mediului, eliberînd persoanelor fizice și juridice acte permisive pentru practicarea activităților de întreprinzător cu  impact asupra mediului (autorizații, acorduri de mediu, permise, certificate, notificări, avize și coordonări), prevăzute în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 4. Realizarea monitoringului calității factorilor de mediu (monitoringul calității apei, aerului, solului, monitoringul forestier și al ariilor naturale protejate de stat, monitoringul stării și folosinței resurselor de apă și de sol, monitoringul regnului vegetal și regnului animal, monitoringul pescuitului, monitoringul stării subsolului, monitoringul poluării aerului, monitoringul geologic, monitoringul poluării mediului) în scopul asigurării persoanelor fizice și juridice cu informaţii privind calitatea mediului, al dezvoltării sistemului indicatorilor statistici în domeniul protecției mediului, precum și în scopul elaborării și publicării Raportului naţional privind starea mediului în Republica Moldova;
 5. Crearea și administrarea cadastrelor și registrelor speciale, administrarea sistemului informaţional și de date pentru domeniile sale de activitate și asigurarea accesului publicului la informaţia despre mediu.

 

CONDUCERE
Agenția de Mediu este condusă de director,  care coordonează şi controlează activitatea Agenției și structurilor teritoriale desconcentrate ale Agenției, asistat de un director adjunct.