Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

GESTIONAREA DEȘEURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2020

 

GESTIONAREA DEȘEURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2020

(notă analitică în baza datelor prezentate de către întreprinderi prin SIA MD)

 

Protejarea mediului a devenit o provocare uriașă și este, în același timp, o temă de interes general. În prezent, deșeurile reprezintă o problemă majoră pentru societate, având în vedere faptul că o gestionare inadecvată a lor are efecte extrem de nocive asupra mediului. Cantitatea de deșeuri crește în mod accelerat, direct proporţional cu creșterea nivelului de bunăstare, având un impact negativ, din ce în ce mai pronunțat, asupra mediului. Managementul deșeurilor a devenit, așadar, un element cheie pentru asigurarea unei creșteri sustenabile a economiei țării.

Accesul la informația de mediu are menirea de a crește informarea și conștientizarea persoanelor fizice și juridice cu problemele în domeniul protecției mediului. Un element important în creșterea nivelului de accesibilitate la datele de mediu este digitalizarea serviciilor de raportare a datelor. În scopul colectării și raportării datelor privind gestionarea deșeurilor a fost creată Platforma on-line Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” (SIA MD). Este un instrument statistic, cu ajutorul căruia se obțin date corecte referitoare la generarea și gestionarea deșeurilor. Acestea permit evaluarea situației și luarea deciziilor corecte de către autorități pentru o gestionare durabilă a deșeurilor.

La baza sistemului SIA MD este Lista deșeurilor, armonizată cu Catalogul European al deșeurilor, ce permite extinderea spectrului de deșeuri, inclusiv cele periculoase, care necesită a fi identificate și raportate,. Astfel, modificările din legislația de mediu din Republica Moldova au inclus o serie de norme pe care trebuie să le respecte agenții economici în procesul de evidență și raportare a deșeurilor.

Urmare a analizei datelor prezentate de agenții economici pentru anul 2020, Agenția de Mediu a generalizat și prezintă informațiile statistice cu privire la gestionarea deșeurilor. Perioada de raportare a datelor privind gestionarea deșeurilor pentru anul 2020 a fost extinsă pentru toți agentii economici până la finele lunii iulie 2021, de facto termenul oficial de raportare fiind 30 aprilie. Specificul raportării a inclus toate etapele de gestionare a deșeurilor de la etapa de generare a cantităților de deșeuri, specificate corespunzător după categorie și tip, conform Listei deșeurilor, pînă la etapa de valorificare cu specificarea codului operațiunii de valorificare.

În procesul de raportare a deșeurilor în SIA MD au fost înregistrate 583 rapoarte primare de la agenții economici, care sunt pasibili de raportare. Conform domeniului de activitate, au fost înregistrate rapoarte prezentate de întreprinderi din domeniul producției industriale, agricole și rapoarte prezentate de întreprinderile municipale sau serviciile de autosalubritate existente în cadrul primăriilor.

 

GENERAREA DEȘEURILOR. În conformitate cu datele prezentate în SIA MD, în anul 2020 întreprinderile în activitatea sa au generat 415,0 mii tone de deșeuri din diferite sectoare economice. Cea mai mare parte din deșeuri constituie deșeurile provenite din agricultură și industria prelucrării alimentelor – 217,1 mii tone. Pentru Republica Moldova este caracteristic ca întreprinderile din sectorul agroindustrial sa dețină o pondere majoră în numărul total de întreprinderi. Astfel, deșeurile care sunt generate de întreprinderile din acest sector sunt în creștere continuă. Din aceste deșeuri, circa 72% provin din industria fabricării zaharului, 13% - din producția de băuturi alcoolice și circa 9% provin din procesul de preparare și prelucrare a fructelor, legumelor și cerealelor.

 

Deșeurile municipale, care constituie circa 12% din totalul de deșeuri generate, sunt reprezentate strict de deșeurile care provin din procesele de producere tehnologice sau a activității comerciale ale întreprinderilor. În aceasta categorie nu sunt incluse deșeurile menagere care provin de la populație.

Aproximativ 8% din totalul deşeurilor generate revin deșeurilor care provin de la instalațiile de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor reziduale. Ca de obicei, aceste deșeuri nu trec în categoria deșeurilor valorificate dar sunt depozitate de către întreprinderi, care sunt în căutarea unor operațiuni de eliminare a acestor deșeuri.

         

 

 

 

 

COLECTAREA DEȘEURILOR.  Categoria Deșeuri Colectate este cea mai voluminoasă categorie raportată în SIA MD, și totodată, această categorie este cea mai reprezentativă pentru situația actuală din domeniul gestionării deșeurilor. În același timp, în această categorie raportează întreprinderile municipale și serviciile de autosalubritate care activează în cadrul primăriilor, și care colectează deșeurile din sectoarele rezidențiale. Corespunzător, această categorie ne permite de a estima cantitatea de deșeuri generată de populație.

 

 

În anul 2020, au fost raportate în SIA MD colectarea a 1 081,9 mii tone de deșeuri. Ponderea cea mai mare în totalul deșeurilor colectate revine deșeurilor municipale care au constituit 64,5%.

Din cele 697,7 mii tone de deșeuri municipale - 657,8 mii tone sunt deșeurile municipale amestecate. Această categorie de deșeuri reprezintă în mare parte deșeurile menagere colectate de către întreprinderile municipale și serviciile de autosalubritate care activează în cadrul primăriilor. După categorizarea în profil teritorial, majoritatea reprezintă întreprinderile raportori din mediul urban. Astfel, se poate de menționat că în mediul rural practic nu există întreprinderi prestatoare de aceste servicii.

Din deșeurile municipale colectate, numai 4,7% reprezintă deșeurile municipale colectate separat.

 

Cantitatea de deșeuri municipale colectată separat, în mare masură constituie deșeurile care au fost colectate prin intermediul platformelor de colectare a deșeurilor, puncte amenajate de către întreprinderile care ulterior au valorificat sau exportat aceste deșeuri. Ponderea mică de deșeuri municipale care au fost colectate separat denotă dezinteresul întreprinderilor valorificatori față de aceste deșeuri, explicație fiind costul ridicat pentru sortare și lipsa subvențiilor pentru această activitate.

În anul 2020 au fost colectate 7 mii tone de deșeuri biodegradabile. În mare parte aceste deșeuri sunt gestionate de către întreprinderile „Spații verzi”. În mun.Chișinău deșeurile biodegradabile sunt colectate și transportate către poligonul de compostare pentru procesul de descompunere și utilizare ulterioară în calitate de îngrășăminte organice.

O altă categorie de deșeuri cu o pondere majoră de 30,9% în totalul deșeurilor colectate sunt deșeurilor nespecificate în altă parte. Din cele 334 mii tone de deșeuri din această categorie, mai bine de 317 mii tone reprezintă deșeurile din metale feroase, urmate de 10 mii tone de deșeuri din metale neferoase și circa 6 mii tone de baterii cu plumb uzate. Dinamica crescătoare a acestor deșeuri marchează interesul unor întreprinderi de a dezvolta afaceri în acest domeniu, solicitînd tot mai frecvent autorizații de mediu pentru colectarea acestor deșeuri și transportarea lor peste hotarele țării.

Colectarea deșeurilor de ambalaje îi revine 3,2% din totalul deșeurilor colectate sau 35,1 mii tone. Operațiunea de colectare a acestui tip de deșeuri este caracteristică mai mult pentru întreprinderile din domeniul producerii ambalajelor. Astfel, principalii colectori ai deșeurilor reprezintă întreprinderile cu genul de activitate „Producerea ambalajelor din materiale plastice” sau „Producerea ambalajelor din sticlă”.

Este de menționat faptul că din totalul deșeurilor colectate 6898,4 tone au constituit deșeuri periculoase. Operațiunea de depozitare, colectare sau valorificare a deșeurilor periculoase necesită unele măsuri speciale de respectare, reglementate prin actele normative. În anul 2020, grație suportului Uniunii Europene a fost organizată colectarea și exportarea spre valorificare a 406,6 tone de deșeuri chimice (pesticide uzate).

În condițiile situației pandemice provocată de COVID 19, deșeurile care provin din activitatea medicală necesită tot mai mare atenție, supraîncărcând capacitatea de eliminare în condiții de siguranță. Conform datelor raportate în SIA MD, în anul 2020 au fost colectate 714,8 tone de deșeuri medicale. Colectarea deșeurilor medicale în Republica Moldova este autorizată numai pentru trei agenți economici care încadrează toate condițiile de siguranță în colectarea și valorificarea acestor deșeuri.

 

VALORIFICAREA DEȘEURILOR.  Etapa de valorificare a deșeurilor include mai multe operațiuni, de la reciclare cu transformarea deșeurilor în produse, materiale sau substanțe, pentru a-și îndeplini funcția inițială sau pentru alte scopuri, pînă la operațiuni specifice unor activități speciale cum ar fi operațiunea de rerafinarea petrolului.

Potrivit datelor raportate prin SIA MD de către agenții economici, în Republica Moldova în anul 2020 au fost valorificate 307,0 mii tone de deșeuri.

 

 

Cantitatea cea mai mare de deșeuri valorificate revine deșurilor din agricultură, horticultură, precum și din prepararea și prelucrarea alimentelor  - 232,1 mii tone. Valorificarea deșeurilor agricole se efctuiază, de cele mai dese ori, prin operațiunea – Tratarea terenurilor avînd drept rezultat beneficii pentru agricultură sau ecologie.

Ambalajele și deșeurile din ambalaje au fost valorificate în cantitate de 36,7 mii tone. Din total deșeuri de ambalaje valorificate circa 44% reprezintă deșeurile din ambalaje plastice și 36% revin deșeurilor din sticlă. Prezența pe teritoriul țării a întreprinderilor care produc ambalaje din sticlă favorizează buna gestionare a ambalajelor din sticlă și valorificarea acestora. Aceiași situație se atestă și pentru ambalaje din hârtie și carton care sunt valorificate de către întreprinderile din domeniul fabricării celulozei, hârtiei și cartonului.

 

EXPORTUL DEȘEURILOR. Potrivit datelor raportate în SIA MD în anul 2020 au fost exportate 32,8 mii tone de deșeuri de diferite categorii.

 

Interesul sporit al agenților economici care colectează deșeurile din metale feroase și cele neferoase este explicat prin datele de export ale acestor deșeuri. Astfel, cele mai mari cantități de deșeuri exportate din țara noastră în anul 2020 au constituit exportul de deșeuri din metale feroase care au însumat circa 18,2 mii tone, exportul de aluminiu sortat a constituit 5,0 mii tone și deșeurile din metale neferoase  - 4,3 mii tone.

În pofida faptului că, în Republica Moldova există întreprinderi din domeniul „Fabricării articolelor din hîrtie și carton”, există cantități de aceste deșeuri care au fost exportate pentru a fi reciclate în alte țări. Prin urmare, deșeurile din hîrtie și carton au fost exportate pentru valorificare în cantitate de circa 3,8 mii tone.

În datele privind exportul de deșeuri nu se regăsesc date despre exportul deșeurilor din plastic, pe motiv că deșeurile din plastic care au fost colectate separat și ulterior valorificate sunt exportate sub forma primara a produselor din plastic (granule din plastic), pierzînd astfel STATUTUL DE DEȘEU.

În conformitate cu datele raportate de către agenții economici exportatori de deșeuri, deșeurile au fost exportate de cele mai dese ori în țările din Uniunea Europeană.

Conținutul analitic este efectuat în baza datelor din rapoartele prezentate de către agenții economici în Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” pentru anul 2020. 

   Date finale privind colectarea deșeurilor 
     
AnulCodul deșeuluiDenumirea deșeuluiCantitatea, tone
02 - DEȘEURI PROVENITE DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PRECUM ȘI DIN PREPARAREA ȘI PRELUCRAREA ALIMENTELOR5.891,50
0201 - deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit 5.891,50
12020020103deșeuri de țesuturi vegetale5891,5
06 - DEȘEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANICE28,13
0603 - deșeuri care provin de la FFDU a sărurilor și a soluțiilor acestora și a oxizilor metalici 23,61
12020060313*săruri solide și soluții cu conținut de metale grele23,61
0604 - deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele menționate la 06 034,52
12020060405*060405* - deșeuri cu conținut de alte metale grele4,52
07 - DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE406,60
0704 - deșeuri care provin de la FFDU a produselor fitosanitare organice (cu excepția rubricilor 02 01 08 și 02 01 09), a conservanților pentru lemn (cu excepția secțiunii 03 02) și a altor biocide406,60
12020070413*deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase406,6
08 - DEȘEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI ȘI EMAILURI VITRIFIATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR ȘI CERNELURILOR TIPOGRAFICE0,11
0803 - deșeuri care provin de la FFDU a cernelurilor tipografice0,11
12020080317*deșeuri de tonere de imprimare cu conținut de substanțe periculoase0,11
12 - DEȘEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ȘI TRATAREA FIZICĂ ȘI MECANICĂ DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE0,33
1201 - deșeuri provenite de la modelarea și tratarea mecanică și fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice 0,33
12020120113 0,33
13 - ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor menționate la capitolele 05, 12 și 19)13,19
1302 - uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere 13,19
12020130204*uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere9,69
22020130208*alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere3,50
15 - AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE35.046,97
1501 - ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat) 35.046,97
12020150101ambalaje de hârtie și carton7.601,58
22020150102ambalaje de materiale plastice11.537,92
32020150103ambalaje de lemn35,30
42020150107ambalaje de sticlă15.871,96
52020150110*ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase0,21
16 - DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ334.102,02
1601 - vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv mașini de teren) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la capitolele 13, 14 și secțiunile 16 06 și 16 08) 327.925,04
12020160103anvelope scoase din uz605,57
22020160117metale feroase317.092,73
32020160118metale neferoase10.066,24
42020160119Materiale plastice160,50
1602 - deșeuri din echipamente electrice și electronice 293,97
12020160214echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13293,97
1603 - loturi declasate și produse nefolosite 0,14
12020160307*mercur metalic0,14
1606 - baterii și acumulatori 5.882,87
12020160601*baterii cu plumb5.882,06
22020160602*baterii cu Ni-Cd0,81
17 - DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE)6.430,06
1704 - metale (inclusiv aliajele lor) 6.430,06
12020170401cupru, bronz, alamă736,00
22020170402Aluminiu5.466,90
32020170403 Plumb10,30
42020170405fier și oțel26,95
52020170411cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10189,91
18 - DEȘEURI PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SAU VETERINARĂ ȘI/SAU DIN CERCETĂRI CONEXE (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitățile de asistență medicală)714,82
1801 - deșeuri provenite din maternități, de diagnostic, tratament sau prevenire a bolilor la om 709,82
12020180101obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03)8,75
22020180103* deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor549,07
32020180104 deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de exemplu, îmbrăcăminte, mulaje de ghips, lenjerie, îmbrăcăminte de unică folosință, scutece)152,00
1802 - deșeuri provenite din cercetarea, diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea bolilor la animale5,00
12020180203deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor5,00
19 - DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE EX-SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL1.536,61
1907 - levigate din depozitele de deșeuri183,60
12020190703levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02183,60
1908 - deșeuri de la instalațiile de epurare a apelor reziduale, nespecificate în altă parte1,00
12020190801Reziduuri de cernere1,00
1912 - deșeuri provenite din tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu, sortare, sfărâmare, compactare, peletizare), nespecificate în altă parte1.352,01
12020191204 materiale plastice și de cauciuc1.351,00
22020191208Materiale textile1,01
20 - DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT697.736,02
2001 - fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01) 32.953,24
12020200101hârtie și carton17.307,43
22020200102Sticlă13.037,83
32020200111Materiale textile0,10
42020200121*tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur17,72
52020200126*  uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 250,37
62020200134baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33103,04
72020200136echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 3518,55
82020200138lemn, altul decât cel specificat la 20 01 3710,47
92020200139Materiale plastice1.541,32
102020200140Metale892,48
112020200199alte fracții nespecificate23,93
2002 - deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeurile din cimitire) 7.028,00
12020200201deșeuri biodegradabile7.028,00
2003 - alte deșeuri municipale 657.754,78
12020200301deșeuri municipale amestecate638.989,28
22020200302deșeuri din piețe515,36
32020200303reziduuri stradale80,00
42020200304nămolul din fosele septice400,00
52020200306deșeuri de la curățarea canalizării17.770,14
TOTAL:1.081.906,36

 

Date finale privind generarea deșeurilor
     
AnulCodul deșeuluiDenumirea deșeuluiCantitatea, tone
02 - DEȘEURI PROVENITE DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PRECUM ȘI DIN PREPARAREA ȘI PRELUCRAREA ALIMENTELOR325.766,47
0201 - deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit 6.309,62
12020020101nămoluri de la spălare și curățare404,66
22020020102deșeuri de țesuturi animale46,10
32020020103deșeuri de țesuturi vegetale5.596,41
42020020108* deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase24,80
52020020110deșeuri de metal76,15
62020020199deșeuri nespecificate161,50
0202 - deșeuri rezultate din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală 2.466,98
12020020201nămoluri de la spălare și curățare1.543,50
22020020202deșeuri de țesuturi animale237,59
32020020203materii care sunt improprii pentru consum ori procesare685,89
0203 - deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a cafelei, ceaiului și tutunului; producția de conserve; producția de drojdii și extracte de drojdii, prepararea și fermentarea melaselor 18.960,64
12020020301nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare1.386,89
22020020304materii care sunt improprii pentru consum ori procesare5.118,03
32020020305nămoluri de la epurarea efluenților în incintă10.791,60
42020020399deșeuri nespecificate1.664,12
0204 - deșeuri rezultate din prelucrarea zahărului 155.857,63
12020020402carbonat de calciu fără altă specificație16.800,00
22020020403nămoluri de la epurarea efluenților în incintă31.736,50
32020020499deșeuri nespecificate107.321,13
0205 - deșeuri provenite din industria produselor lactate 4.527,12
12020020501materii care sunt improprii pentru consum ori procesare4.486,19
22020020599deșeuri nespecificate40,93
0206 - deșeuri provenite din industria de panificație, patiserie și cofetărie 2,10
12020020699deșeuri nespecificate2,10
0207 - deșeuri rezultate din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao) 137.642,38
12020020701deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime14.281,11
22020020702deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice11.966,30
32020020703deșeuri de la tratamente chimice1.247,60
42020020704materii care sunt improprii pentru consum ori procesare180,99
52020020705nămoluri de la epurarea efluenților în incintă33,48
62020020799deșeuri nespecificate109.932,90
03 - DEȘEURI REZULTATE DIN PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI FABRICAREA DE PANOURI ȘI MOBILĂ, CELULOZĂ, HÂRTIE ȘI CARTON1.807,27
0301 - deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a mobilei 202,90
12020030105rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04163,90
22020030199deșeuri nespecificate39,00
0303 - deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea hârtiei, a cartonului și a pastei de hârtie 1.604,37
12020030301deșeuri de scoarță și de lemn577,05
22020030308deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării70,32
32020030399deșeuri nespecificate957,00
04 - DEȘEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, A BLĂNĂRIEI ȘI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ652,13
0401 - deșeuri provenite din industria pielăriei și a blănăriei 43,22
12020040108deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom27,70
22020040199deșeuri nespecificate15,52
0402 - deșeuri din industria textilă 608,91
12020040209deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)14,25
22020040221deșeuri de fibre textile neprocesate82,80
32020040222deșeuri de fibre textile procesate211,17
42020040299deșeuri nespecificate300,69
05 - DEȘEURI REZULTATE DIN RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZULUI NATURAL ȘI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNELUI12,66
0501 - deșeuri rezultate din rafinarea petrolului 12,66
12020050103*nămoluri provenite din rezervor12,66
06 - DEȘEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANICE3,11
0601 - deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) acizilor 0,05
12020060106*alți acizi0,05
0603 - deșeuri care provin de la FFDU a sărurilor și a soluțiilor acestora și a oxizilor metalici 3,05
12020060399deșeuri nespecificate3,05
0604 - deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele menționate la 06 03 0,01
12020060405*deșeuri cu conținut de alte metale grele0,01
07 - DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE229,12
0701 - deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) produselor organice de bază 0,24
12020070104*alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice0,24
0702 - deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice 27,28
12020070208*alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție0,61
22020070213deșeuri de materiale plastice10,63
32020070216*deșeuri cu conținut de siliconi periculoși15,74
42020070299deșeuri nespecificate0,30
0706 - deșeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticelor 201,60
12020070699deșeuri nespecificate201,60
08 - DEȘEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI ȘI EMAILURI VITRIFIATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR ȘI CERNELURILOR TIPOGRAFICE18,74
0801 - deșeuri care provin de la FFDU și din decaparea vopselelor și a lacurilor 18,10
12020080111*deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase13,05
22020080112deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 113,75
32020080199deșeuri nespecificate1,30
0803 - deșeuri care provin de la FFDU a cernelurilor tipografice 0,64
12020080312*deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase0,22
22020080313deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 120,26
42020080318deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 170,16
09 - DEȘEURI PROVENIND DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ12,45
0901 - deșeuri din industria fotografică 12,45
12020090102*soluții de developare pe bază de apă pentru plăcile offset12,45
10 - DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE1.804,96
1001 - deșeuri provenite din centrale electrice și alte instalații de combustie (cu excepția capitolului 19) 224,47
12020100101cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (exclusiv praful de cazan specificat la 10 01 04)0,97
22020100120*nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase223,50
1002 - deșeuri provenite din industria fierului și oțelului 92,50
12020100202zgură neprocesată68,40
22020100208deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 0724,10
1004 - deșeuri din pirometalurgia plumbului 0,10
12020100401*zguri de la topirea primară și secundară0,10
1009 - deșeuri din turnarea metalelor feroase 44,10
12020100908miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 0711,20
22020100999deșeuri nespecificate32,90
1011 - deșeuri de la fabricarea sticlei și a produselor din sticlă 205,79
12020101103deșeuri din fibre de sticlă205,79
1012 - deșeuri de la fabricarea produselor de ceramică, a cărămizilor, a țiglelor și a materialelor de construcții 1.238,00
12020101208deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle și materiale de construcție (după procesarea termică)1.238,00
11 - DEȘEURI REZULTATE DIN TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEȚELOR ȘI DIN ACOPERIRI ALE METALELOR ȘI ALE ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIA NEFEROASĂ122,78
1101 - deșeuri provenite din tratarea chimică a suprafețelor și din acoperirea metalelor și a altor materiale (de exemplu, procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină și de fabricare a anozilor) 121,24
12020110109*nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase0,25
22020110198*alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase58,09
32020110199deșeuri nespecificate62,90
1105 - deșeuri provenite din procesele de galvanizare la cald 1,54
12020110599deșeuri nespecificate1,54
12 - DEȘEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ȘI TRATAREA FIZICĂ ȘI MECANICĂ DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE373,78
1201 - deșeuri provenite de la modelarea și tratarea mecanică și fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice 373,78
12020120101pilitură și șpan feros363,63
22020120102praf și suspensii de metale feroase2,10
32020120103pilitură și șpan neferos5,03
42020120105pilitură și șpan de materiale plastice0,98
52020120109*emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni0,09
62020120113deșeuri de la sudură1,22
72020120121piese de polizare uzate și materiale de polizare, altele decât cele specificate la 12 01 200,73
13 - ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor menționate la capitolele 05, 12 și 19)139,71
1301 - uleiuri hidraulice uzate 1,22
12020130113*alte uleiuri hidraulice1,22
1302 - uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere 82,24
12020130205*uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere45,86
22020130206*uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere13,23
32020130207*uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile2,05
42020130208*alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere21,10
1303 - uleiuri izolante și de transmitere a căldurii uzate 42,90
 2020130301*uleiuri izolante și de transmitere a căldurii cu conținut de PCB20,01
12020130307*uleiuri minerale neclorurate izolante și de transmitere a căldurii22,89
1307 - combustibili lichizi uzați 4,30
12020130701*ulei combustibil și combustibil diesel4,20
22020130703*alți combustibili (inclusiv amestecuri)0,10
1308 - uleiuri uzate, nespecificate în altă parte 9,05
12020130802*alte emulsii8,05
22020130899*deșeuri nespecificate1,00
14 - DEȘEURI DE SOLVENȚI ORGANICI, AGENȚI DE RĂCIRE ȘI AGENȚI DE PROPULSARE (cu excepția capitolelor 07 și 08)0,78
1406 - deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și agenți de propulsare pentru formarea spumei și a aerosolilor 0,78
12020140603*alți solvenți și amestecuri de solvenți0,78
15 - AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE2.817,80
1501 - ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat) 2.816,06
12020150101ambalaje de hârtie și carton1.117,10
22020150102ambalaje de materiale plastice269,97
32020150103ambalaje de lemn813,90
42020150104ambalaje metalice20,94
52020150105ambalaje de materiale compozite1,24
62020150106ambalaje amestecate125,55
72020150107ambalaje de sticlă467,00
82020150110*ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase0,36
1502 - absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție 1,74
12020150202*absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase1,74
16 - DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ1.231,97
1601 - vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv mașini de teren) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la capitolele 13, 14 și secțiunile 16 06 și 16 08) 1.042,24
12020160103anvelope scoase din uz402,85
22020160107*filtre de ulei0,02
32020160117metale feroase606,49
42020160118metale neferoase18,49
52020160119Materiale plastice7,23
72020160122alte componente nespecificate7,16
82020160199deșeuri nespecificate 
1602 - deșeuri din echipamente electrice și electronice 163,59
12020160209*transformatoare și condensatoare cu conținut de PCB20,01
22020160211*echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi, HCFC și HFC4,79
32020160213*echipamente casate cu conținut de componente periculoase (3), altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 120,15
42020160214echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13138,64
1603 - loturi declasate și produse nefolosite 0,92
12020160304deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 030,92
1605 - butelii de gaze sub presiune și produse chimice expirate 0,04
12020160504*butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase0,04
1606 - baterii și acumulatori 25,18
12020160601*baterii cu plumb20,14
22020160604baterii alcaline (cu excepția 16 06 03)0,70
32020160605alte baterii și acumulatoare4,08
42020160606*electroliți colectați separat din baterii și acumulatoare0,26
17 - DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE)6.208,44
1701 - beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice 753,95
12020170101Beton233,20
22020170107amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06520,75
1702 - lemn, sticlă și materiale plastice 25,51
12020170202Sticlă6,00
22020170203Materiale plastice19,51
1703 - amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate 216,00
12020170302asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01216,00
1704 - metale (inclusiv aliajele lor) 3.373,58
12020170401cupru, bronz, alamă300,92
22020170402Aluminiu0,05
52020170405fier și oțel2.550,87
62020170407amestecuri metalice170,17
72020170411cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10351,57
1705 - pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare 4,00
12020170504pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 034,00
1708 - materiale de construcții pe bază de ghips 0,40
12020170802materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 010,40
1709 - alte deșeuri de la construcții și demolări 1.835,00
12020170904deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 031.835,00
18 - DEȘEURI PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SAU VETERINARĂ ȘI/SAU DIN CERCETĂRI CONEXE (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitățile de asistență medicală)8,50
1801 - deșeuri provenite din maternități, de diagnostic, tratament sau prevenire a bolilor la om 8,02
12020180101obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03)0,42
22020180102fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03)0,02
32020180103*deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor5,69
42020180104deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de exemplu, îmbrăcăminte, mulaje de ghips, lenjerie, îmbrăcăminte de unică folosință, scutece)1,76
52020180107chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 060,02
62020180109medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 080,11
1802 - deșeuri provenite din cercetarea, diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea bolilor la animale 0,48
12020180208medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 070,48
19 - DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE EX-SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL23.936,15
1902 - deșeuri provenite din tratamentele fizico–chimice ale deșeurilor (în special decromatare, decianurare, neutralizare) 3.996,00
12020190206nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 053.996,00
1908 - deșeuri de la instalațiile de epurare a apelor reziduale, nespecificate în altă parte 19.089,39
12020190805nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești19.050,39
22020190812nămoluri rezultate din epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 1139,00
1909 - deșeuri provenite din prepararea apei pentru consumul uman sau a apei de uz industrial 850,76
12020190903 nămoluri de la decarbonatare2,40
22020190906soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni848,36
20 - DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT49.898,14
2001 - fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01) 5.205,36
12020200101hârtie și carton1.265,17
22020200102Sticlă392,88
32020200108deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine225,16
42020200113*Solvenți0,14
52020200111Materiale textile111,93
62020200121*tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur28,58
92020200128vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 270,60
102020200129*detergenți cu conținut de substanțe periculoase0,80
122020200133*baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare nesortate conținând aceste baterii1,24
132020200134baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33184,50
142020200135*echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 01 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase (3)64,68
152020200136echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 3530,99
162020200138lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37753,41
172020200139Materiale plastice607,28
182020200140Metale1.538,00
2002 - deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeurile din cimitire) 12,00
12020200201deșeuri biodegradabile12,00
2003 - alte deșeuri municipale 44.680,78
12020200301