Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

GESTIONAREA DEȘEURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2019

(notă în baza datelor prezentate de către întreprinderi prin SIA MD)

Un rol important în informarea și conștientizarea persoanelor fizice și juridice cu problemele în domeniul protecției mediului este accesul la informația de mediu. Un element important în creșterea nivelului de accesibilitate la datele de mediu este digitalizarea serviciilor de raportare a datelor.

În scopul colectării și raportării datelor privind gestionarea deșeurilor a fost creată Platforma on-line Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” (SIA MD). La baza sistemului este Lista deșeurilor, armonizată cu Catalogul European al deșeurilor, ce permite extinderea spectrului de deșeuri care necesită a fi identificate și raportate, inclusiv cele periculoase. Astfel, modificările din legislația de mediu din Republica Moldova au inclus o serie de norme pe care trebuie să le respecte agenții economici în procesul de evidență și raportare a deșeurilor.

Urmare a analizei datelor prezentate de agenții economici pentru anul 2019, Agenția de Mediu a generalizat și prezintă informațiile statistice cu privire la gestionarea deșeurilor, pentru primul an de raportare – anul 2019 prin intermediul SIA MD. Perioada de raportare a datelor privind gestionarea deșeurilor pentru anul 2019 a fost extisă pentru toți agentii economici până la finele anului 2020, de facto termenul oficial de raportare fiind 30 aprilie. Specificul raportării a inclus toate etapele de gestionare a deșeurilor de la etapa de generare a cantităților de deșeuri, specificate corespunzător după categorie și tip, conform Listei deșeurilor, până la etapa de valorificare cu specificarea codului operațiunii de valorificare.

În procesul de raportare a deșeurilor în SIA MD au fost înregistrate 318 rapoarte primare de la agenții economici, ce constituie circa 50% din lista întreprinderilor care sunt pasibile de raportare. Iar întreprinderile municipale sau serviciile de autosalubritate existente în cadrul primăriilor au prezentat numai 76 rapoarte primare privind activitatea de gestionare a deșeurilor.

GENERAREA DEȘEURILOR. În conformitate cu datele prezentate de către agenții economici prin SIA MD, în anul 2019 au fost generate 627,2 mii tone de deșeuri, din care deșeuri periculoase 534,4 tone. Cea mai mare parte din deșeurile generate constituie deșeurile municipale 528,2 mii tone, urmate de deșeurile din ambalaje – 39,4 mii tone, deșeuri care provin de la stațiile de epurare a apelor reziduale – 25,2 mii tone, deșeurile din sectorul agroindustrial -16,9 mii tone și alte deșeuri cu cantități mai mici rezultate din alte activități.

Aproximativ 84% din totalul deşeurilor generate în Republica Moldova în anul 2019 reprezintă „deşeuri municipale" – deşeuri menagere generate, în principal, de gospodării urmate de întreprinderile industriale și de instituțiile publice și sociale, precum şcolile, grădinițele şi spitalele. Ele sunt constituite din deșeurile menagere și deșeurile asimilabile, care sunt colectate separat și deșeurile municipale amestecate. Astfel, din deșeurile municipale generate, 91,4% constituie deșeurile municipale amestecate și numai 7,2% din deșeurile municipale sunt stocate separat.

          

 

Deșeurile depozitate separat în majoritatea cazurilor fac parte din deșeurile care provin din ambalaje. Conform datelor raportate, în anul 2019 au fost generate 39,4 mii tone de deșeuri de ambalaje. Din acestea 50,1% revin ambalajelor din sticlă, 27,4% - ambalajelor din plastic urmate de ambalajele din hîrtie și carton – 20,4%, celelalte constituind deșeurile din alte tipuri de ambalaje – 2,1%.

COLECTAREA DEȘEURILOR.  Pentru anul 2019, întreprinderile municipale și serviciile de autosalubritate care activează în cadrul primăriilor, au raportat în SIA MD colectarea a 586,3 mii tone de deșeuri. Ponderea cea mai mare în totalul deșeurilor colectate revine deșeurilor municipale care au constituit 89,8%, alte categorii de deșeuri reprezentând numai 10,8%. Deșeurile din tratarea apelor uzate care reprezintă nămolurile în urma procesului de epurare a apelor uzate au constituit 25,2 mii tone și au fost raportate de către S.A. Apă Canal și filialele acesteia. Deșeurile din construcții și demolări au fost colectate în cantitate de 10,5 mii tone, din care cea mai mare parte constituie metalele, inclusiv aliajele lor cu o cantitate de 8,4 mii tone. Pentru ambalaje și deșeuri din ambalaje cea mai mare parte revine ambalajelor din materiale plastice – 7,4 mii tone colectate. Deșeurile din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerialelor reprezintă cea mai mare parte din deșeurile agricole colectate – 4,5 mii tone.

Este de menționat că în anul 2019 au fost colectate 2,7 mii tone de baterii și acumulatori, care aproximativ în totalitate reprezintă baterii cu plumb - 2,6 mii tone.

         De cele mai dese ori deșeurile colectate au fost transportate la depozitele de deșeuri, pentru deșeurile municipale cota deșeurilor transportate la depozitele de deșeuri fiind de 100%. Celelate deșeuri au fost colectate și depozitate temporar înaintea altor operațiuni de gestionare a deșeurilor.

VALORIFICAREA DEȘEURILOR.  Etapa de valorificare a deșeurilor include mai multe operațiuni, de la reciclare cu transformarea deșeurilor în produse, materiale sau substanțe, pentru a-și îndeplini funcția inițială sau pentru alte scopuri, până la operațiuni specifice unor activități speciale cum ar fi operațiunea de rerafinarea petrolului.

Potrivit datelor raportate prin SIA MD de către agenții economici, în Republica Moldova în anul 2019 au fost valorificate 40,9 mii tone de deșeuri.

Cantitatea cea mai mare de deșeuri valorificate revine ambalajelor și deșeurilor din ambalaje – 29,8 mii tone, din care circa 49% constituie ambalaje din sticlă. Prezența pe teritoriul țării a întreprinderilor care produc ambalaje din sticlă favorizează buna gestionare a ambalajelor din sticlă și valorificarea acestora. Aceiași situație se atestă și pentru ambalaje din hârtie și carton care sunt valorificate de către întreprinderile din domeniul fabricării celulozei, hârtiei și cartonului.

Deșeurile provenite din agricultură de cele mai dese ori au fost valorificate prin utilizarea acestora ca îngrașaminte având drept rezultat beneficii pentru agricultură.

Potrivit datelor raportate prin SIA MD în anul 2019 au fost exportate 17,4 mii tone de deșeuri de diferite categorii.

 

         Cele mai mari cantități de deșeuri exportate din țara noastră au constituit exportul de deșeuri din metale care au însumat circa 8,8 mii tone, aluminiului revenid 4,2 mii tone. Deșeurile din ambalaje și mai exact deșeurile din ambalaje de hîrtie și carton au fost exportate în valoare de 6,8 mii tone iar cele din materiale plastice în valoare de 0,4 mii tone.

În conformitate cu datele raportate de către agenții economici exportatori de deșeuri, deșeurile au fost exportate de cele mai dese ori în țările din Uniunea Europeană.

Conținutul analitic este efectuat în baza datelor din rapoartele prezentate de către agenții economici, care au raportat prin Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” pentru anul 2019. 

 

                                                    Tab Iesire Eliminatori 2019

                                        Datele finale privind colectarea deșeurilor

     
AnulCodul deșeuluiDenumirea deșeuluiCantitatea, tone
02 - DEȘEURI PROVENITE DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PRECUM ȘI DIN PREPARAREA ȘI PRELUCRAREA ALIMENTELOR8.668,43
0201 - deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit 435,77
12019020102deșeuri de țesuturi animale18,40
22019020103deșeuri de țesuturi vegetale208,00
32019020104deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)7,30
42019020106materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei7,89
52019020110deșeuri de metal95,65
62019020199deșeuri nespecificate98,53
0202 - deșeuri rezultate din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală 1.682,09
12019020201nămoluri de la spălare și curățare1.670,00
22019020202deșeuri de țesuturi animale12,09
0203 - deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a cafelei, ceaiului și tutunului; producția de conserve; producția de drojdii și extracte de drojdii, prepararea și fermentarea melaselor 4.480,87
12019020301nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare1.608,34
22019020304materii care sunt improprii pentru consum ori procesare1.015,30
32019020399deșeuri nespecificate1.857,23
0205 - deșeuri provenite din industria produselor lactate 1,04
12019020501materii care sunt improprii pentru consum ori procesare1,04
0206 - deșeuri provenite din industria de panificație, patiserie și cofetărie 107,49
12019020699deșeuri nespecificate107,49
0207 - deșeuri rezultate din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao) 1.961,17
12019020701deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime1.462,33
22019020702deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice184,22
32019020703deșeuri de la tratamente chimice20,95
42019020704materii care sunt improprii pentru consum ori procesare135,62
62019020799deșeuri nespecificate158,05
03 - DEȘEURI REZULTATE DIN PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI FABRICAREA DE PANOURI ȘI MOBILĂ, CELULOZĂ, HÂRTIE ȘI CARTON79,30
0301 - deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a mobilei 5,00
12019030105rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 045,00
0303 - deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea hârtiei, a cartonului și a pastei de hârtie 74,30
22019030308deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării65,50
32019030399deșeuri nespecificate8,80
04 - DEȘEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, A BLĂNĂRIEI ȘI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ539,65
0401 - deșeuri provenite din industria pielăriei și a blănăriei 27,39
12019040108deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom21,65
22019040199deșeuri nespecificate5,74
0402 - deșeuri din industria textilă 512,26
12019040221deșeuri de fibre textile neprocesate36,10
22019040222deșeuri de fibre textile procesate167,31
32019040299deșeuri nespecificate308,85
05 - DEȘEURI REZULTATE DIN RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZULUI NATURAL ȘI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNELUI19,48
0501 - deșeuri rezultate din rafinarea petrolului 19,48
12019050103*nămoluri provenite din rezervor19,48
06 - DEȘEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANICE35,78
0601 - deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) acizilor 0,11
12019060101*acid sulfuric și acid sulfuros0,01
22019060102*acid clorhidric0,01
32019060104*acid fosforic și acid fosforos0,01
42019060105*acid azotic și acid azotos0,00
52019060106*alți acizi0,08
0602 - deșeuri care provin de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) bazelor 4,94
22019060204*hidroxid de sodiu și de potasiu4,94
0603 - deșeuri care provin de la FFDU a sărurilor și a soluțiilor acestora și a oxizilor metalici 26,21
12019060313*săruri solide și soluții cu conținut de metale grele23,61
32019060315*oxizi metalici cu conținut de metale grele2,60
0604 - deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele menționate la 06 03 4,52
12019060405*deșeuri cu conținut de alte metale grele4,52
07 - DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE33,17
0701 - deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) produselor organice de bază 1,16
12019070104*alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice1,16
0702 - deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice 15,72
12019070213deșeuri de materiale plastice1,40
22019070216*deșeuri cu conținut de siliconi periculoși14,32
0705 - deșeuri care provin de la FFDU a produselor farmaceutice 0,29
12019070503*solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate0,06
22019070504*alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice0,23
0706 - deșeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticelor 16,00
12019070699deșeuri nespecificate16,00
10 - DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE227,11
1001 - deșeuri provenite din centrale electrice și alte instalații de combustie (cu excepția capitolului 19) 1,19
12019100101cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (exclusiv praful de cazan specificat la 10 01 04)1,19
1011 - deșeuri de la fabricarea sticlei și a produselor din sticlă 216,52
12019101103deșeuri din fibre de sticlă216,52
1012 - deșeuri de la fabricarea produselor de ceramică, a cărămizilor, a țiglelor și a materialelor de construcții 9,40
12019101208deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle și materiale de construcție (după procesarea termică)9,40
11 - DEȘEURI REZULTATE DIN TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEȚELOR ȘI DIN ACOPERIRI ALE METALELOR ȘI ALE ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIA NEFEROASĂ58,09
1101 - deșeuri provenite din tratarea chimică a suprafețelor și din acoperirea metalelor și a altor materiale (de exemplu, procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină și de fabricare a anozilor) 58,09
12019110198*alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase58,09
12 - DEȘEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ȘI TRATAREA FIZICĂ ȘI MECANICĂ DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE684,40
1201 - deșeuri provenite de la modelarea și tratarea mecanică și fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice 684,40
12019120101pilitură și șpan feros51,77
22019120102praf și suspensii de metale feroase605,36
32019120103pilitură și șpan neferos9,88
42019120105pilitură și șpan de materiale plastice12,10
52019120121piese de polizare uzate și materiale de polizare, altele decât cele specificate la 12 01 200,90
62019120199deșeuri nespecificate4,39
13 - ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor menționate la capitolele 05, 12 și 19)64,77
1301 - uleiuri hidraulice uzate 0,04
12019130110*uleiuri hidraulice minerale neclorurate0,04
1302 - uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere 16,71
12019130204*uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere10,00
22019130205*uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere1,81
32019130206*uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere0,44
42019130207*uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile0,11
52019130208*alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere4,35
1303 - uleiuri izolante și de transmitere a căldurii uzate 44,67
12019130307*uleiuri minerale neclorurate izolante și de transmitere a căldurii44,67
1308 - uleiuri uzate, nespecificate în altă parte 3,35
12019130802*alte emulsii3,35
15 - AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE9.540,03
1501 - ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat) 9.539,50
12019150101ambalaje de hârtie și carton2.056,46
22019150102ambalaje de materiale plastice7.373,54
42019150104ambalaje metalice22,64
62019150106ambalaje amestecate6,87
72019150107ambalaje de sticlă79,96
82019150110*ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase0,03
1502 - absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție 0,53
12019150202*absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase0,01
22019150203absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 020,52
16 - DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ3.885,64
1601 - vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv mașini de teren) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la capitolele 13, 14 și secțiunile 16 06 și 16 08) 431,34
12019160103anvelope scoase din uz123,02
22019160107*filtre de ulei0,06
32019160117metale feroase260,40
42019160118metale neferoase11,51
52019160119Materiale plastice7,80
62019160120Sticlă27,97
72019160199deșeuri nespecificate0,58
1602 - deșeuri din echipamente electrice și electronice 97,37
12019160209*transformatoare și condensatoare cu conținut de PCB19,31
22019160214echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 1378,06
1603 - loturi declasate și produse nefolosite 0,82
12019160304deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 030,68
22019160307*mercur metalic0,14
1606 - baterii și acumulatori 2.698,47
12019160601*baterii cu plumb2.662,51
22019160602*baterii cu Ni-Cd34,60
32019160604baterii alcaline (cu excepția 16 06 03)0,17
42019160605alte baterii și acumulatoare1,06
52019160606*electroliți colectați separat din baterii și acumulatoare0,13
1611 - deșeuri din materiale de căptușire și refractare 657,64
12019161105*materiale de căptușire și refractare provenite din procesele nemetalurgice, cu conținut de substanțe periculoase270,54
22019161106materiale de căptușire și refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05387,10
17 - DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE)10.527,91
1701 - beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice 1.283,03
12019170101Beton432,00
22019170107amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06851,03
1702 - lemn, sticlă și materiale plastice 97,04
12019170202Sticlă4,61
22019170203Materiale plastice92,43
1703 - amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate 278,00
12019170302asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01278,00
1704 - metale (inclusiv aliajele lor) 8.419,84
12019170401cupru, bronz, alamă2.247,42
22019170402Aluminiu4.356,16
32019170404Zinc43,95
42019170405fier și oțel1.328,20
52019170407amestecuri metalice402,95
62019170411cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 1041,16
1705 - pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare 450,00
12019170504pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03450,00
18 - DEȘEURI PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SAU VETERINARĂ ȘI/SAU DIN CERCETĂRI CONEXE (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitățile de asistență medicală)55,77
1801 - deșeuri provenite din maternități, de diagnostic, tratament sau prevenire a bolilor la om 55,77
12019180101obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03)0,30
22019180103*deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor55,25
42019180107chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 060,13
52019180109medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 080,09
19 - DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE EX-SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL25.221,34
1908 - deșeuri de la instalațiile de epurare a apelor reziduale, nespecificate în altă parte 25.221,34
12019190805nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești25.221,34
20 - DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT526.649,02
2001 - fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01) 36.433,38
12019200101hârtie și carton25.373,76
22019200102Sticlă250,71
32019200108deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine2.389,76
42019200110Îmbrăcăminte86,50
52019200111Materiale textile225,85
62019200121*tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur13,52
72019200127*vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase0,02
92019200133*baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare nesortate conținând aceste baterii8,74
102019200134baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 3321,48
112019200135*echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 01 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase (3)4,80
122019200136echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 3521,66
132019200138lemn, altul decât cel specificat la 20 01 3727,80
142019200139Materiale plastice489,83
152019200140Metale563,13
162019200199alte fracții nespecificate6.955,82
2002 - deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeurile din cimitire) 524,00
12019200201deșeuri biodegradabile324,00
22019200202pământ și pietre200,00
2003 - alte deșeuri municipale 489.691,64
12019200301deșeuri municipale amestecate482.877,70
22019200302deșeuri din piețe480,00
32019200303reziduuri stradale63,00
42019200304nămolul din fosele septice800,00
52019200306deșeuri de la curățarea canalizării3.262,60
62019200399alte deșeuri municipale nespecificate2.208,34
TOTAL:586.289,89

 

 

Tab Iesire Generatori 2019

Datele finale privind generarea deșeurilor

 

AnulCodul deșeuluiDenumirea deșeuluiCantitatea, tone
 
02 - DEȘEURI PROVENITE DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PRECUM ȘI DIN PREPARAREA ȘI PRELUCRAREA ALIMENTELOR16.917,19
0201 - deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit 662,20
12019020102deșeuri de țesuturi animale18,40
22019020103deșeuri de țesuturi vegetale433,83
32019020104deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)7,90
42019020106materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei7,89
52019020110deșeuri de metal95,65
62019020199deșeuri nespecificate98,53
0202 - deșeuri rezultate din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală 1.682,09
12019020201nămoluri de la spălare și curățare1.670,00
22019020202deșeuri de țesuturi animale12,09
0203 - deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a cafelei, ceaiului și tutunului; producția de conserve; producția de drojdii și extracte de drojdii, prepararea și fermentarea melaselor 12.042,60
12019020301nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare1.608,34
22019020304materii care sunt improprii pentru consum ori procesare8.577,03
32019020399deșeuri nespecificate1.857,23
0205 - deșeuri provenite din industria produselor lactate 1,04
12019020501materii care sunt improprii pentru consum ori procesare1,04
0206 - deșeuri provenite din industria de panificație, patiserie și cofetărie 107,49
12019020699deșeuri nespecificate107,49
0207 - deșeuri rezultate din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao) 2.421,77
12019020701deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime1.589,93
22019020702deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice184,22
32019020703deșeuri de la tratamente chimice20,95
42019020704materii care sunt improprii pentru consum ori procesare396,62
52019020705nămoluri de la epurarea efluenților în incintă72,00
62019020799deșeuri nespecificate158,05
03 - DEȘEURI REZULTATE DIN PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI FABRICAREA DE PANOURI ȘI MOBILĂ, CELULOZĂ, HÂRTIE ȘI CARTON615,68
0301 - deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a mobilei 106,98
12019030105rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04106,98
0303 - deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea hârtiei, a cartonului și a pastei de hârtie 508,70
12019030301deșeuri de scoarță și de lemn434,40
22019030308deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării65,50
32019030399deșeuri nespecificate8,80
04 - DEȘEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, A BLĂNĂRIEI ȘI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ539,65
0401 - deșeuri provenite din industria pielăriei și a blănăriei 27,39
12019040108deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom21,65
22019040199deșeuri nespecificate5,74
0402 - deșeuri din industria textilă 512,26
12019040221deșeuri de fibre textile neprocesate36,10
22019040222deșeuri de fibre textile procesate167,31
32019040299deșeuri nespecificate308,85
05 - DEȘEURI REZULTATE DIN RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZULUI NATURAL ȘI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNELUI19,48
0501 - deșeuri rezultate din rafinarea petrolului 19,48
12019050103*nămoluri provenite din rezervor19,48
06 - DEȘEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANICE35,78
0601 - deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) acizilor 0,11
12019060101*acid sulfuric și acid sulfuros0,01
22019060102*acid clorhidric0,01
32019060104*acid fosforic și acid fosforos0,01
42019060105*acid azotic și acid azotos0,00
52019060106*alți acizi0,08
0602 - deșeuri care provin de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) bazelor 4,94
22019060204*hidroxid de sodiu și de potasiu4,94
0603 - deșeuri care provin de la FFDU a sărurilor și a soluțiilor acestora și a oxizilor metalici 26,21
12019060313*săruri solide și soluții cu conținut de metale grele23,61
22019060314săruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11 și 06 03 130,00
32019060315*oxizi metalici cu conținut de metale grele2,60
0604 - deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele menționate la 06 03 4,52
12019060405*deșeuri cu conținut de alte metale grele4,52
07 - DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE54,64
0701 - deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) produselor organice de bază 1,29
12019070104*alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice1,29
0702 - deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice 37,06
12019070213deșeuri de materiale plastice22,74
22019070216*deșeuri cu conținut de siliconi periculoși14,32
0705 - deșeuri care provin de la FFDU a produselor farmaceutice 0,29
12019070503*solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate0,06
22019070504*alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice0,23
0706 - deșeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticelor 16,00
12019070699deșeuri nespecificate16,00
10 - DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE227,11
1001 - deșeuri provenite din centrale electrice și alte instalații de combustie (cu excepția capitolului 19) 1,19
12019100101cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (exclusiv praful de cazan specificat la 10 01 04)1,19
1011 - deșeuri de la fabricarea sticlei și a produselor din sticlă 216,52
12019101103deșeuri din fibre de sticlă216,52
1012 - deșeuri de la fabricarea produselor de ceramică, a cărămizilor, a țiglelor și a materialelor de construcții 9,40
12019101208deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle și materiale de construcție (după procesarea termică)9,40
11 - DEȘEURI REZULTATE DIN TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEȚELOR ȘI DIN ACOPERIRI ALE METALELOR ȘI ALE ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIA NEFEROASĂ58,09
1101 - deșeuri provenite din tratarea chimică a suprafețelor și din acoperirea metalelor și a altor materiale (de exemplu, procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină și de fabricare a anozilor) 58,09
12019110198*alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase58,09
12 - DEȘEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ȘI TRATAREA FIZICĂ ȘI MECANICĂ DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE684,40
1201 - deșeuri provenite de la modelarea și tratarea mecanică și fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice 684,40
12019120101pilitură și șpan feros51,77
22019120102praf și suspensii de metale feroase605,36
32019120103pilitură și șpan neferos9,88
42019120105pilitură și șpan de materiale plastice12,10
52019120121piese de polizare uzate și materiale de polizare, altele decât cele specificate la 12 01 200,90
62019120199deșeuri nespecificate4,39
13 - ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor menționate la capitolele 05, 12 și 19)64,77
1301 - uleiuri hidraulice uzate 0,04
12019130110*uleiuri hidraulice minerale neclorurate0,04
1302 - uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere 16,71
12019130204*uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere10,00
22019130205*uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere1,81
32019130206*uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere0,44
42019130207*uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile0,11
52019130208*alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere4,35
1303 - uleiuri izolante și de transmitere a căldurii uzate 44,67
12019130307*uleiuri minerale neclorurate izolante și de transmitere a căldurii44,67
1308 - uleiuri uzate, nespecificate în altă parte 3,35
12019130802*alte emulsii3,35
15 - AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE39.383,34
1501 - ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat) 39.382,81
12019150101ambalaje de hârtie și carton8.027,34
22019150102ambalaje de materiale plastice10.786,17
32019150103ambalaje de lemn561,21
42019150104ambalaje metalice22,64
52019150105ambalaje de materiale compozite0,93
62019150106ambalaje amestecate6,87
72019150107ambalaje de sticlă19.977,62
82019150110*ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase0,03
1502 - absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție 0,53
12019150202*absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase0,01
22019150203absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 020,52
16 - DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ4.227,02
1601 - vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv mașini de teren) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la capitolele 13, 14 și secțiunile 16 06 și 16 08) 581,12
12019160103anvelope scoase din uz248,02
22019160107*filtre de ulei0,06
32019160117metale feroase267,38
42019160118metale neferoase11,51
52019160119Materiale plastice25,60
62019160120Sticlă27,97
72019160199deșeuri nespecificate0,58
1602 - deșeuri din echipamente electrice și electronice 288,97
12019160209*transformatoare și condensatoare cu conținut de PCB19,31
22019160214echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 1378,06
32019160216componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15191,60
1603 - loturi declasate și produse nefolosite 0,82
12019160304deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 030,68
22019160307*mercur metalic0,14
1606 - baterii și acumulatori 2.698,47
12019160601*baterii cu plumb2.662,51
22019160602*baterii cu Ni-Cd34,60
32019160604baterii alcaline (cu excepția 16 06 03)0,17
42019160605alte baterii și acumulatoare1,06
52019160606*electroliți colectați separat din baterii și acumulatoare0,13
1611 - deșeuri din materiale de căptușire și refractare 657,64
12019161105*materiale de căptușire și refractare provenite din procesele nemetalurgice, cu conținut de substanțe periculoase270,54
22019161106materiale de căptușire și refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05387,10
17 - DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE)10.561,18
1701 - beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice 1.283,03
12019170101Beton432,00
22019170107amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06851,03
1702 - lemn, sticlă și materiale plastice 97,04
12019170202Sticlă4,61
22019170203Materiale plastice92,43
1703 - amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate 278,00
12019170302asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01278,00
1704 - metale (inclusiv aliajele lor) 8.453,11
12019170401cupru, bronz, alamă2.247,69
22019170402Aluminiu4.356,16
32019170404Zinc43,95
42019170405fier și oțel1.328,20
52019170407amestecuri metalice402,95
62019170411cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 1074,16
1705 - pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare 450,00
12019170504pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03450,00
18 - DEȘEURI PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SAU VETERINARĂ ȘI/SAU DIN CERCETĂRI CONEXE (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitățile de asistență medicală)329,77
1801 - deșeuri provenite din maternități, de diagnostic, tratament sau prevenire a bolilor la om 329,77
12019180101obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03)4,30
22019180103*