Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Reguli privind practicarea pescuitului sportiv, amator și de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale

Perioada de prohibiție 2024  08 aprilie 14   iunie

Se permite pescuit scrumbie11 mai 2024 până la 09 iunie 2024 în bază de permis

 

Ghid pentru identificarea speciilor de pești ai Nistrului, incluși în Cartea Roșie a Republicii Moldova

 

Reguli privind practicarea pescuitului sportiv, amator și de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale

Ihtiofauna Republicii Moldova

 

 1. Pescuitul sportiv, amator și de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale se efectuează în baza permiselor eliberate de Agenţia de Mediu, numai în cursul zilei de la răsăritul şi până la asfinţitul soarelui.
 2. Permisul de pescuit este uninominal, netransmisibil, conţine datele personale ale titularului, tipul permisului (anual /o zi/ pensionar) și este valabil în anul procurării.
 3. Pescuitul poate fi practicat în următoarele obiective acvatice naturale, cu excepţia obiectivelor acvatice piscicole artificiale construite pe ele:

a)     fluviul Nistru cu afluenţii săi Ciorna, Răut, Ichel, Bîc şi Botna, lacul de acumulare Dubăsari;

b)    rîul Prut cu afluenţii săi Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gîrla Mare, Delia, Nîrnova, Lăpuşna, Sarata, Tigheci, lacul de acumulare Costeşti-Stînca;

c)     rîurile Cogîlnic, Cahul, Ialpug;

d)    bălţile Manta, lacul Cahul.

 

Notă: Pescuitul se permite în râuri numai de pe mal, iar în lacuri, iazuri şi lacuri de acumulare, de pe mal şi din ambarcaţiuni înmatriculate conform legislaţiei, iar în timpul iernii, de pe gheaţă (cu excepţia gropilor de iernat).

 

 1. 4.     Uneltele permise:

a)     undiţe de toate formele şi sistemele;

b)    lansete;

c)     racile;

d)    mincioguri.

 

 1. Numărul de cârlige pentru un pescar amator nu trebuie să fie mai mare de 5 la toate uneltele folosite, iar captura de peşte, mai mare de 5 kg pe zi (cu excepţia cazurilor când greutatea unui peşte depăşeşte norma stabilită).
 2. În timpul pescuitului de pe mal, o persoană poate să ocupe un sector de mal de cel mult 10 m, iar pe gheaţă sau din ambarcaţiuni, pe o rază de maximum 10 m.
 3. Pentru pescuitul racilor, un pescar amator nu poate utiliza mai mult de trei racile (capcane) ale căror rază, înălţime sau lungime nu vor depăşi 1 m, iar mărimea laturii ochiurilor va fi nu mai mică de 20 mm, iar captura zilnică nu poate fi mai mare de 30 de raci.
 4.  Pescuitul în rîul Prut, în lacul de acumulare Stînca - Costeşti şi în bazinele limitrofe, se practică cu cel mult două undiţe sau două lansete cu cîte două cîrlige fiecare.

 

Notă: Se interzice utilizarea capcanelor în timpul nopții.

 

 1. La pescuitul sportiv, amator şi de agrement se admite folosirea momelilor naturale şi artificiale. În calitate de momeală naturală pot fi utilizate următoarele specii de peşti: porcuşor, biban, boarţă, guvid, murgoi bălţat, plevuşcă, obleț, ghiborţ. Unei persoane i se permite să pescuiască pe parcursul unei zile până la 50 de peşti pentru momeală.

 

 1. 9.      Zonele unde este interzis pescuitul pe tot parcursul anului:

a)     la 100 m în amonte şi în aval de podurile de peste fluviul Nistru şi rîul Prut;

b)    la gura de vărsare în rîul Prut a afluenţilor Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gîrla Mare, Delia, Nîrnova, Lăpuşna, Sărata, Tigheci; la gura de vărsare în fluviul Nistru a afluenţilor Ciorna, Răut, Ichel, Bîc, Botna pe o distanţă de 500 m de ambele părţi ale gurilor şi pe cursul acestor afluenţi pe o distanţă de 5 km de la confluenţă, în braţul Turunciuc pe cursul apei pe o distanţă de 500 m de la ramificaţie;

c)     în golful Goieni;

d)    lacul Beleu;

e)     în fluviul Nistru în sectoarele de la satul Naslavcea pe o distanţă de 1 km în aval şi de la barajul lacului de acumulare Dubăsari pe o distanță de 300 m în aval;

f)      în lunca Ohrincea a rîului Răut;

g)     în canalul de evacuare al Centralei Termoelectrice din Moldova, în lacul de acumulare Cuciurgan la o distanţă de 500 m spre nord şi sud de la confluenţă şi de 300 m în largul lacului;

h)    în albia veche a rîului Prut de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca pînă la confluenţă cu albia principală;

i)       în rîul Prut pe o distanţă de 3 km în aval şi de 500 m în amonte de barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca;

j)       în fluviul Nistru pe sectorul  în amonte de la  barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari pînă la km 362;

k)    în fluviul Nistru şi rîul Prut pe sectoarele de 100 m în amonte şi în aval de la gurile canalelor de alimentare a bălţilor şi lacurilor;

l)       în fluviul Dunărea în limitele teritoriale ale Republicii Moldova.

 

10. Se interzice:

 

a)     pescuitul în locurile de depunere a icrelor, în gropile de iernat şi la o distanţă de 100 m de la hotarele lor;

b)    pescuitul cu utilizarea substanțelor stupefiante şi toxice, materialelor explozibile, curentului electric, uneltelor înţepătoare, armelor de foc sau pneumatice, pescuitul prin gonire, lovire cu prăjina, cu ostia, cu jupuitorul, pescuitul cu ajutorul aparatelor de iluminat, cu producerea zgomotului;

c)     aflarea în obiectivul acvatic piscicol natural sau în preajma lui cu unelte de pescuit a căror folosire, conform prezentei legi, este interzisă în acel obiectiv acvatic şi în perioada respectivă;

d)    închiderea cu garduri sau cu unelte de pescuit a canalelor şi gârlelor de legătură cu bazinele de apă remanente în terenurile inundabile, dacă prin aceasta se împiedică accesul peştilor în timpul viiturilor, precum şi scurgerea apelor din aceste bazine;

e)     pescuitul de pe mijloace de transport acvatic fără numere de înmatriculare;

f)      pescuitul la trenă (trolling), cu folosirea mijloacelor speciale de localizare a organismelor acvatice, de pe mijloace de transport acvatic;

g)     pescuitul sportiv, amator şi de agrement în timpul nopţii;

h)    vânătoarea subacvatică;

i)       pescuitul speciilor incluse în Cartea Roșie a Moldovei

 

De asemenea, se interzice pescuitul, păstrarea, prelucrarea şi comercializarea peştelui şi a altor organisme acvatice sub dimensiunile stabilite în anexa nr. 1.

 

Răspundere:

11. Nerespectarea legislației privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura atrage răspundere în conformitate cu prevederile art. 114 din Codul Contravențional și art. 234 din Codul Penal.

12. Uneltele de pescuit, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte obiecte utilizate la comiterea încălcării, precum şi peştele şi alte organisme acvatice pescuite în mod ilicit, se ridică.

13. Uneltele de pescuit, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte obiecte ridicate se păstrează la depozitul Inspectoratului pentru Protecția Mediului şi, în funcţie de hotărârea judecătorească, se confiscă ori se restituie deţinătorului. Uneltele de pescuit interzise se vând unităţilor piscicole ori se distrug.

14. Aplicarea amenzii nu scuteşte persoanele vinovate de obligaţia de  a repara prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice, calculat în conformitate cu anexa nr. 2.

 

Legislație:

 1. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113434&lang=ro#
 2. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130542&lang=ro#
 3. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131058&lang=ro#
 4. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130983&lang=ro#

Anexe:

 1. Dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor organisme acvatice care pot fi pescuite;
 2. Despăgubirile pentru prejudiciul cauzat prin pescuit, comercializare, posesiune şi export ilicit sau prin nimicire a resurselor biologice acvatice;
 3. Ordinul Agenției de Mediu nr. 11 din 01 aprilie 2022 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție;
 4. Lista speciilor de pești la care este permis pescuitul și speciile de pești incluse în Cartea Roșie a Repubicii Moldova, ediția a III-a, la care pescuitul este interzis.

 

Anexa nr.1

Cerinţele faţă de pescuit

    Dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor organisme acvatice care pot fi pescuite în obiectivele acvatice  piscicole naturale

 

    1. Sunt stabilite următoarele dimensiuni minime (în centimetri) ale peştilor şi ale altor organisme acvatice care se permit a fi pescuite în obiectivele acvatice piscicole naturale:

    Avat (Leuciscus aspius) - 40

    Babuşcă (Rutilus rutilus) - 18

    Batcă (Blicca bjoerkna) - 15

    Biban (Perca fluviatilis) - 12

    Bufalo (cu gura mare, cu gura mică, negru) (Ictiobus cyprinellus, I. bubalus, I. niger) - 32   

    Caras argintiu (Carassius gibelio) - 17

    Clean (Squalius cephalus) - 28

    Cosac cu bot ascuţit (Ballerus ballerus) - 18

    Cosac cu bot turtit (Ballerus sapa) - 18

    Cosaş (Ctenopharyngodon idella) - 40

    Crap (Cyprinus carpio) - 35   

    Morunaş (Vimba vimba) (numai în lacul de acumulare Costeşti-Stînca) - 25

   Novac (Hypophthalmichthys nobiliss) - 40
    Obleț (Alburnus alburnus)   – 12

    Plătică (Abramis brama) - 30

    Rizeafcă (Alosa tanaica)    – 15

    Roşioară (Scardinius erythrophthalmus) - 15  

    Scobar (Chondrostoma nasus) - 25

    Scrumbie de Dunăre (Alosa immaculata) - 20

    Sînger (Hypophthalmichthys molitrix) - 40

    Somn european (Silurus glanis) - 60

    Şalău (Sander lucioperca) - 40

    Ştiucă (Esox lucius) - 32

    Tarancă (Rutilus heckelii) - 18

    Rac (Astacus sp.)   – 10

    Broască de lac (Rana ridibunda) - 30 g/buc.

Măsurarea peștelui

Măsurarea peştelui de toate speciile se face de la vârful cavităţii bucale închise până la baza înotătoarei caudale (până la extremitatea învelișului solzos).

Измерение рыбы

Измерение рыбы всех видов производится от начала ротового отверстия (в закрытом состоянии) до основания хвостового плавника (до конца чешуйчатого покрова).

Notă: Puietul de peşte sub dimensiunile stabilite trebuie să fie eliberat în mediul acvatic în stare vie.

 

Anexa nr. 2

 

Despăgubirile pentru prejudiciul cauzat prin pescuit, comercializare,

posesiune şi export ilicit sau prin nimicire a resurselor biologice

acvatice în obiectivele acvatice piscicole

 

 

Nr. crt.

Denumirea științifică

Despăgubiri

pentru un exemplar, indiferent de

dimensiune și greutate

(în unități convenționale)

în limba română

în limba latină

1.

Nisetru

Acipenser gueldenstaedtii

300

2.

Viză

Acipenser nudiventris

300

3.

Păstrugă

Acipenser stellatus

300

4.

Morun

Huso huso

300

5.

Țigănuș

Umbra krameri

300

6.

Lostriţă

Hucho hucho

300

7.

Anghilă europeană

Anguilla anguilla

300

8.

Beldiţă comună

Alburnoides bipunctatus

300

9.

Mreană vânătă

Barbus petenyi

300

10.

Caracudă

Carassius carassius

300

11.

Şalău vărgat

Sander volgensis

300

12.

Caspiosomă

Сaspiosoma caspium

300

13.

Chișcar ucrainean

Eudontomyzon mariae

300

14.

Văduviţă

Leuciscus idus

250

15.

Sabiţă

Pelecus cultratus

250

16.

Cernuşcă

Petroleuciscus borysthenicus

250

17.

Babuşcă pontică

Rutilus frisii

250

18.

Lin

Tinca tinca

250

19.

Mihalţ

Lota lota

250

20.

Cegă

Acipenser ruthenus

250

21.

Cnipovicie cu coadă lungă

Knipowitschia longecaudata

250

22.

Răspăr

Gymnocephalus schraetser

250

23.

Fusar

Zingel streber

250

24.

Pietrar

Zingel zingel

250

25.

Zglăvoacă răsăriteană

Cottus poecilopus

250

26.

Poliodon

Polyodon spathula

150

27.

Avat

Aspius aspius

50

28.

Somn european

Silurus glanis

50

29.

Crap european

Cyprinus carpio

50

30.

Știucă

Esox lucius

50

31.

Clean

Squalius cephalus

50

32.

Plătică

Abramis brama

50

33.

Scobar

Chondrostoma nasus

50

34.

Morunaș

Vimba vimba

50

35.

Păstrăv curcubeu

Oncorhynchus mykiss

50

36.

Cosac

Ballerus ballerus

50

37.

Mreană comună

Barbus barbus

50

38.

Porcușori

Gobio sp. și

Romanogobio sp.

30

39.

Zborâș

Gymnocephalus acerina

30

40.

Ghiborț lat

Gymnocephalus baloni

30

41.

Zglăvoacă comună

Cottus gobio

30

42.

Păstrăv indigen

Salmo trutta fario

30

43.

Somn de canal

Ictalurus punctatus

30

44.

Șalău

Sander lucioperca

30

45.

Scrumbie de Dunăre

Alosa pontica

30

46.

Rizeafcă de Dunăre

Alosa tanaica

30

47.

Clean mic

Leuciscus leuciscus

30

48.

Batcă

Blicca bjoerkna

30

49.

Babuşcă

Rutilus rutilus

30

50.

Caras argintiu

Carassius auratus gibelio

30

51.

Tarancă

Rutilus rutilus heckelii

30

52.

Cosac cu bot turtit (ocheană)

Ballerus sapa

30

53.

Obleţ mare

Chalcalburnus chalcoides

30

54.

Roşioară

Scardinius erythrophthalmus

30

55.

Biban

Perca fluviatilis

30

56.

Rac de râu

Potamobius astacus

30

57.

Broască de lac

Rana ridibunda

10